Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
10 дугаар тогтоолИтгэлцүүрийг улсын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан Үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн Засгийн газар жил бүрийн 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор тогтоож, дараа жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөнө2024-01-102024-01-01
471 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт, шимтгэлийн хувь хэмжээ, хэрэглэх журам2023-12-272024-01-01
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
439 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж, олгох журам2023-12-132024-01-01
438 дугаар тогтоолДаатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам2023-12-132024-01-01
450 дугаар тогтоолТэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг,тэтгэвэр олгох журам2023-12-202024-01-01
120 дугаар тогтоолТэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн доод хэмжээг тогтоох2024-03-202024-01-01
448 дугаар тогтоолЭрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрэм2023-12-132024-01-01
362 дугаар тогтоолМаргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм2023-09-262024-01-01
469 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм2023-12-272024-01-01
416 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журам2023-11-292024-01-01
470 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам2023-12-272024-01-01
15 дугаар тогтоолТогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай2024-01-102024-01-10
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
415 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай2023-11-292024-01-01
361 дугаар тогтоолТөрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам2023-09-262023-09-26
60 дугаар тогтоол“Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”2023-02-082023-02-08
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
266 дугаар тогтоол“Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм”2022-07-052022-07-05
218 дугаар тогтоолТөрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020-12-162020-12-16
34/31Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019-04-012019-04-01
33 дугаар тогтоолАлбан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм2019-01-232019-01-23
63 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2022-02-012022-02-01
Төрийн албанд ёс зүй, сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай
361 дүгээр тогтоолАжилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтад хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай2021-12-012021-12-01
287 дугаар тогтоолМалчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журмын тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021-09-212021-09-21
67 дугаар тогтоолДүрэм шинэчлэн батлах тухай2021-03-172021-03-17
25 дугаар тогтоолНийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2020-01-222020-02-01
485 дугаар тогтоолЖурамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2019-12-302020-01-01
483 дугаар тогтоолЖурам батлах тухай2019-12-302020-01-01