Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрСарын мэдээ
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
А/59“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичиг бүрдүүлэх, хянах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай2023-04-262023-04-26
60 дугаар тогтоол“Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”2023-02-082023-02-08
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
7 дугаар тогтоол“Нэрийн дансны 2022 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2022-12-282022-12-28
04 дугаар тогтоолОршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2022-08-012023-01-01
266 дугаар тогтоол“Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм”2022-07-052022-07-05
А/72“Тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”, “Тэтгэмж тооцсон жагсаалт”, тэтгэмж шилжүүлэх “Төлбөрийн хүсэлт”, “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт (цахим)”2022-04-272022-04-27
А/73Нийгмийн даатгалын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам2022-04-082022-04-08
А/37“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2022-03-012022-03-01
А/31“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”2022-02-242022-02-24
21 дугаар тогтоол“Нэрийн дансны 2021 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2021-12-272021-12-27
20 дугаар тогтоол“Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай” тогтоол2021-12-272021-12-27
А/166Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн сонгон шалгаруулах журам2021-12-092021-12-09
А/85“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын хамтарсан болон дахин магадлал зохион байгуулах заавар”2021-06-282021-06-28
218 дугаар тогтоолТөрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020-12-162020-12-16
А/47“Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2020-05-012020-05-01
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр2019-05-202023-03-01
34/31Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019-04-012019-04-01
33 дугаар тогтоолАлбан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм2019-01-232019-01-23
2 дугаар тогтоол“Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны 2011 оны оролгод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол2012-12-262012-12-26
А/27Нийгмийн даатгалын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтын журам2022-02-222022-02-22
А/99Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихад баримтлах журмыг хэрэгжүүлэх заавар2022-06-152022-06-15
Нийгмийн даатгалын тухай1994-05-311994-05-31
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай1994-06-071994-06-07
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай1994-06-091994-06-09
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай1997-01-161997-01-16
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2018-10-262018-10-26
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай1994-07-051994-07-05
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай1994-06-071994-06-07
Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай2017-02-022017-02-02