Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Улсын Их Хурлын чуулганы 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөх “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийн бүртгэл” 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэгт “Шимтгэл төлөгчид бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон хувийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам, хобогдох маягтын загварыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална гэж заасны дагуу “Шимтгэл төлөгчид бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон хувийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам”, “Ажил олгогч, даатгуулагч бүртгэх маягтын загвар”-ын төслийг боловсруулаад байна. Доорх журмуудын болон маягтын загварын төслийг боловсруулан, олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна.

1. “Шимтгэл төлөгчид бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон хувийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам”

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ ТАТАХ

2. “Ажил олгогч, даатгуулагч бүртгэх маягтын загвар”

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ ТАТАХ

төсөлтэй холбоотой саналыг тус цахим хуудасны “Санал хүсэлт” хэсгээр 2023 дугаар 11 сарын 20-ны өдрийн дотор хүлээн авна.