Худалдан авах ажиллагааны тайлан
2012-07-23

Тендер шалгаруулалт/ гэрээний нэр, дугаар:   Орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд албан хэрэгцээний автомашин нийлүүлэх, ОНА-12/05       НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА      Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааг бөглөх санамж     Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн тендер /чанарын шаардлага хангасан барааг эрсдэл багатайгаар нийлүүлэх санал/ бэлтгэхтэй холбоотойгоор…


X