Хяналт шалгалтын ажлын тайлан
2018-01-18

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх ёс зүйн хороо нь 2017 онд тэтгэвэр тогтоолтын аяны хүрээнд зөрчил гаргасан нэр бүхий 10 байцаагч мөн иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын дагуу 3 албан хаагчидтай холбоотой асуудлыг ёс зүйн хорооны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд 13 албан хаагчийг ёс зүйн зөрчил гаргасан гэсэн дүгнэлт гаргаж газрын дарга болон тухайн албан хаагчийн харьяалах дүүргийн…


2016-11-15

/2016 оны II улирлын байдлаар/ Хяналт шалгалтын газар нь “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийх,  мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх,  дүгнэлт гаргаж үйл ажиллагаа, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах, ажлын хариуцлагыг сайжруулах, хяналт шалгалтаар илрүүлсэн төлбөр, зөрчлийг барагдуулах, ажил олгогч, даатгуулагчдын хууль эрх…


2015-11-26

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газраас 2015 оны 3 дугаар улирлын байдлаар  удирдамжийн дагуу нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн 15 хэлтэст төлөвлөгөөт шалгалтыг зохион байгуулав. Шалгалтаар 9077 ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан /НД7/, 153.8 мянган даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн тооцооны хуудас/НД8/-ыг мэдээллийн сангийн бүртгэлтэй тулган нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангийн…


X