“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”-ын төсөлд санал авч байна
“Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”-ын төсөлд санал авч байна
2021-05-05

Энэ журмын зорилго аймаг, дүүрэг (сум)-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс (байцаагч, ажилтан) /цаашид “Нийгмийн даатгалын байгууллага” гэх/ нь тэтгэвэр тогтоолгох иргэн /цаашид “даатгуулагч” гэх/ Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтоолгохоор ирүүлсэн тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, түүнд хяналт тавих харилцааг зохицуулж байгаа болно.

 Иймд дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, 33 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1, 2,  24 дүгээр зүйлийн 1, 25 дугаар зүйлийн 1, 3 дах заалт, Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”-ийн 1.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7 дах заалтыг тус тус үндэслэн “Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”-ын төслийг Аймаг дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдтэй хамтран боловсрууллаа.

Журмын төсөл батлагдсанаар тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах, баталгаажуулах нөхцөл бүрдэж, Нийгмийн даатгалын байгууллага, тэтгэвэр тогтоолгох даатгуулагч нэг мөр ойлголттой болох юм.

 “Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”-ын төсөлд санал өгөх бол at9634tulga@gmail.com шуудангаар ирүүлнэ үү.

            Журмын төсөл:

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X