Сайдын тушаал

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2008 оны 7 дугаар                                                    Дугаар 84                                              Упаанбаатар
сарыи 17-ны өдөр                                                                                                                               хот

Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай


Монгол Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2003 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 тоот тогтоолын 1.1 дэх заалт.Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм"-ийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Эмнэлэг   хөдөлмөрийн   магадлах   төв   комисс   болон аймаг.дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн   магадлах   комиссын   дарга.гишүүдийн   хуралдаж  ажилласан   цагийн   хөлсний   хэмжээг   хавсралтаар   шинэчлэн тогтоосугай.
2. Эмнэлзг  хөдөлмөрийн  магадлах  комиссыи   гишүүдийн хуралдаж    ажилласан    цагийн    хөлсийг   олгоход    шаардагдах хөрөнгмйг аймаг.нийслэлийн иийгмимн даатгалын хэлтэс (газар) -ийн тухайн жилийн үйл ажиллагааны зардлын төсөвт тусган, зарцуулалтанд   нь  хяналт  тавьж  ажиллахыг  Улсын   нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (Ч.Алтанхуяг)-т даалгасугай.
3.  "Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай" Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын  2005 оны  06 дугаар сарын  03-ны  өдрийн 64 дүгээр тушаалыг хүчингуй болсонд тооцсугай.


САЙД                                Д.ДЭМБЭРЭЛ

 
Нийгмийн хамгаалал.хөдөлмөрийн
сайдын 2008 оны 07 дугаар сарын
17-ны өдрийн 84 тоо тушаалын
хавсралт


Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах коимссын дарга, гишүүдийн хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээ

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нэр

Хуралдсан нэг цагт олгох хөлсний хэмжээ (төгрөгөөр)

1

Эмнэлэг    хөдөлмөрийн    магадлах    төв комисс: •     Дарга •     Гишүүд,нарийн бичгийн дарга

5000

2

Аймаг,   дүүргийн    нийгмийн   даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс: •     Дарга •     Гишүүд, нарийн бичгийн дарга

3000

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ,
ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ


2006 оны 06 дугаар                                          Дугаар 54                                         Улаанбаатар
сарын 02-ны өдөр                                                                                                                   хот

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын "Нийгмйн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах" хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:
1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн БНСУ-д ажиллаж байгаа үйлдвэрлэлийн дадлагажигч, гэрээгээр ажиллагчдын сард төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 40000 (дөчин мянга) вонноор тогтоосугай.
2.Дор дурьдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /М. Далайхүү/-т даалгасугай.
   2.1  Монгол Улсаас БНСУ-д үйлдвэрлэлийн дадлагажигчаар болон гэрээгзэр ажиллаж байгаа иргэдийг тэтгэврийн даатгалд хамруулах журам боловсруулж, хэрэгжүүлэх:
   2.2      БНСУ-д      ажиллагчдыг     тэтгэврийн      даатгалд хамруулахтай холбогдон гарах үйл ажиллагааны зардал болон зуучлагч байгууллагад олгох урамшууллын хэмжээг жил бүрийн төсөвт тусган батлуулж мөрдөх:
   2.3   БНСУ-д ажиллагчидтай гэрээ байгуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр  нээх,  сертификат олгох,  сурталчилгаа хийх ажлыг 2006 оны 6 дугаар сарын 25-ны дотор зохион байгуулах:
   2.4  Ажлын явц, үр дүнг 2006 оны 10 дугаар сард багтаан Сайдын зөвлөлд танилцуулах:
3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд сайд /С. Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

САЙД                                                    Л.ОДОНЧИМЭД

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2005 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот
Дугаар 55

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/

Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ш.Батцэцэг/-т даалгасугай.

 

САЙД                                                             Ц.БАЯРСАЙХАН

 

2005 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2533 дугаарт бүртгэсэн.

 

            Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын
 2005 оны 55 дугаар тушаалын хавсралт

ДУНДАЖ ЦАЛИН ХӨЛС ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ

1.Ажил олгогч нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажилтны дундаж цалин хөлсийг тодорхойлоход энэхүү харилцааг өөрөөр зохицуулаагүй бол энэхүү журмыг мөрдөж болно.
2. Ажилтны цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд дор дурдсан мөнгөн орлогыг оруулна. Үүнд:
а/ажилтанд олгосон үндсэн цалин, бүх төрлийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал;
б/контракт байгуулан ажиллаж байгаа ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал;
в/хөдөлмөрийн хуулийн дагуу ажилтанд олгосон бүх төрлийн олговор.
3. Цалин хөлсний бүрэлдэхүүн хэсгийг дараах байдлаар ойлгож хэрэглэнэ. Үүнд:
а/үндсэн цалин гэж ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэсний төлөө ажил олгогчоос ажилтанд олгох баталгаат хөлсийг хэлнэ.
Үндсэн цалинд хийснээр  болон цагаар тарифт цалин, албан тушаалын цалин, ажлын онцлог, ажилтны онцгой ур чадварыг үндэслэн контракт болон хөдөлмөрийн гэрээгээр тусгайлан тохирсон цалин, тэдгээртэй адилтгах хэлбэрээр тогтоосон бусад баталгаат хөлс хамаарна.
б/нэмэгдэл хөлс гэж ажилтан, албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй буюу зааснаас илүү ажил үүрэг гүйцэтгэсэн, эсвэл үндсэн ажил, үүргээ ердийн бус горимоор гүйцэтгэсэн тохиолдолд  ажил олгогчоос нэмэгдүүлэн олгож буй хөлсийг хэлнэ. Нэмэгдэл хөлсөнд илүү болон шөнийн цагаар, нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд ажилласны нэмэгдэл хөлс, ажил мэргэжил, албан тушаал хавсран болон хослон ажилласан, эзгүй байгаа ажилтны үүргийг түр орлон гүйцэтгэсэн, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэсний нэмэгдэл хөлс, хууль тогтоомж, хамтын гэрээ хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад эрхийн актаар тогтоон олгож буй тэдгээртэй адилтгах нэмэгдэл хөлс хамаарна.
в/нэмэгдэл гэж ажилтан, албан хаагчийг хэвийн бус нөхцөлтэй ажлын байранд болон ердийнхөөс илүү өндөр үүрэг хариуцлага хүлээлгэн ажиллуулсан, эсхүл мэргэжлийн өндөр ур чадвар, ажлын дадлага, туршлагыг нь ашигласны төлөө ажил олгогчоос үндсэн цалин дээр нь нэмж төлж буй хөлсийг хэлнэ.
Нэмэгдэлд хөдөлмөрийн нөхцөлийн, ажилласан /төрийн алба хаасан хугацааны/ хугацааны, албан ажлын онцгой нөхцөлийн, цол зэрэг дэвийн, мэргэжлийн ба эрдмийн зэргийн, ур чадварын нэмэгдэл, хууль тогтоомж, хамтын гэрээ хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад эрхийн актаар тогтоон олгож буй тэдгээртэй адилтгах нэмэгдлүүд орно.
г/шагнал, урамшуулал гэж ажилтан, албан хаагчийн ажлын үр дүн, эсхүл тухайн байгууллагын ажлын эцсийн үр дүнд оруулсан хувь нэмэр, хүчин чармайлтыг үнэлэн ажил олгогчоос олж буй мөнгөн урамшууллыг хэлнэ. Үүнд урамшуулал, онцгой үүрэг даалгавар гүйцэтгэсний төлөө олгосон нэг удаагийн мөнгөн урамшуулал, хууль тогтоомж, хамтын гэрээ хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад эрхийн актаар тогтоон олгож буй мөнгөн урамшуулал орно.
4.Ажилтанд олгож байгаа бүр төрлийн /жирэмсний болон амаржсаны, хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны, ажилгүйдлийн, тэтгэвэрт гарах үеийн ажилтанд олгох гэх мэт/ тэтгэмжүүд, нөхөх олговор, хөнгөлөлтийн орлого, /унаа, түлш, байр, хоолны үнийн хөнгөлөлт/-ыг ажилтны цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй.
5.Ажилтанд тодорхой хугацаанд олгосон цалин хөлсний нийлбэр дүнг тухайн хугацаанд дахь нийт сарын тоонд хувааж ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлсийг, гарсан дүнг сарын ажлын өдрийн дундаж тоонд хувааж нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг, нэг сарын дундаж цалин хөлсийг тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөж буй сарын ажлын цагийн дундаж тоонд хувааж нэг цагийн дундаж цалин хөлсийг тус тус тодорхойлно.
6.Хэрэв ажилтан дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар /өвчтэй, чөлөөтэй байсан гэх мэт/ бүрэн ажиллаагүй, эсхүл ажилтны ажилласан хугацаа нь дундаж цалин хөлс тодорхойлохоор заасан хугацаанд хүрэхгүй тохиолдолд тухайн хугацаанд авсан цалин хөлсний нийлбэр дүнг ажилтны жинхэнэ ажилласан өдөр /цаг/-ийн тоонд хувааж нэг өдөр /цаг/-ийн дундаж цалин хөлсийг тодорхойлно.
7.Ажилтны дундаж цалин хөлсийг тодорхойлохдоо:
а/Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажилтанд сул зогсолтын үеийн, ажил хүлээлцэх хугацааны, ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа үеийн, буруу халсан буюу шилжүүлсэн үеийн зөрүү, олговор олгох, нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох, ажлын цагийг богиносгох, ажилтны хүсэлтээр ажилтанд тэтгэмжтэй чөлөө олгох, цалин хөлсний тодорхойлолт гаргах, ажилтанд ажлаас халагдсаны болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 41.2-т заасны дагуу тэтгэмж олгох, ажилтанд эд хөрөнгийн хязгаарлагдмал хариуцлага хүлээлгэх, хохирлыг нөхөн төлүүлэхтэй холбогдуулан дундаж цалин хөлсийг тодорхойлохдоо тухайн ажилтны сүүлийн 3 сарын дундаж цалин хөлсөөр;
б/Ажилтныг эрүүл мэндэд нь харшлахгүй өөр ажилд шилжүүлсэн үеийн цалин хөлсний зөрүүг олгохдоо ажилд шилжүүлэхийн өмнөх 6 сарын дундаж цалин хөлсөөр тус тус тооцно.
8.  Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж  тогтоохдоо хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүн, дундажийг тодорхойлоход энэ журам хамаарахгүй.
9.Дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох үндсэн баримт нь ажилтны цалин хөлсний цэс, данс, бүртгэл байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2004 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр               Улаанбаатар хот
Дугаар 77

Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун,хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

Даатгуулагч иргэдээс удаа дараа ирүүлж буй өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх,Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн нөхцлийн шинжилгээ,судалгааны төвийн хэмжилт,судалгааны дүн, Засгийн газрын 1995 оны 59 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.’”Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт “-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхүү жагсаалтыг баримтлан тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тогтоож байхыг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт зөвшөөрсүгэй.
3. Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтны ажил мэргэжлийн нэрийг уг жагсаалттай нийцүүлэн нийгмийн даатгалын дэвтэрт тодорхой бичиж байхыг аж ахуйн нэгж,байгууллагад даалгасугай.
4. Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн ажил мэргэжлийн нэр ажил олгогчийн буруугаас энэхүү жагсаалттай зөрчилдсөний улмаас тэтгэвэр  тогтоолгох асуудлаас гарч буй гомдол маргааныг “Ажил олгогч,даатгуулагч болон Нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх гомдлын шаардлагын зөвлөл”-өөр хэлэлцэн шийдвэрлэж байхыг Нийгмийн даатгалын төв,орон нутгийн байгууллагуудад үүрэг болгосугай.
5. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хүн амын бодлого,хөдөлмөрийн сайдын 1995 оны 78,Эрүүл мэнд,нийгмийн хамгааллын сайдын 1999 оны А/264 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД                                 Ши.БАТБАЯР

 

 

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн   сайдын
2004 оны 05 дугаар сарын  03-ны өдрийн 
77 дугаар тушаалын хавсралт     

ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН
ЖАГСААЛТ

Нэг. Газрын доорх уурхайн ажил мэргэжил:

 1. Тоног төхөөрөмжийн машинч
 2. Гүний бэхэлгээчин
 3. Тэсэлгээчин
 4. Уулын ажилчин
 5. Тэсрэх материал зөөгч
 6. Угсрагч
 7. Маркшейдерийн ажилчин
 8. Хий хэмжигч
 9. Сорьц авагч /геологийн ба уулын үйлдвэрийн/
 10. Дохиочин
 11. Орлуулагч /уурхайн бэхэлгээний материал/
 12. Насосны машинч
 13. Цахилгаан тэрэгний машинч, түүний туслах
 14. Цахилгаанчин
 15. Тоног төхөөрөмжийн слесарь
 16. Цахилгааны слесарь /газрын дор ажилладаг цахилгаанчин/
 17. Компрессорчин
 18. Газрын дор эмнэлгийн байртай аваарын эмч
 19. Цооног өрөмдөгч
 20. Гагнуурчин хийн огтлогч
 21. Газрын дор ажлын өдрийн туршид ажилладаг үндсэн ба бэлтгэл малталт, ашиглалт, агааржуулалт, тээвэр, засвар, монтаж-өрөмдлөг, чигжилт, уулын сэргээлтийн хэсгийн туслах ажилчин, ээлжийн мастер, инженер, засварчин , хөдөлмөр хамгааллын инженер, гүний уурхайн цехийн дарга, хэсгийн техникийн удирдагч, хэсгийн механикч, геологич, маркшейдер, технологич.
 22. Уулын цэрэгжүүлсэн аврах ангийн байлдагч, уулын цэрэгжүүлсэн аврах ангийн дарга.


