Нийгмийн даатгалын байгууллагын түүхэн замнал:
Нийгмийн даатгалын байгууллагын түүхэн замнал:
2011-06-10

1942 он
МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

1962 он
МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн амралт , рашаан сувиллын газар

1970 он
Сангийн яамны Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

1974 он
Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны Улсын нийгэм хангамжийн газар

1987 он
Сангийн яамны Нийгэм хангамжийн газар

1989 он
Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны Нийгэм хангамжийн газар

1991 он
Хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгэм хангамжийн газар

1992 он
Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгэм хангамжийн газар

1994 он
Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

1996 он
Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

2000 он
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

2005 он
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

X