Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
2019-03-04

 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоол ТАТАЖ…


2019-03-04

"Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газын 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 326 дугаар тогтоол ТАТАЖ…


2019-02-27

     “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс уьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 18 дугаар зүйлийн “Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалт ”-д заасны дагуу төрийн албан хаагчид нь дараахь ажил албыг давхар эрхлэхийг хориглоно. Үүнд: 18.1. Албан тушаалтан энэ хуулиар зөвшөөрснөөс өөр ажил, албан тушаал давхар эрхлэхийг хориглоно. 18.2. Улсын Их Хурлын болон Засгийн…


2019-02-27

      Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас  2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр шинээр нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх авч, байцаагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах 55 албан хаагчдад “Авлигын эсрэг” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтад Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, ахлах комиссар Ч.Жаргалбаатар, НДЕГ-ын Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ЭБАТ Г.Сурахбаяр,…


X