Хоёр. Хөдөлмөрийн хортой нөхцөл

1. Цацраг идэвхит бодис агуулсан хүдэр, ашигт малтмал зөөдөг илчит тэрэгний жинхэнэ, туслах машинч, холбогч, найруулагч, пүүлэгч, зам засагч, вагон, машин механизм, нисэх онгоцны эд ангийг бензин, керосин, солярк, хүчил, шүлт зэрэг хортой уусмалд цэвэрлэж засдаг засварчид, шүүлт угаагч-техникч, аккумлятор цэнэглэгч, аккумлятор цутгагч, засварчин, батерейн гагнуурчин, цехийн дарга, резин хуванцар шахагч, технологич, мастер, үе угсрах, металл өнгөлөгч, инженер химич, авто засвар, үйлдвэрлэлийн резинэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх суурь машинч, резинэн дугуй нөхөх суурь машинч, резинэн цавуу бэлтгэгч, үе угсрах баазын замчин,техникч, мастер, бригадын дарга, үе задлах, угсрах машины операторч, сумт ба гүүрэн кранчин, туслагч, оосорлогч, модонд үл ялзруулах бэхжүүлэх бодис түрхэгч, мастер,сэргээн засварлах цехийн операторчин,мастер, дэр модонд химийн бодисоор нэвчрүүлэлт хийдэг үйлдвэрийн мод нэвчүүлэн идээлэгч, оосорлогч, лаборант, технологич, үе угсрах баазын мастер механикч, соронзон орны үйлчлэлээр төмөр замын хос дугуйн далд гэмтлийг шалгагч, вагон будагч.
2. Цемент үйлдвэрлэлийн тоосны камер цэвэрлэгч, цемент савлагч, түүний туслах, цемент шахах насосны машинч, бултуур, зуух, тээрэм, туузан дамжлагын үйлчлэгч (операторч).
3. Керамик эдлэл үйлдвэрлэлийн тоосруулан хатаах зуухны операторч, туузан дамжлагын операторч, хавтан шатаах зуухны машинч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, шатаах зуухны цахилгаанчин, фритт бэлтгэгч.
4. Карьерийн аж ахуйн уулын цехийн өрөмдөгч, бултуурын машинч, өрмийн машинч, түүний туслах, туузан дамжлагын операторч, шигшүүрийн машинч.
5. Байшин үйлдвэрлэлийн хийн зүсэгч, хольц бэлтгэгч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, түүхий эд бэлтгэлийн хуурай материал бэлтгэгч, татагч, засварчин.
6. Барилгын бетон үйлдвэрлэлийн бункерийн машинч, химийн хольц бэлтгэгч, конвейерийн машинч, асфальт бэлтгэгч, тос найруулагч,барилгын шаварчин,будагчин ( засал чимэглэлч),зуурмагийн цехийн мастер,цехийн дарга.
7. Мебель үйлдвэрлэлийн гуалин чанагч, хуулга наагч, цавуу зуурагч, лак будгаар өнгөлөгч, цавуу түрхэгч, хавтан наах суурь машинч, лак будгийн мастер.
8. Зоос, гоёлын зүйлийн үйлдвэрлэлийн механик ба химийн аргаар металл өнгөлөгч, металл хучигч, тэмдэг (одон медаль) гоёлын зүйлийг пааландагч, үнэт чулуун эдлэл хийгч, ган сийлбэрчин, цутгуурчин.
9. Арьс шир, үслэг эдлэлийн үйлдвэрлэлийн химийн боловсруулалтын цехийн мастер, арьс дэвтээгч, намаз түрхэгч, үс авагч, арьс шохойдогч, гандагч, шохой зуурагч, шохойн шим намаз бэлтгэгч, арьс махлагч, годлогч, тайрагч,бүх төрөл бүрийн уусмалаар арьс угаагч, шахагч, сунгагч, арьс идээлэгч, хусагч, арьс будагч, үслэг арьсыг органик уусмалаар угаагч, самнагч, элдэгч, шуудуу цэвэрлэгч, гүүрэн кранч, хими цэвэрлэгээний машинч, химийн уусмал найруулагч, уусмал түрхэгч, өнгө будагч, эмульс лак шүршигч, шүрших машины операторчин, будаг найруулагч, хүхэрт натри хайлагч, индүү машин баригч, ногоон арьс ялгагч, шохой арилгах, зөөлрүүлэх дамжлагын ажилчин, химийн материал бэлтгэгч, ачиж буулгагч, резинэн цавуугаар лент, цаваг наагч, нойтон арьс давслагч, бункерийн цэвэрлэгч, химийн материалын нярав, туршилтын цехийн туршигч.
10. Гутлын үйлдвэрлэлийн болон резинэн ба халиман цавууны цехийн мастер, цавууны цехийн мастер, цавуу найруулагч, цавууны суурь машины засварчин, резинэн хольц бэлтгэгч, хольц бэлтгэгч суурь машинч, трихлоризоцианы хүчлээр уусмал бэлтгэгч, ул наагч, гутлын будаг найруулагч, хлорпрен, полуратан суурьтай болон резинэн цавуугаар цавуудагч, халиман цавуу чанагч, шүүгч, угаагч, үрэлжүүлэгч, хатаагч, савлагч, компрессорчин, түүхий эд бэлтгэгч, хэрчигч, лаборант, өнгө будаг шүршигч, мастер.
11. Цахилгаан химийн цаасаар цаг агаарын мэдээлэл авч боловсруулалт хийдэг синоптик инженер, операторч, хиймэл дагуулын станцын инженер.
12. Мөнгөн устай багаж шулуутгагч, ил задгай мөнгөн устай  хэмжүүрийг засах, цэнэглэх ажил дээр ажлын өдрийн туршид ажилладаг инженер, техникч, слесарь, мастер, плояриграфчин.
13. Малын боом, бруцеллёз, галзуу, сүрьеэ, ям зэрэг өвчний вакцин, вирус, ийлдэс, гаммоглобулин, антибиотик, онош зүй, утил бэлтгэн савлах, хатаах, омог хайрцаглах, вивар, химийн цехийн их, бага эмч, технологич, химич, микробиологич, ахлах бага эмч, лаборант, бага эмч, ферментч, био бэлдмэлийн ариутгагч, бэлдмэл савлагч, машинч, бутлагч, аппаратчин, Дукийн жолооч, хорио цээрийн санитарч, найруулагч, хатаах машинч, жигдрүүлэгч, компрессорчин, засварын слесарь, хөлдөөх, хатаах төхөөрөмжийн техникч, хорт хий зайлуулах төхөөрөмжийн жижүүр, сантехникийн слесарь, гагнуурчин, бохирын слесарь, малын эм бэлдмэл шалгах лабораторийн малын их, бага эмч, биобэлдмэлчин, ариутгагч, лаборант, химич.
14. Нефть боловсруулах үйлдвэр  КИПА  засварчин, лаборант, механик, гагнуурчин, сантехникийн засварчин,бензин, нефть зэрэг хортой шингэний резервуарын дотрыг уураар утан цэвэрлэх, засварлах ажил хийдэг резервуар цэвэрлэгч, тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн засварчин, цистерн, банк, резервуар, худаг дотор цахилгаан хийн гагнуур хийдэг гагнуурчин, насосчин, нефть хангамжийн операторчин, тос шингэн савлагч, торх угаагч, ачаа шалгагч, лаборант, шил сав угаагч, шатахуун ачигч, буулгагч, нярав, цэнэглэх машины жолооч, тос цэвэрлэх цехийн ажилласан тос дахин боловсруулах үйлдвэрийн тос нэрэгч, тунгаагч, мастер инженер .
15. Цацраг идэвхит эх үүсвэр (альфа, ветта, гамма цацраг, рентген туяа, ионжуулагч цацрагаар)-ээр оношлогоо, эмчилгээ, шинжилгээ гардан хийдэг их, бага эмч, сувилагч, асрагч, инженер техникч, лаборант, эрдэм шинжилгээний жинхэнэ, туслах ажилчин.
16. Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төвийн нян судлалын их эмч (бактериологич), клиникийн их эмч (гоц халдвартын), пато-анатомич (гоцын), вирус судлагч, халдвар судлалын их эмч, хор судлагч, амьтан судлагч,шимэгч судлагч,нянгийн био химич, тэжээлийн био химич, нянгийн генетикч, амьтны генетикч, шимэгч судлалын лаборант, амьтан судлалын лаборант, халдвар судлалын бага эмч, ариутгагч, бэлдмэлчин, шил сав угаагч, бактерологийн лаборант.
17. Халдваргүйтлийн ахуйн хортон, шавьж, мэрэгч устгах хорт бодис найруулан бэлтгэх, шинжлэх, судлах, сорилт, туршилт хийх, ачих буулгах, тээвэрлэх, хадгалах ажил эрхэлдэг ажилчин, хор өгөш бэлтгэгч, ариутгагч, химич.
18. Цөмийн изотол, цацраг туяа, рентген фотоэмульс спектрийн шинжилгээ гардан хийдэг физик химийн лабораторийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх, жинхэнэ, туслах ажилтан, физикч инженер, химич, биохимич, эрдэс чулуу судлагч, техникч, лаборант, бэлтгэгч, шил сав угаагч, мөнгөн усны барометрийн инженер, хийн генераторчин, тоног төхөөрөмжийн засварчин, тун хэмжигч.
19. Олон нэр төрлийн химийн бодисыг ашиглан өргөн хүрээтэй шинжилгээ судалгаа хийдэг эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх, ахлах, жинхэнэ, дэд, туслах ажилтан, лаборант, геологи шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер, металлургын инженер, өнгөлгөөний мастер, өнгөлөгч, гүйцэтгэгч лаборант, шил сав угаагч, препараторч.
20. Ацетилины үйлдвэрлэлийн генераторчин, компрессорчин, аппаратчин, засварчин, цэнэглэгч, цахилгаанчин.
21. Кино үйлдвэрлэлийн зургийн хор найруулагч, зураг угаагч, ультра дуугаар дефект цэвэрлэгч, хор плёнкны чанар тодорхойлогч, хими- технологийн инженер, ээлжийн болон химийн инженер, лаборант, негатив, монтажчин.
22. Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн бар цутгагч (тугалга хайлагч), өндөр офсет хэвлэлийн хэвлэгч, гараар үсэг өрөгч, боогч, ленотоп машинч, алт дарагч, фото зургийн лаборант.
23. Цахилгаан шүүлтүүрийн үнс зайлуулах төхөөрөмжийн ээлжийн слесарь, монтёр, үнсчин, засварчин, тунгаасан усны насосны станцын машинч, химийн уусмал найруулагч.
24. Батлан хамгаалахын цэргийн зориулалттай буу, дуран, гэрэлтүүлдэг багажны засварчин, буунд тусгал оруулдаг засварчин, аккумлятор хийгч, Батлан хамгаалахын химийн албаны цехийн дарга, засварчин жолооч, химийн бодисын нярав, засварын механикч, инженер, дозиметрийн багаж тохируулагч, дозиметрчин.
25. АН-26, АН-24, БОИНГ-13-727, АН-2, МИ-8, Ю-12, А-310, АН-30 онгоцны нисэх багийн дарга, хоёрдугаар нисгэгч, хөлгийн инженер, механикч, холбоочин, нисэхийн хянагч, үйлчлэгч, онгоцонд засвар үйлчилгээ хийдэг инженер,  техникч,   цахилгаан хийн гагнуурчин, лакаторын засварчин, аккумляторын будагчин.
26. Гал унтраах ажиллагаанд оролцдог жижүүрийн албаны гал сөнөөгч, жолооч, гал унтраах ажлын удирдагч, хэрэг бүртгэгч, галын хор цэнэглэгч.
27. Уул уурхайн баяжуулах фабрикийн конвейерийн машинч, бутлах тээрмийн машинч, урвалж найруулагч, урвалж уусгагч, ачигч, тоног төхөөрөмжийн ба цахилгааны жижүүрийн слесарь, гүүрэн кранчин, хэсгийн дарга, мастер, ахлах мастер, хэсгийн механикч, цахилгаанчин, гагнуурчин, нитро будаг найруулагч, тугалга хайлагч, тугалган гагнуурчин, марганцат ганг хийгээр зүсэгч, металл эдлэлийг резинээр хуяглагч, зэс ялгах үйлдвэрийн инженер, механикч, химич-инженер, лаборант, химийн материалын нярав, ээлжийн ахлагч, операторчин, засварчин,цахилгаанчин,сантехникийн слесарь, туслах ажилтан, тэсрэх материалын цехийн мастер, тоног төхөөрөмжийн засварчин, тэсэлгээчин, операторч.
28. Шүдэнзний үйлдвэрийн толгойн бодис найруулагч.

Гурав. Хөдөлмөрийн халуун нөхцөл

1. Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 35 ата ба түүнээс дээш даралтаар ажилладаг зуухны машинч, ахлах машинч, шугам хоолой, арматур, халах гадаргуугийн слесарь, зуухны цехийн ба тос бэлтгэх тоноглолын засварчин, өрлөг дулаан тусгаарлалтын засварчин, туслах тоноглолын машинч эргүүлч, зуухны ээлжийн мастер,засварын инженер, ашиглалт, засварын мастер, мастер, зуухны цахилгаан ба хийн гагнуурчин, зуух үлээлгэгч, шаар цэвэрлэгч.
2. Металл төмөр боловсруулах үйлдвэрлэлийн ширэм, металл хайлагч,хайлагч оператор,мастер,цех хэсгийн дарга,хайлуулах зуухчин, хэвчин, цутгуурчин, бэлтгэгч, халуун төмөрчин, лантуучин, мастер, гүүрэн кранчин, операторч, элс хатаагч, зуух доторлогч, индукцын зуухны хайлагч-цутгамал цэвэрлэгч, оосорлогч, цутгамал сугалагч, металл цувигч, зуухчин, металл тэгшлэгч, таслагч, баяжмал хатаагч,металл цувигч, металл хучигч, ширэм өнгөлөгч, нуман зуухны хайлуулах операторч, засварчин, цахилгаанчин, цутгах цехийн шанага, бэлдэц цутгах, хайчны операторч, ахлах операторч, шанага доторлогч, бэлдэц дахин халаах зуухны операторч, бэлдцийг хийн гагнуураар тайрагч, засварын болон төгсгөлийн цувих тоноглолын операторч, цувимал бүтээгдэхүүн боогч, оосорлогч, хайчлагч, хөргөх, шалгах тавцангийн операторчид, цувимал бүтээгдэхүүн тоологч, шингэн металл зөөгч, краны машинч, хаягдал төмөр холигч.
3. Цементийн үйлдвэрлэлийн эргэх зуухны жинхэнэ, туслах машинист, зуух тослогч, доторлогч, ределерийн үйлчлэгч.
4. Тоосгоны үйлдвэрлэлийн тоосго шатаах зуухны галч, зуухны суваг цэвэрлэгч, тоосго өрөгч, гаргагч, үнс нурам цэвэрлэгч, нүүрс оруулагч, зуухны ам нээж, хаагч, зуухны засварчин, покарийн жолооч.
5. Эрдэс хөвөнгийн үйлдвэрлэлийн вагранк зуухны машинч, хөвөн үүсгэгч төхөөрөмжийн операторч.
6. Арьс шир, үслэг эдлэлийн үйлдвэрлэлийн гинжит ба раман хатаалгын хатаагч.

