Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
А/59“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичиг бүрдүүлэх, хянах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай2023-04-262023-04-26
60 дугаар тогтоол“Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”2023-02-082023-02-08
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
7 дугаар тогтоол“Нэрийн дансны 2022 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2022-12-282022-12-28
04 дугаар тогтоолОршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2022-08-012023-01-01
266 дугаар тогтоол“Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм”2022-07-052022-07-05
А/72“Тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”, “Тэтгэмж тооцсон жагсаалт”, тэтгэмж шилжүүлэх “Төлбөрийн хүсэлт”, “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт (цахим)”2022-04-272022-04-27
А/73Нийгмийн даатгалын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам2022-04-082022-04-08
А/37“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2022-03-012022-03-01
А/31“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”2022-02-242022-02-24
21 дугаар тогтоол“Нэрийн дансны 2021 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2021-12-272021-12-27
20 дугаар тогтоол“Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай” тогтоол2021-12-272021-12-27
А/166Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн сонгон шалгаруулах журам2021-12-092021-12-09
А/85“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын хамтарсан болон дахин магадлал зохион байгуулах заавар”2021-06-282021-06-28
218 дугаар тогтоолТөрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020-12-162020-12-16
А/47“Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2020-05-012020-05-01
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр2019-05-202023-03-01
34/31Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019-04-012019-04-01
33 дугаар тогтоолАлбан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм2019-01-232019-01-23
2 дугаар тогтоол“Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны 2011 оны оролгод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2012-12-262012-12-26
А/27Нийгмийн даатгалын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтын журам2022-02-222022-02-22
А/99Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихад баримтлах журмыг хэрэгжүүлэх заавар2022-06-152022-06-15
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэрийн тухай2023-07-072024-01-01
Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2019-11-132019-11-13
Ахмад настны тухай2017-01-262017-01-26
Гаалийн тухай2008-05-202008-05-20
Гамшгаас хамгаалах тухай2017-02-022017-02-02