Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал“Тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”, “Тэтгэмж тооцсон жагсаалт”, тэтгэмж шилжүүлэх “Төлбөрийн хүсэлт”, “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт (цахим)”

“Тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”, “Тэтгэмж тооцсон жагсаалт”, тэтгэмж шилжүүлэх “Төлбөрийн хүсэлт”, “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт (цахим)”

Дугаар А/72