Дөрөв. Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөл

1. Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн дулааны шугам хоолойн слесарь, дулааны оруулгын слесарь, сүлжээний насосны ээлжийн машинч, сантехник, дулаацуулга, салхилуурын засварчин, электролизийн төхөөрөмжийн цахилгаан монтёр, гал унтраах цацраг идэвхт мэдээлэгчийн монтёр, хөөсөөр гал унтраах төхөөрөмжийн цахилгаан монтёр, түлш дамжуулах тоноглолын засварын слесарь, машинч, цехүүдийн тоноглолын засварын слесарь, цахилгаан машин, трансформаторын засвар ороомог хийх монтёр, реле хамгаалалт автоматикийн монтёр, өндөр хүчдлийн оруулгын засварын монтёр,цахилгаан хэмжүүр,автоматик туршилт хэмжилтын монтёр, дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн засварын слесарь, 6 киловатын өндөр хүчдлийн цахилгаанчин, нэгж агрегат нь 120 квт-аас дээш хүчин чадалтай суурин дизелийн цахилгаан станцын дизелийн ахлах машинч, машинч, суурин дизелийн цахилгаан станцын туслах тоноглолын машинч-эргүүл, дизель хөдөлгүүр, түүний туслах тоноглолын засварын слесарь, дизелийн цахилгаан станцын удирдах щитийн цахилгааны монтёр, жижүүрийн цахилгаан монтёр, трубины цехийн засварчин, мастер, өнгөлгөөчин, багаж ирлэгч, халуун төмөрчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, компрессорчин, аккумлятор цэнэглэгч, бохирын слесарь, металл хучигч, (гальванк), мазут тоноглолын машинч, конденсат, эргэлтийн усны насосны машинч, түлш буулгах төхөөрөмжийн машинч, түлш дамжуулахын удирдах щитийн машинч, түлш дамжуулахын машинч, хатаагч, гэсгээгчийн машинч, турбин цехийн ахлах машинч, турбины машинч, турбины туслах тоноглолын машинч-эргүүл, тэжээлийн насосны машинч, бойлерийн машинч, дэараторын машинч, жижүүрийн слесарь, удирдах ерөнхий щитийн цахилгаан монтёр, жижүүрийн цахилгаан монтёр, жижүүрийн ахлах монтёр, тоног төхөөрөмжийн гадаргууг цэвэрлэгч, механикжсан цэвэрлэгээний машины дулаан хянах хэмжүүрийн автоматикийн цахилгааны слесарь, эрдэс хөвөнгөөр дулааны шугам дулаалагч, шугам дулаалагч, байнгын ажиллагаатай уурын зуухны галч, цахилгаан хөдөлгүүрийг байнга задалж, засаж угсрагч, ороомог, хөндийрүүлэгч,мотор ороогч, хөдөлгүүрийн цахилгааны ширэм хийгч, эрчим хүчний үйлдвэрийн муфт үйлдвэрлэлийн монтёр, мастер, түлш дамжуулах цехийн дамжлага, вагон хөмрөгч, туузан тэжээгч, бутлах төхөөрөмжийн машинч, туслах машинч, засварчин, мастер, зуухан цехийн горимын машинч, вагерын машинч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, тээврийн машинч, тоосны системийн машинч, утаа сорогчийн машинч, устөрөгчийн тоноглолын засварчин, (кабель, шугам засварын монтёр), тос сэргээх байгууламжийн тоноглолын слесарь, хамгаалалт, хими, даралт, зарцуулалтын хэсгийн засварчин, засвар, механикийн цехийн мастер,агаар задлах аппаратчин, лаборант, химийн ус цэвэрлэгээний машинч, сантехникийн ээлжийн засварчин, ариутгах татуургын засварчин, цахилгаан тоноглолын засварчин, түлш дамжуулахын нүүрс түрдэг тракторчин, замчин, кранчин, хөдлөх зөөх, өргөх механизмын засварчин, барилгын засварчин, циклон, сепароторын засварчин, холбооны монтёр, дэд станцын ашиглалтын мастер, агаар задлах, ариутгах төхөөрөмжийн мастер, үнс нурам зөөгч, ээлжийн ба засварын монтёр, түлш зуух, трубин, цахилгаан хими цехүүдийн ашиглалтын инженер, цехийн дарга, станцын ээлжийн инженер, хөдөлмөр хамгааллын инженер,техник хяналтын инженер,дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цехийн болон ээлжийн дарга, автоматикийн инженер, мастер, засвар, хаалт хамгаалалт,дохиолол хамгаалалт,ашиглалт,хэмжүүрийн инженер, цахилгаан техникч, засварчин, цахилгаан цехийн цахилгаан лабораторийн эрхлэгч, ээлжийн дарга, реле хамгаалалт, автоматик, хөдөлгүүр засвар, теле мехианик, холбоо, кабель засвар, хуваарилах байгууламж, трансформатар, нарийн хэмжүүр, хэмжилт, туршилт хамгаалалтын инженерүүд, зуухан цехийн горимын инженер, техникч, ээлжийн дарга, турбин цехийн засварын инженер, ээлжийн дарга мастер, халах гадаргуугийн засварчин, үйлдвэрийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилтан, химийн цехийн ээлжийн дарга, засварын мастер, инженер, лабораторийн эрхлэгч, түлш тосны техникч, сорьц бэлтгэгч, механик цехийн дарга, металл судлалын лабораторийн эрхлэгч, инженер, гагнуурын инженер, түлш дамжуулах цехийн ээлжийн дарга, цехийн инженер, хүнд механизмын механик, төмөр замын инженер,төмөр замын дохиолол холбооны монтёр, замчин, щитийн аппаратын монтёр, дэд станцын ашиглалтын мастер, ДКВР, КЕ, КВТС болон тэдгээртэй адилтгах байнгын ажиллагаатай уурын зуухны машинч, туслах машинч, засварчин, цахилгаанчин, механикч, ашиглалтын инженер, засварчин, ээлжийн монтёр, засварын монтёр, гагнуурчин, төвийн эрчим хүчний системийн химийн албаны хэсгийн инженер, лабораторийн инженер, түлш, тос, хаягдал усны технологич, инженер, шинжилгээ, хэмжих хэсгийн техникч, лаборант, засварчин, цахилгаан шугам сүлжээний шуурхай үйлчилгээний ээлжийн инженер, техникч, монтёр, тусгай тоноглолын машины монтёр-жолооч, өндөр үелзлэлийн холбооны монтёр, техникч, инженер.

2. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн цооног өрөмдөгч, түүний туслах, цооног цэнэглэх, баяжуулах фабрикийн тоног төхөөрөмж, технологийн зориулалттай хүнд даацын авто машины засварын слесарь, цахилгааны слесарь, төвлөрсөн засварын газар уурхай, баяжуулах фабрикийн тоног төхөөрөмжийн засварчин, реагент бэлтгэгч, тэсрэх материал зөөгч, маркшейдерийн ажилчин, насосны машинч, хийн үлээгүүр, ваакуум насосны машинч, нүүрс баяжуулах аппаратчин, ачих төхөөрөмжийн операторчин, уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын авто машины жолооч, засварчин, соронзон ангилагч, хөөсрүүлэх машинч, өтгөрүүлэгч, хөвүүлэгч, шүүлтүүрчин, баяжмал жигнүүрч, бигнүүрч, хатаагч, хаягдал юүлэгч, туналга тохируулагч, бункерчин, тэжээгчийн моторчин, столчин, терроникийн машинч, конвейерийн машинч, нүүрс, хүдэр, чулуу, шавар ялгагч, бутлагч, тээрэмдэгч, шигшигч, эрдэс баяжмал хольц савлагч, ачигч, дээж авагч, биетийг ачигч, чанар шалгагч, драгийн ажилчин, ангилан ашиглалтын (прампирбороор) ахлах машинч, туслах машинч, алт угаагч, алт хайлагч, хайгуулын өрмийн мастер, өрөмдөгч, төмөрлөг эдлэлийг никель, хром, зэс, алт, мөнгөөр өнгөлөгч, цайр чанагч, цайрдагч, хими цэвэрлэгээний машинч, уул уурхайн үйлдвэрлэлд зориулагдсан энгийн тэсрэх бодис ачигч, тун тохируулагч, тэсрэх бодис зөөдөг тусгай тоноглогдсон машины жолооч, үйлдвэрлэлийн агааржуулалт, агаар солилт (калорифель)-ын системийн үйлчилгээ, засварын слесарь, баяжуулах фабрикийн хаягдлын аж ахуйн ажилчид, тэсэлгээ, цахилгаан, ус шүүрүүлэхийн слесарь, мастер, механикч, цахилгааны хэсгийн дарга, инженер, ахлах мастер, зам овоолго, хөрс хуулалт, хүдэр гаргалт, тээвэр технологийн дамжлага, тэсэлгээний хэсгийн мастер, маркшейдер, геологич, механикч, цахилгаанчин, замын хэсгийн дарга, тоног төхөөрөмжийн засварын мастер, хэсгийн дарга, хүнд даацын машин, (белаз, краз, самосваль, эксковатор, бульдозер, трактор, гүүрэн ба шөргөн, хийн, дугуйт, гинжит кран, автогрейдр), машинч, жолооч, сорьц бутлагч, уусмалчин, өрмийн засварчин, үйлдвэрийн бохирын слесарь, цэвэрлэгч, төмөр огтлогч, цахилгаан цэгийн гагнуурчин, эмульсээр шавагч, чулуу, металиар гоёл чимэглэл хийгч, гагнуурчин, шингэн шил чанагч, цахилгаан тэргэнцэрийн жолооч, модельшик, токорьчин, фрезерчин, КИПА слесарь, тоног төхөөрөмжийн  засварчин, төмөр ачигч, буулгагч, аккумляторчин, технологийн дамжлагын механикч, хэсгийн дарга, ээлжийн мастер, инженер.

