Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалАвилгын эсрэг үйл ажиллагаа
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
10 дугаар тогтоолИтгэлцүүрийг улсын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан Үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн Засгийн газар жил бүрийн 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор тогтоож, дараа жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөнө2024-01-102024-01-01
471 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт, шимтгэлийн хувь хэмжээ, хэрэглэх журам2023-12-272024-01-01
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
439 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж, олгох журам2023-12-132024-01-01
438 дугаар тогтоолДаатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам2023-12-132024-01-01
450 дугаар тогтоолТэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг,тэтгэвэр олгох журам2023-12-202024-01-01
120 дугаар тогтоолТэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн доод хэмжээг тогтоох2024-03-202024-01-01
448 дугаар тогтоолЭрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрэм2023-12-132024-01-01
362 дугаар тогтоолМаргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм2023-09-262024-01-01
469 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм2023-12-272024-01-01
416 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журам2023-11-292024-01-01
470 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам2023-12-272024-01-01
15 дугаар тогтоолТогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай2024-01-102024-01-10
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
415 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай2023-11-292024-01-01
361 дугаар тогтоолТөрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам2023-09-262023-09-26
60 дугаар тогтоол“Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”2023-02-082023-02-08
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
266 дугаар тогтоол“Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм”2022-07-052022-07-05
218 дугаар тогтоолТөрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020-12-162020-12-16
34/31Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019-04-012019-04-01
33 дугаар тогтоолАлбан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм2019-01-232019-01-23
63 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2022-02-012022-02-01
Төрийн албанд ёс зүй, сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай
361 дүгээр тогтоолАжилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтад хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай2021-12-012021-12-01
287 дугаар тогтоолМалчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журмын тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021-09-212021-09-21
67 дугаар тогтоолДүрэм шинэчлэн батлах тухай2021-03-172021-03-17
25 дугаар тогтоолНийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2020-01-222020-02-01
485 дугаар тогтоолЖурамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2019-12-302020-01-01
483 дугаар тогтоолЖурам батлах тухай2019-12-302020-01-01