Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалМэдээллийн ил тод байдал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
A/43Даатгуулагчийн төрлийн код нэмж батлах тухай2024-04-022024-01-01
А/69, А/132Монгол Улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах жишиг хөдөлмөрийн хөлсний жишиг хэмжээг батлах2023-10-022024-01-01
А/143, А/376Протез, ортопедийн жишиг үнийг батлах2023-10-262024-01-01
А/152, А/388Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг батлах2023-11-072024-01-01
А/177, А/433Эмнэлгийн хуудасны маягтын загвар, даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам2023-12-072024-01-01
А/441, А/192Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт батлах2023-12-152024-01-01
А/44, А/40Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны маягтын загвар, түүнийг хөтлөх аргачлал \Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд бүртгэх даатгуулагчийн төрлийн код\2024-03-062024-03-06
А/194Тэтгэмж тогтоолгох өргөдлийн маягтын загвар, тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн бүрдэлд хяналт тавих, нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмжийг авах эрх бүхий иргэн, албан тушаалтныг тодорхойлох журам, тэтгэмж бодох аргачлал, заавар2023-12-282024-01-01
А/139Тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг тодорхойлох, хэрэглэх журам2023-10-242024-01-01
А/190Бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон хувийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам, холбогдох маягтын загвар2023-12-272024-01-01
А/136Тэтгэвэр тогтоолгох үндэсний ажил, мэргэжлийн жишиг цалин2023-10-052024-01-01
А/221Тэтгэврийн хөнгөлөлттэй тогтоох газрын доор, хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт, хэрэглэх журам2023-12-282023-12-28
А/199Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг тайлагнах, шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журам2023-12-252023-12-25
А/202Итгэлцүүр хэрэглэх журам2023-12-252024-01-01
А/200Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах баримтлах журам2023-12-252023-12-25
10 дугаар тогтоолИтгэлцүүрийг улсын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан Үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн Засгийн газар жил бүрийн 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор тогтоож, дараа жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөнө2024-01-102024-01-01
471 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт, шимтгэлийн хувь хэмжээ, хэрэглэх журам2023-12-272024-01-01
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
439 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж, олгох журам2023-12-132024-01-01
438 дугаар тогтоолДаатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам2023-12-132024-01-01
450 дугаар тогтоолТэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг,тэтгэвэр олгох журам2023-12-202024-01-01
120 дугаар тогтоолТэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн доод хэмжээг тогтоох2024-03-202024-01-01
448 дугаар тогтоолЭрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрэм2023-12-132024-01-01
362 дугаар тогтоолМаргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм2023-09-262024-01-01
469 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм2023-12-272024-01-01
416 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журам2023-11-292024-01-01
470 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам2023-12-272024-01-01
15 дугаар тогтоолТогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай2024-01-102024-01-10
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01