3. Төмөр замын зүтгүүрийн зааварлагч машинч, машинч, туслах машинч, ахлах жижүүр-зааварлагч машинч, ээлжийн жижүүр-машинч, зүтгүүрийн реостат тохируулгын инженер, засварын мастер, хүлээн авагч, мотовоз, дрезины машинч, жолооч, түүний туслах, вагон засварын машин засварчин, механикч, вагон, зүтгүүрийн хос дугуй зорогч (бүрэлдэхүүнээс салгахгүйгээр), үйлдвэрлэлийн суваг талбайн цэвэрлэгч, хөдлөх бүрэлдэхүүний засварын слесарь, засварчин, техник үйлчилгээний вагон үзэгч-засварчин, нарийн хэмжүүрийн техникч, галт тэрэгний найруулагч, найруулагчийн туслах (вагон холбогч), галт тэрэгний диспетчер, ахлах диспетчер, ивүүрчин, сэлгээний ажлын диспетчер, ачаа-вагон хүлээлцэгч (Шарын гол, Шивээ овоо, Хөтөл, Айраг, Бор-Өндөр, Өргөн өртөөний), суудлын вагон завод ба депогийн засварын үед явах анги, цахилгаан тоноглол, засварлагч зам чигжигч, металл хатаагч, мотор ороогч, модельник, цутгуурчин, түлшний нярав, тос ялгагч, ангигүй өртөөний жижүүр, лакотарын засварчин, механизмын слесарь, инженер, инженер механик, машинч, инженер операторч, туслах машинч, цахилгааны инженер, чиг татагч, моторт тавцант вагон, хопер, дозатор, думкар, цас, зам цэвэрлэгч болон хүнд машин механизмын слесарь, цахилгаанчин, механикч, операторч, дизельчин, зам, гүүр тавигч, хуулагч, сумчин, сумт краны машинч, нүүрс ачигч, буулгагч, тракторчин, бульдозорчин, зүтгүүр, вагоныг хатуу, шингэн түлшээр зэхэгч, галын хор цэнэглэгч, хими цэвэрлэгээний машинч, иргэний агаарын тээврийн нисэх онгоцны үйлчлэгч (календарийн жилд 500-с доошгүй цагийн нислэг хийсэн ), онгоцонд засвар үйлчилгээ хийдэг инженер, техникч, цахилгаан хийн гагнуурчин, вагон засварын механикч, сэв шалгагч, будагчин, пийшинчин, дизельчин, эксковаторчин, вагон засварын газрын халуун төмрийн дархан.

4. Мод бэлтгэлийн мастер, мод унагаагч, мөчирлөгч, цагаалагч, булхайдагч, хөрөөчин, ойчин, тракторчин, ачигч (эрүүт), уулын хүнд машин механизмын слесарь, механикч, технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч.

5. Антен мачтын антенчин, техникч, радио, телевизийн болон явуулын станц, сансрын станцын холбооны хэт өндөр үелзлэлд ажилладаг болон RGS, PCAQ станц түүнтэй адилтгах станцын лакаторын  инженер, техникч, хот хоорондын шугамын монтёр, тугалган бүрээстэй кабель, шугамын монтажчин, засварчин, техникч, кабельчин, холбооны зай тэжээлийн аккумляторчин, аккумляторын техникч, улс, хот хоорондын телефон станцын залгагч (2000 оноос өмнө ажиллагсдад хамаарна), дизель генератороор ажилладаг радиорелейний дундын станцын цахилгаан тэжээлийн монтёр, технологийн зориулалттай дохиоллын байгууламж дээр ажилладаг шугамын механикч-монтёр.

6. Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон дамжуулах станцуудын 6 киловольтоос дээш хүчдэлийн агаарын ба кабель шугам, дэд станцын ашиглалт, хэмжүүрийн инженер мастер, засварын монтёр, монтажчин, засварчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, аккумлятор цэнэглэгч, засагч, пластик цутгагч, өргөх зөөх болон тусгай тоноглолын дэд станцын засварчин, өндөр үелзлэлийн холбооны инженер, монтёр.

7. Цементийн үйлдвэрлэлийн дутангийн насосны жинхэнэ, туслах машинч, клинкерийн агуулахын кранч, жолооч, уулын цехийн шохойн чулууны карьерийн өрөмдөгч, тэсэлгээчин, түүний туслах, хүнд даацын машины жолооч, клинкерийн агуулах ба уулын цехийн бульдозерчин, эксковаторчин, компрессорчин, цахилгаанчин, цехүүдийн дарга, мастер, инженер,  бохир ба сантехник, салхивчны слесарь, тоног төхөөрөмжийн засварчин, цемент ачигч.

