Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Олон улсын  хөдөлмөрийн байгууллага хамтран Европын холбооны “Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хяналтын улсын байцаагчдын нэгдсэн сургалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 16-19-ний өдөр зохион байгууллаа.

Тус сургалт нь Засгийн газрын 2022 оны “Хууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 417 дугаар тогтоолоор хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналт салбарын яаманд шилжин ирсэнтэй холбоотойгоор яамны бодлого, үйл ажиллагаа, шинэчлэгдэн батлагдсан дүрэм, журам, хяналтын хуудаснуудыг танилцуулах, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг төлөвлөх, зохион байгуулахад анхаарах асуудлаар салбарын улсын байцаагчдыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, шинээр боловсруулсан хяналтын хуудаснуудыг үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглах талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, практик дадлагаар чадавхжуулахад чиглэсэн бөгөөд аймаг, нийслэл, дүүргийн 130 улсын байцаагч оролцсон юм.

Энэ хүрээнд нийгмийн даатгалын салбарт шилжин ажиллаж байгаа 37 улсын байцаагчдад төрөөс нийгмийн даатгалын салбарт баримталж буй бодлого чиглэл, хууль тогтоомж, нийгмийн даатгалын байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, сангийн талаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Ганцэцэг мэдээлэл өгч, Нийгмийн даатгалын болон Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхдээ эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хараат бус, нээлттэй, ил тод байх зарчмыг баримтлах талаар ярилцав. Түүнчлэн, эдгээр улсын байцаагчдад тулгамдаж байгаа асуудлууд, санал, хүсэлтийг сонсож, холбогдох чиглэл зөвлөмж өгөв.

Сургалтад оролцогчид Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажиллан нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн бодит нөхцөл байдалтай танилцаж, туршлага солилцон дадлагажих ажил хийлээ.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР