Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
7 дугаар тогтоол“Нэрийн дансны 2022 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2022-12-282022-12-28
04 дугаар тогтоолОршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2022-08-012023-01-01
21 дугаар тогтоол“Нэрийн дансны 2021 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2021-12-272021-12-27
20 дугаар тогтоол“Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай” тогтоол2021-12-272021-12-27
2 дугаар тогтоол“Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны 2011 оны оролгод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2012-12-262012-12-26
16 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллын хувьсах зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2021-08-062022-01-01
09 дүгээр тогтоол“Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2021-07-212021-07-21
11 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2020 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2020-12-282020-12-28
12 дугаар тогтоолТэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай2019-12-272019-12-27
11 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2018, 2019 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2019-12-272019-12-27
01 дүгээр тогтоол“Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2019-03-282019-03-28
05 дугаар тогтоолШимтгэлийн доод хэмжээг тогтоох тухай2018-04-172018-05-01
03 дугаар тогтоолНэрийн дансны 2017 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2018-04-172018-04-17
25 дугаар тогтоолТэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай2017-12-192017-12-19
24 дүгээр тогтоол“Нийгмийн даатгалын төлөөлөгч ажиллуулах журам”-ыг батлах тухай2017-12-192017-12-19
10 дугаар тогтоол“Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2017-03-212017-03-21
06 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллыг сонгон шалгаруулах журам батлах, сувиллын санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2017-03-212017-03-21
17 дугаар тогтоолНэрийн дансны 2016 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2016-05-172016-05-17
27 дугаар тогтоол“Нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэн(хуулийн этгээд)-д мэдээлэл, лавлагаа олгох журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2015-12-182015-12-18
14 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2015 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2015-07-292015-07-29
01 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2014 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2015-02-032015-02-03
24 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2013 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2014-06-302014-06-30
30 дугаар тогтоолТэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай2014-11-292014-11-29
34 дүгээр тогтоол“Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа тооцох журам”-ыг батлах тухай2013-12-162013-12-16
21 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2012 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2013-06-112013-06-11
16 дугаар тогтоол“Шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2011-11-242011-11-24
08 дугаар тогтоолНэрийн дансны 2009, 2010 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2011-06-302011-06-30
02 дугаар тогтоолТэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны эхний (гарааны) үлдэгдэл тооцоход баримтлах шимтгэлийн хувь, хэмжээ, цалин хөлсний дундаж индекс (итгэлцүүр)-ийг шинэчлэн батлах тухай2010-02-252010-02-25
25 дугаар тогтоол“Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ үзүүлэх арилжааны банктай хамтран ажиллах журам”-ыг батлах тухай2010-12-272010-12-27
13 дугаар тогтоолНэрийн дансны 2008 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2009-03-302009-03-30