8. Эрдэс  хөвөнгийн  үйлдвэрлэлийн хатаах байгууламжийн операторч, тоног төхөөрөмжийн тохируулагч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, сантехникийн засварчин, операторч, жижүүрийн үйлчлэгч, аспирацын засварчин, шнур чихэгч.
9. Керамик эдлэлийн үйлдвэрлэлийн зуух доторлогч.
10. Карьерийн аж ахуйн эксковаторчин, бульдозерчин, тракторчин, тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, халуун төмрийн дархан, авто ба гүүрэн кранчин, бутлагч, тэсэлгээчин, технологийн хүнд даацын машины жолооч, лаборант, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, өрмийн машинч, туслах.
11. Барилгын болон бетон, төмөр хийцийн нийгэм ахуйн барилгын үйлдвэрлэл,  бетон эдлэлийн өнгөлгөөчин, төмөр бетон хийц хэвлэгч, шарагч, флюсын гагнуурчин, тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, дохиочид, арматурчин, зуурмагийн туузан дамжлагын операторч, хэв тоологч, тунагч, зуурагч, бетоны хольц бэлтгэгч, бетончин, мастер, цемент ачиж буулгагч краны машинч, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, арматурын цэгийн гагнуурчин, сунган таслагч, тулган гагнагч, арматур тайрагч, сантехникийн бохирын слесарь, компрессорчин, сантехникийн засварчин, технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч, бетон угсрагч, машинаар төмөр зүсэгч, токарчин, фрезерчин, бойлерын жижүүр, тээрмийн машинч, зуурах машины операторчин, хэв бэлтгэж, блок зүсэх дамжлагын операторчин, тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, гүүрэн кранчин, оосорлогч, ээлжийн мастер, яндан хоолой угсрагч, дулаалагч, тусгаарлагч, хүнд механизмын засварчин, усны насосчин, шаварчин, будагчин, газар ухагч, засварын даамал, талбайн инженер, бульдозерчин, битум, мазут, хар тос чанагч, цацагч, автогудропарч, шилэн хөвөн авагч, тавигч.
12. Тоосго үйлдвэрлэлийн тоосго хэвлэх, өрөх, дамжлагын шавар зуурагч машины оператор, шатаалгын тэрэг тослогч, эксковатор, бутлуур, шнекрийн болон туузан дамжлагын операторч, хольц бэлтгэгч тоноглолын засварчин, цахилгаанчин, сантехникийн слесарь, үнс, нурам зөөгч, тоосго хатаах зуухны галч, хатаагуурын камер цэвэрлэгч, уурын зуухны галч, хэвлэсэн тоосго хатаагуурын камер цэвэрлэгч, уурын зуухны галч, хэвлэсэн тоосго тэргэнцэрт өрөгч, тэргэнцэртэй тоосгыг хатаах камерт оруулагч, татагч, гүүрэн кранчин, оосорлогч, бульдозерчин, эксковаторчин, покарийн засварчин, аккумлятор цэнэглэгч, хүнд механизмын засварчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, тоосго ялгагч, лаборант, дугуй зуух, хэвлэх, шороон хэсгийн мастер.
13. Азот, хүчилтөрөгчийн станцын машинч, генераторчин, компрессорчин, цэнэглэгч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, слесарь, аппаратчин, тээх ажиллах төхөөрөмжийн машинч, мастер.
14. Гурил, тэжээл үйлдвэрлэлийн тээрэмдэх машины гол ирлэгч.
15. Хөдөө аж ахуйн малын их бага эмч, санитарч, тракторчин, комбайнч (1995 оноос өмнөх хугацаа хамаарна).
16. Бохир усны төвлөрсөн системийн насосны станцын машинч, туслах машинч, агааржуулах станц, идэвхт лаг, түүхий үлдэцийн машинч, сараалж, элс, тос баригч, тунгаагч, биошүүлтүүр, аэротанк, лаг, талбай, хлорт байгууламжийн операторч, цахилгааны монтёр, тоног төхөөрөмж, КИП автоматик, хлор узель, бойлерийн слесарь, бохир усны шугам хоолой цэвэрлэх байгууламжийн техникч, слесарь, лаг зөөврийн машинч-жолооч, лаг ачиж түрэх эксковаторчин, бульдозерчин, механик технологийн инженер, цахилгаанчин, насосны оператор, машинт заалны машинч, шүүх талбайн оператор, цэвэрлэх байгууламжийн цахилгаан ба хийн гагнуурчин, хими бактериологийн лабораторийн бактериологч, химич, лаборант, дээж авагч, шил сав угаагч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, КУ-гийн машинч, КИП автоматикийн инженер, цахилгааны инженер, тоног төхөөрөмжийн инженер, хувцас угаагч.
17. Зоос гоёлын зүйлийн үйлдвэрлэлийн резин ба воскон хэвчин, гинж нэхэгч, алт мөнгөн эдлэлийн дархан.
18. Ноос, ноолуур, хивсний боловсруулах үйлдвэрлэлийн ялгагч, зөөгч, сэгсрэх машин баригч, хялгас ялгах цехийн машин баригч, угаах машин баригч, будаг найруулагч, нүүрсжүүлэх машинч, хатаах машинч, баглах машинч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, токарчин, фрезерчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, сантехникийн засварчин, хими цехийн инженер, лаборант, будаг хэмжигч, будагчин, цардагч, мотор ороогч.
19. Арьс шир, үслэг эдлэлийн үйлдвэрлэлийн арьс хүлээн авч чанарын хамгаалалт хийгч, оруулагч, арьс чийглэгч, зүлгэгч, талхигч, сунгагч, захлагч, зөөлрүүлэгч, тэнийлгэгч, арьс хэмжигч, баглаа боодлын ажилчин, тоног төхөөрөмжийн засварчин, зуухны машинч, цахилгаанчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, сантехникийн слесарь, бойлерын жижүүр.
20. Эсгий, эсгий гутал үйлдвэрлэлийн самнах, сэмлэх, даахь  урах, хаягдал цэвэрлэх, сэгсрэх машин баригч, засварчин, эсгий гутал хатаагч, эсгий гутал чангаруулагч, хүчлийн машинч, резин холио бэлтгэгч, резинээр гутал уллагч, ноос цэвэрлэх, холих, баглаа задлах машинч. 
21. Гутлын үйлдвэрлэлийн ул, өсгийн үрлэг, фрезер хийгч, компрессорчин, мастер.
22. Мебель үйлдвэрлэлийн багаж ирлээчин, пүржиний суурь машинч, компрессорчин, толь цайрдагч, хуулгын хавтангийн операторчин, мод боловсруулах суурь машинч, мод бутлахын суурь машинч.
23. Чулуу үйлдвэрлэлийн чулуу хөрөөдөгч, хагалагч, өнгөлөгч, бутлагч, гараар засагч.
24. Зам гүүрийн барилга, засвар, арчлалтын асфальт-бетончин, арматурчин, компоессорчин, токарьчин, фрезерчин, гагнуурчин, технологийн зориулалттай машин механизмын жолооч, засварчин.
25. Тогтмол байнгын ажиллагаатай аммиакын хөргөгч, байгууламжийн машинч, моторчин, слесарь, компрессорчин, цахилгаанчин, техникч.
26. Химийн урвалж, реактивийн төвлөрсөн агуулахын нярав, ачигч-буулгагч, насосны станцын машинч, засварчин, цахилгаанчин, гагнуурчин.
27. Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төвийн ажлын түргэн тусламжийн жолооч, хээрийн шинжилгээний жолооч, авто лабораторийн жолооч, автын механикч, тарваган тахлын голомт хяналтын бага эмч, сувилагч, ерөнхий эмч, тасгийн эрхлэгч, агнан бэлтгэгч, халдвар судлалын их эмч, халдвартын механик, тусгаарлах байрны тарилгын сувилагч, амьтан маллагч, тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин.
28. Биохими, бактериологи, иммунологи, гистологи, мөөгөнцөр, нян, вирус, шимэгч, ийлдэс, халдвар, шавьж судлал, эсийн өсгөвөр, хор, хөгц, ургамлын хими, эм судлал, эмийн хими, технологи, клиник лаборатори, эмгэг анатомын лабораторийн хүн мал их бага эмч, химич, биохимич, бактерлогич, халдвар судлагч, гистологич, иммунологич, шимэгч, судлагч, автоклавчин, гидробиологич, микробиологич, гинелогич (малын), амьтан маллагч, эрдэм шинжилгээний жинхэнэ, туслах ажилтан, био бэлдмэлчин, лаборант, шил сав угаагч, ариутгагч.
29. Тархи, мэдрэл, дүрх, хэвлийн хөндий, ясны мэс заслыг байнга хийдэг их, бага эмч, сувилагч, асрагч, нойрсуулагч ба сэхээн амьдруулахын, патоанатомийн задлан шинжилгээний болон цус бэлтгэх үйлдвэрлэлийн их, бага эмч, сувилагч, асрагч, цогцос ажиллагч.
30. Хурц, архаг халдварт өвчин болон сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөнийг эмчлэн сувилах ажлыг байнга гардан гүйцэтгэдэг их, бага эмч, зөвлөх эмч, сувилагч, асрагч, ариутгагч, цагаан хэрэглэл угаагч, бохирын слесарь, рашаан сувилалын шавар тавигч, шавар бэлтгэгч.
31. Өдөр бүр тогтмол химийн материалаар гардан ажиллаж ус, хөрс, агаар, ургамал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн, химийн ба барилгын материал, эрдэс, бордоо, эм, нүүрс, занар, нефть бүтээгдэхүүн, палентиалоги, геохими, криминалистикийн шинжээч, металл судлагч, үнэт металлд сорьц тавигч1, хортон шавьжид шинжилгээ хийдэг эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх, ахлах, жинхэнэ, туслах ажилтан, химич, биохимич, эм найруулагч, инженер, металлургич, технологич, минералогич, энтомологич, физиологич, шинжээч, лаборант, техникч, бэлдмэлчин, ариутгагч, шил сав угаагч.
32. Хүдрийн бус ашигт малтмал, баяжуулалт, палентологийн шинжилгээний гүйцэтгэгч, инженер, чулуу зүсэгч, гүйцэтгэгч болон техник лаборант, дархан, шил үлээлгийн мастер, фото зургийн мастер, аргачлал, стандарт, хяналтын лаборант, агааржуулалт, электроник, автоматикийн инженер, слесарь, тоног төхөөрөмжийн засварчин, лаборант.
33. Улсын үйлдвэрийн зорчигч тээврийн автобус,цахилгаан тээврийн жолооч, кондуктор, дугуй нөхөгч, аккумляторчин, цахилгаан ба хийн тугалган гагнуурчин, кузов засварчин, нимгэн төмөрчин, хүйтэн гагнуурчин, цахилгаанчин, мотор ороогч, хортой шингэн ба нефть бүтээгдэхүүнээр машины эд ангийг угааж засдаг агрегатын засварчин, будагчин,  урсгал засварын засварчид, засвар үйлдвэрлэлийн токарьчин, фрезерчин, өнгөлгөөчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин.
34. Эм биобэлдмэлийн үйлдвэрлэлийн эм боогч, савлагч, ургамал нунтаглагч, гарнульчин, эм найруулагч, технологич, амбегийн машинч, пропон-компрессорчин, вакцин ийлдэс, тэжээлт орчин бэлтгэгч, шинжээч, хүн малын эмч, биохимич, эмзүйч, химич, биологич, лаборант, техникч, аппаратчин, шил угаагч, амьтан маллагч.
35. Шил шаазангийн үйлдвэрийн өрөмдөгч, тэсэлгээчин, ээлжийн мастер, компрессорчин, чулуун материал татагч, бутлагч, тээрэмдэгч, жор найруулагч, бэлдмэл шахагч, гипсэн хэв хийгч, загвар зохион бүтээгч, хэвлэгч, цутгагч, будаг бэхжүүлэх ба шатаах зуухны операторчин, паалангийн хээ тавигч (зураач), тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, мастер, технологич, цехийн дарга, химич, лаборант.
36. Цэргийн зориулалттай танк, хуягт, их буу, хүнд механизмын засварчин, лак будагчин, мотор туршигч, цахилгаан хөдөлгүүр ороогч, шатахуун тоноглолын засварчин, цахилгаан ба хийн гагнуурчин, тахир гол өнгөлөгч, клапан билүүдэгч, металл хучигч, лакатор засагч.
37. Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн үйлдвэрийн гагнуурчин, цахилгаанчин, органик шилчин, ваакуумчин, будагчин, төмөрчин.
38. НАА, орон сууц тохижилт үйлчилгээ, бохир усны слесарь, гагнуурчин, нийтийн бие засах газрын үйлчлэгч, будагчин, засварчин, үл хамаарах системтэй дулаан хувиарлах төвийн машинч, зам талбайн үйлчлэгч, ургамлын хортон шавьж устгагч, хор найруулагч, ургамал хамгааллын мэргэжилтэн, хүлэмжийн хор цацагч, хог ачигч, хог түрдэг бульдозерчин, эксковаторчин, засварчин, хог асгах цэгийн диспетчер, нохой, муурын анчин.
39. Шохой үйлдвэрлэлийн тэсэлгээчин, түүний туслах, цүнхчин, тэсрэх бодисын нярав, өрөмдөгч, шохой шатаагч, бутлагч, шохой гаргагч, үнс нурам зөөгч, нүүрс, шохой шатах, тослох материалын нярав, хүнд даацын машины жолооч, хянагч, эмч, сувилагч, асрагч.
40. Аммиакын хөргөх байгууламжийн машинч, моторчин, слесарь, компрессорчин, цахилгаанчин, техникч, инженер, махны үйлдвэрийн бохирын слесарь, техникч, инженер, ариутгалын группын мастер, ариутгагч, устгагч, мал нядлагч, толгой, шийр зумлагч.

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ,  ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2009 оны 09 дугаар         Дугаар 124           Улаанбаатар                                 

сарын 16-ний өдөр                                                хот                                                          

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

          Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

          1.“Эмнэлгийн хуудас олгох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох бүртгэл”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар  тус тус баталсугай.

 

         2. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгоход Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын “Маягт, заавар батлах тухай“  2006 оны 18/03 тоот  хамтарсан тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Эмнэлгийн хуудас” НД№4а маяг, ”Жирэмсэн болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас”  НД№ 4б  маягтыг тус тус  мөрдсүгэй.

 

          3. “Өвчтөн сахисны тэтгэмж”-тэй холбогдох заалтуудыг 2009 оны 8 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл дагаж мөрдсүгэй.

 

         4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймаг /нийслэл/, дүүргийн Эрүүл мэндийн газар, эмнэлгийн байгууллага, Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, аймаг /нийслэл/-ын нийгмийн даатгалын хэлтэс / газар /-ийн дарга, тасгийн эрхлэгч нарт даалгасугай.

САЙД                                 Т.ГАНДИ 

 

 

 

Нийгмийн    хамгаалал,  хөдөлмөрийн

  сайдын  2009 оны 09 дугаар  сарын

 16-ны өдрийн 124 дугаар  тушаалын

 нэгдүгээр хавсралт 

 

Эмнэлгийн хуудас олгох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

                 1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2, 3, 6 дахь хэсэг, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн  болон  үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин (ҮОМШӨ)-ний улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдах (ХЧТА),  жирэмсний болон амаржсаны, өвчтөн сахисны тэтгэмж тооцох үндсэн маягт болох эмнэлгийн хуудсыг олгох, хөтлөх, хэвлүүлэх, хяналт тавихад  оршино.

            1.2. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудсыг улсын үйлчилгээтэй эмнэлэг, рашаан сувиллын клиник тасаг, ор бүхий хувийн эмнэлэг, (цаашид “эмнэлгийн байгууллага” гэх) бичиж олгоно.

            1.3. Эмнэлгийн хуудас нь улсын нэгдсэн дугаартай хэвлэмэл маягт байна. Эмнэлгийн хуудсыг хэвлүүлэх, хуваарилах, хүргүүлэх ажлыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ) эрхэлнэ.

Хоёр. Эмнэлгийн хуудас олгох, хөтлөх

           2.1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 17, 19, 191,2, 212, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 13,14,15, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 15, 16, 171, 172 дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу ХЧТА-сан даатгуулагч, жирэмсэн болон амаржсан эх, хүүхдээ сахисан эх, эцэг  (даатгуулагч)-д нийгмийн даатгалын дэвтэр, ҮОМШӨ-ний акт, өвчний түүх, амбулаторийн картыг үндэслэн эмнэлгийн хуудас олгоно. Үүнд:                                             

2.1.1. Энэ зааврын 1.1-д заасан даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн болон ҮОМШӨ-өөр өвчилсөн, хүүхдээ 196 хоног хүртэл тээгээгүй дутуу төрүүлсэн, эмнэлгийн заалтаар үр хөндүүлсэн эмэгтэй, жирэмсэн ба амаржсан эх, хүүхдээ сахиж хэвтэж эмчлүүлсэн эцэг, эх тухайн эмнэлгийн байгууллага, амбулаториор эмчлүүлсэн бол харъяаллын болон  оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн хуудас олгоно.

2.1.2. Клиникийн нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв, бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд  хөдөө орон нутгаас харъяаллын дагуу ирж эмчлүүлэгчид эмнэлэгт өвчтөн илгээх хуудас (ЭМД №13А)-тай тохиолдолд, хүлээж авсан  эмнэлэг нь эмнэлгийн хуудас  олгоно.

2.1.3. Даатгуулагч байнга оршин суугаа газраасаа өөр газар албан томилолтоор буюу ээлжийн амралттай байхдаа  өвчилсөн тохиолдолд амбулаториор 5 хоног,   эмнэлэгт хэвтэж  эмчлүүлсэн бол хэвтсэн хугацаанд нь тухайн эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн хуудас  олгоно.

2.1.4. Эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаадад явж эмчлүүлсэн,  албан  болон хувийн хэргээр явж байхдаа өвчилж эмнэлэгт хэвтсэн тохиолдолд  хэвтэж  эмчлүүлсэн хугацаа, өвчний онош, хийлгэсэн эмчилгээг үндэслэн анх илгээсэн болон харъяаллын  эмнэлгийн  эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр эмнэлгийн хуудас олгож болно.

2.1.5. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж  авах болзол хангасан эх гадаад оронд түр хугацаагаар амьдарч байгаа тохиолдолд тухайн орны эмнэлгийн байгууллагын жирэмсэн, амаржсаны тодорхойлолтыг үндэслэн уг эхийг харъяалах Эрүүл мэндийн төвийн эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр эмнэлгийн хуудас  олгож болно. 

2.1.6. Цэргийн албан хаагч хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, осолд өртсөн,  жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүссэн тохиолдолд харъяа  цэргийн эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн хуудас олгоно.

2.1.7. Даатгуулагчид өвчтөн сахисны тэтгэмж олгох эмнэлгийн хуудсыг хүүхдийн хэвтэж эмчлүүлсэн эмнэлгийн байгууллага  олгоно. Харин даатгуулагч амбулатороор хүүхдээ сахиж эмчлүүлсэн тохиолдолд эмнэлгийн хуудас олгохгүй.

          2.2.  Энэ зааврын 1.2-т заасан эмнэлгийн байгууллагаас олгох эмнэлгийн хуудсыг хэвтэн эмчлүүлсэн бол өвчний түүх, амбулаториор эмчлүүлсэн бол эмчилгээний карт, эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэрийг үндэслэн  дүн бүртгэлийн их (бага) эмч, эмчлэгч их эмч бичнэ. Эмнэлгийн хуудсыг бичихдээ өвчний оношийг олон улсын өвчний ангиллын шифрээр, өвчилсөн хугацааг хоёр цифрээр  бичнэ. Эмнэлгийн байгууллагын дарга /эрхлэгч/ эмнэлгийн хуудас бичсэн үндэслэлийг шалгаж  гарын үсэг зурж, эмнэлгийн тэмдгээр баталгаажуулан олгоно.

          2.3. Өвчтөн сахисны тэтгэмж олгох эмнэлгийн хуудсыг даатгуулагч эх /эцэг/, хууль ёсны асран хамгаалагчийн нэр дээр ”Эмнэлгийн хуудас” НД№4A маягтын хуудас дээр бичнэ. Өвчтөн сахисны нэмэлт тэмдэглэгээг уг маягтын 8 дугаар хэсгийн “ХЧТА шалтгаан ердийн өвчин, ахуйн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, үйлдвэрлэлийн ослын аль нь болох (зур)” гэсний ард Ө/С гэж тэмдэглээд хүүхдийн овгийн эхний үсэг, нэр, регистрийн дугаарыг гараар бичнэ.

          2.4. Амбулаториор эмчлүүлсэн даатгуулагчид эмчлэгч их эмч эмнэлгийн хуудсыг нэг удаад 5 хүртэл хоног, нийтдээ 14 хоногоос илүүгүй хугацаагаар олгоно. Амбулаториор эмчлүүлсэн даатгуулагчид 14-өөс  дээш хоногоор  эмнэлгийн хуудас олгох шаардлага гарвал өвчтөний биеийн байдал,  шинжилгээний дүнг эмнэлэг хяналтын комисс 7 хоног тутамд хэлэлцэн,  эмнэлгийн хуудас бичих хугацааг сунгаж болно. Заавал болон сайн дурын даатгуулагч эх, цэргийн албан хаагч эмэгтэйд жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг 60 хоногийн хугацаагаар 2 удаа бичиж олгоно. 

          2.5. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудсыг эмнэлгээс гарсан өдөрт нь буюу эмчлүүлж дууссанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор, жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг жирэмсний амралт эхэлснээс хойш болон амаржсаны дараа 30 хүртэл хоногийн дотор эмнэлгийн байгууллага  бичиж олгоно. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй бол дээрхи  хугацаа хэтэрсэн үед бичигдсэн эмнэлгийн хуудсаар ХЧТА-ны болон жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж олгохгүй. 

          2.6. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу заавал даатгалд хамрагдсан өндөр настан (нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч) хөдөлмөрийн чадвараа  түр хугацаагаар алдсан  бол холбогдох эмнэлгийн байгууллагаас зохих журмын дагуу эмнэлгийн хуудсыг бичиж олгоно.

          2.7. Эмнэлгийн хуудсыг буруу бичсэн, засварласнаас хүчингүй болсон, үрэгдүүлсэн тохиолдолд буруутай этгээдээр эмнэлгийн  хуудасны үнийг гурав дахин нэмэгдүүлсэн үнээр   төлүүлнэ. Энэ нөхцөлд эмнэлгийн хуудсаар тэтгэмж олгоогүй талаар ажил олгогчийн тодорхойлолт, маягтын үнийг төлсөн төлбөрийн баримтыг үндэслэн анх хуудас бичсэн эмнэлгийн байгууллага дахин бичиж олгоно.

          2.8. Эмнэлгийн хуудас дараахь тохиолдолд олгохгүй, шаардлагатай бол магадлагаа олгоно. Үүнд:

                    2.8.1. Өөрийн эрүүл мэндэд санаатайгаар гэм хор учруулсан, хуурамчаар өвчилсөн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, эмчилгээнээс санаатайгаар зайлсхийсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд;

                  2.8.2. Өвчтөн асарсан ;

                  2.8.3. Халдварт өвчний улмаас хөл хорьж

                            тусгаарласан;

                  2.8.4. Өөрийн хүсэлтээр гоо сайхны мэс засал

                            хийлгэсэн;

                  2.8.5. Хувийн эмнэлэгт амбулаториор эмчлүүлсэн;

                  2.8.6. Рашаан сувилалд сувилуулсан;

          2.9. Энэ журмын 2.8.2-т заасан “өвчтөн асарсан” гэдэгт Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 212 –т заасан даатгуулагч хамаарахгүй.

          2.10. Жирэмсний болон амаржсаны чөлөөтэй хугацаанд Нийгмийн даатгалын сангаас олгох уг тэтгэмжийг авч байгаа эх, эцэг хууль ёсны асран хамгаалагч 0-5 насны төрсөн болон үрчлэн авсан хүүхдээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн бол өвчтөн сахисны эмнэлгийн хуудсыг давхар бичихгүй.

