Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
A/43Даатгуулагчийн төрлийн код нэмж батлах тухай2024-04-022024-01-01
А/194Тэтгэмж тогтоолгох өргөдлийн маягтын загвар, тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн бүрдэлд хяналт тавих, нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмжийг авах эрх бүхий иргэн, албан тушаалтныг тодорхойлох журам, тэтгэмж бодох аргачлал, заавар2023-12-282024-01-01
А/139Тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг тодорхойлох, хэрэглэх журам2023-10-242024-01-01
А/190Бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон хувийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам, холбогдох маягтын загвар2023-12-272024-01-01
А/59“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичиг бүрдүүлэх, хянах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай2023-04-262023-04-26
А/72“Тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”, “Тэтгэмж тооцсон жагсаалт”, тэтгэмж шилжүүлэх “Төлбөрийн хүсэлт”, “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт (цахим)”2022-04-272022-04-27
А/37“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2022-03-012022-03-01
А/31“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”2022-02-242022-02-24
А/166Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн сонгон шалгаруулах журам2021-12-092021-12-09
А/85“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын хамтарсан болон дахин магадлал зохион байгуулах заавар”2021-06-282021-06-28
А/47“Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2020-05-012020-05-01
А/99Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихад баримтлах журмыг хэрэгжүүлэх заавар2022-06-152022-06-15
А/170 дугаар тушаалЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар шинэчлэн батлах тухай2021-12-092021-12-09
А/132 дугаар тушаалАжил, хөдөлмөрийн жишиг цалинг үндэслэн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлсийг тодорхойлоход баримтлах журам батлах тухай2021-10-262021-09-10
А/38 дугаар тушаалЭмнэлгийн хуудас олгох, хянах журам шинэчлэн батлах тухай2021-03-102021-03-10
А/93 дугаар тушаалНийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулахад баримтлах журам шинэчлэн батлах тухай2020-09-072020-08-20
А/12 дугаар тушаалНийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд баримтлах заавар батлах тухай2020-01-282020-01-28
А/50 дугаар тушаалЦахим хяналт шалгалтын ажлын заавар батлах тухай2019-03-182020-03-18
А/21 дугаар тушаалНийгмийн даатгалын үйлчилгээний маркетингийн дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай2019-01-312019-01-31
А/09 дугаар тушаалЗаавар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, лавлагаа болон тодорхойлолтын загвар батлах тухай2018-02-022018-02-02
А/108 дугаар тушаалНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам батлах тухай2017-06-222017-07-01
А/78 дугаар тушаалЦэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд баримтлах заавар батлах тухай2017-05-032017-05-03
А/35 дугаар тушаал“Тэтгэвэр урьдчилан олгох журам, Тэтгэврээ урьдчилан авах хүсэлт, Тэтгэвэр урьдчилан олгох хуудас” журам батлах тухай2017-02-242017-03-01
А/25 дугаар тушаалДаатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацаанд өөрчлөлт орсон иргэдэд тахир дутуугийн тэтгэвэр олгоход баримтлах заавар батлах тухай2017-02-082017-02-01
А/42 дугаар тушаал“Тэтгэвэр авагч тэтгэвэр авах банкаа сонгох, өөрчлөхтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх, Нийгмийн даатгалын сангаас (цэргийн) тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа тэтгэвэр авагчдын банкаа өөрчлөх хүсэлт, Нийгмийн даатгалын сангаас (цэргийн) тэтгэвэр тогтоолгохоор аймаг (сум), дүүргийн Эрүүл, мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс (байцаагч)-т гаргах өргөдөл”-ийн журам батлах тухай2016-11-112016-11-11
А/80 дугаар тушаал“Даатгуулагчийг сувилалд эмчлэн сувилахад баримтлах журам”, “Даатгуулагчид сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, Даатгуулагчийг сувилалд илгээх бичиг”-ийн загвар, журмыг шинэчлэн батлах тухай2015-06-092015-06-09
Хавсралт-1 “Нийгмийн даатгалд даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”
А/124 дүгээр тушаалЖурмын хэрэгжилтийг хангах тухай2014-09-222014-09-22
А/110 дугаар тушаал“Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад оршин сууж буй Монгол Улсын иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх журам, Даатгуулагчийн тодорхойлолт, Ажил олгогчийн тодорхойлолт”-ын загвар, журмыг шинэчлэн батлах тухай2014-08-202014-08-20
А/376 дугаар тушаалАжлын байрны байршлын код нэвтрүүлэх тухай2013-09-302013-09-30