          2.11. Ээлжийн амралттай болон хүүхдээ өсгөж, асрахаар чөлөө авсан байх хугацаандаа 0-5 насны төрсөн болон үрчлэн авсан хүүхдээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн даатгуулагч эх, эцэг, хууль ёсны  асран хамгаалагчид тухайн хугацаанд ногдох  өвчтөн сахисны эмнэлгийн хуудас олгоно.

          2.12.  Эмнэлгийн байгууллага нь эмнэлгийн хуудсыг засваргүй, гаргацтай бичиж даатгуулагчид  олгох  ба эмнэлгийн хуудас олгосон  тухай “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас  олгосон  бүртгэл”  хөтөлж  бүртгэлийн нэг хувийг харъяалах нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (ажилтан)-т өгч тухай  бүр тооцоо хийнэ.

          2.13.  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1, 2 дугаар хэсэг, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан  даатгуулагч    ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас ХЧТА тохиолдолд   хуанлийн жилд  91 хоногийн эмнэлгийн хуудас олгоно.

          2.14. Хорт хавдар, сүрьеэгээр анх өвчилсөн эсхүл  ердийн өвчинтэй  хавсарсан тохиолдолд хуанлийн жилд амбулаториор 91 хоног, нийтдээ 182 хоногоос хэтрэхгүй хугацаагаар  эмнэлгийн хуудсыг олгоно.

          2.15. ҮОМШӨ-ний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан даатгуулагчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн  хугацааг  үл харгалзан  эмнэлгийн хуудас  олгоно. Эмнэлгийн хуудас олгох хугацааны дээд хязгаар нь амбулаториор хуанлийн 91 хоног, нийтдээ дараалсан 12 сарын дотор  182 хоногоос хэтрэхгүй  байна.

          2.16. Цэргийн албан хаагч ХЧТА-ж  өвчилсөн, осолд өртсөн тохиолдолд нэг удаагийн дээд хязгаар нь 91 хоногоос, хорт хавдар болон сүрьеэгээр өвчлөхөд 182 хоногоос тус тус хэтрүүлэхгүйгээр эмнэлгийн хуудас бичиж олгоно.

2.17.  Ердийн өвчнөөр  өвчлөхөд амбулаториор 50 хоног, нийтдээ 91 хоног,  ахуйн  ослын улмаас өвчилсөн даатгуулагч амбулаториор  болон  эмнэлэгт хэвтсэн хугацааг оролцуулан нийтдээ   91 хоног хүртэл хугацаагаар эмнэлгийн хуудас олгоно.

 

Гурав. Эмнэлгийн хуудсаар тэтгэмж тооцох

           3.1. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдахаас өмнө 3 сар шимтгэл төлсөн байх тухай заалтыг эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн сарын өмнөх бүтэн ажилласан 3 сараар тооцно. Харин эдгээр 3 сарын аль нэгэнд нь хагас  ажилласан  бол түүнээс өмнөх бүтэн ажилласан 3 сарын цалин, хөлсийг сонгон тэтгэмж бодох сарын дундаж цалинг тооцож болно.   

          3.2. Улирлын чанартай ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг болон сул зогссон аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг ажилтны ажиллаагүй хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож төлсөн бол тэтгэмжийг уг доод хэмжээнээс бодож олгож болно. 

          3.3. Тэтгэмж тооцох хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг тодорхойлох :

3.3.1. Тэтгэмж бодох нэг өдрийн дундаж цалинг тодорхойлохдоо хөдөлмөрийн чадвар алдахаас өмнөх 3 сарын цалингийн нийлбэрийг ажилласан өдрийн тоонд хуваана.

3.3.2. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны , жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж, өвчтөн сахисны тэтгэмжийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу  ажлын өдрөөр тооцно.  

3.3.3. Ээлжийн ажилтай даатгуулагчийн ажилласан хоногийг  ажлын өдөрт шилжүүлж тооцно.

3.4.  Үндсэн ажил, үүргээс гадуур хэд хэдэн байгууллагад ажил үүрэг давхар гүйцэтгэж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчид хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны 6 дахь өдрөөс хойшхи хугацааны тэтгэмжийг дор дурдсанаар тооцож олгоно.

Үүнд:

3.4.1. Даатгуулагчид ХЧТА  6 дахь өдрөөс хойшхи хугацааны тэтгэмжийг тухайн даатгуулагчийн үндсэн ажил олгогчийн  нягтлан бодогч давхар ажилласан бүх ажил олгогчийн олгосон цалин хөлсний нийлбэр дүнгээс тооцон нийгмийн даатгалын байгууллагаас нэхэмжилнэ. Цалин хөлсний нийлбэрийг тодорхойлохдоо даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын болон хавсралт баталгаажсан дэвтрийг үндэслэнэ. Энэ тохиолдолд тэтгэмж тооцох сарын орлогын хэмжээ тухайн үед мөрдөж байгаа Засгийн газрын баталсан сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

           3.4.2. Эмнэлгийн байгууллагаас олгосон эмнэлгийн хуудсыг үндсэн       ажлаас гадуур ажилласан байгууллагын тоогоор хувилж, хуулбарыг         давхар ажилласан ажил олгогч бүрт өгөх үүргийг даатгуулагч хүлээнэ. Эмнэлгийн хуудасны үндсэн хувь нь тухайн даатгуулагчийн үндсэн ажил олгогчийн санхүүгийн баримтанд хадгалагдана.

3.5.  ҮОМШӨ-ний  улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч ажил хөдөлмөр эрхэлж байх явцад мөн  шалтгааны улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан  тохиолдолд ҮОМШӨ-ний  даатгалын сангаас  тэтгэвэр буюу тэтгэмжийг давхардуулан  олгохгүй.

          3.6. Ажил олгогч нь ХЧТА-ны  тэтгэмж олгосон жагсаалт Маягт НД№10, эмнэлгийн хуудас,  нэхэмжлэхийн хамт  даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацаа дууссанаас хойш, жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг бичигдсэнээс хойш 28 хоногийн дотор нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг(ажилтан)-т ирүүлж тэтгэмжийн тооцоо хийнэ.  Хэрэв хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд  тэтгэмж олгохгүй  бөгөөд буруутай байгууллага, албан тушаалтанд хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

          3.7.  Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (ажилтан)  нь эмнэлгийн хуудас  НД№4а, НД№4б,  тэтгэмжийн тооцооны маягт НД№10-ыг тус тус үндэслэн  ажил олгогчийн тэтгэмж тооцсон байдлыг  шалган,  хэлтсийн нягтлан бодогчоор хянуулж 21 хоногийн дотор  тэтгэмжийн мөнгийг  ажил олгогчийн харилцах дансанд шилжүүлнэ.

 

Дөрөв . Эмнэлгийн хуудас хөтлөлтөд тавих хяналт

           4.1. Даатгуулагчид Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 17, 18, 19, 191, 192 ,212 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 13, 14, 15 дугаар зүйл, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 15, 16, 17, 171,172 дугаар зүйлд заасан хувь, хэмжээгээр ажлын өдрөөр тооцож олгох бөгөөд ажил олгогчоос болон нийгмийн даатгалын байгууллагаас олговол зохих тэтгэмж, эмнэлгийн хуудасны олголт, хөтлөлт, зарцуулалтад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Нийгмийн даатгалын байгууллага  хяналт тавина.

          4.2. Энэ журмын 1.2-т заасан эмнэлгийн хуудас бичих эрх бүхий эмнэлгийн байгууллагын ерөнхий эмч  /дарга, эрхлэгч/ эмнэлгийн хуудасны бичилт олголтын үндэслэлийг өвчний түүх, амбулаторын картын хөтлөлтөнд тулгуурлан хяналт тавина.

          4.3. Жирэмсэн, амаржсаны болон сайн дурын даатгуулагчийн Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны эмнэлгийн хуудсыг нийгмийн даатгалын байгууллагын,  ердийн өвчин ,  ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчийн эмнэлгийн хуудсыг ажил олгогчийн санхүүгийн баримтанд  тус тус хадгалах ба ажил олгогч нь даатгуулагчид  хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж олгосон жагсаалт /НД№10/-ыг 2 хувь үйлдэн нийгмийн даатгалын байгууллагаар хянуулсны дараа нэг хувийг нийгмийн даатгалын байгууллагад үлдээж, үлдэх хувийг нь өөрийн санхүүгийн баримтад хадгална.

          4.4. Эмнэлгийн хуудасны олголт, зарцуулалтын  тайланг  сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор, аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллага тухайн сарын 25-ны дотор гаргаж хэлтэс, газрын үйл ажиллагааны тайланд тусган хяналт тавьж ажиллана.

Тав. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

           5.1. Эмнэлгийн хуудас олгох  журам болон Нийгмийн даатгалын тухай  хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол  гэм буруутай этгээдэд Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт болон  Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

          5.2. Эмнэлгийн хуудас бичих олгохтой холбогдож гарсан гомдлыг эмнэлгийн байгууллагын чанарын хяналтын алба, тэтгэмж тооцох, олгохтой холбогдож гарсан гомдлыг  нийгмийн даатгалын газар, хэлтсийн дэргэдэх гомдлын шаардлагын зөвлөл тус тус барагдуулна.

 

 

--оОо–

 

 Маягт НД№4а

ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС №

 

 1. Нийгмийн даатгалын  дэвтрийн №............................
 2. Регистрийн дугаар №.............................
 3. Даатгуулагчийн эцгийн нэр........................................

                                    өөрийн нэр..........................................

4. Нас ............                                5. Эр, эм(зур)

6. Ажлын газрын нэр......................................................

7. Оршин суугаа хаяг......................................................

8. Албан тушаал..............................................................

9. ХЧТА шалтгаан ердийн өвчин, ахуйн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, үйлдвэрлэлийн ослын аль нь болох (зур)

10. Оношийн шифр..............................................................

 

11. ХЧТА эхэлсэн..............он........сар........өдөр

                                        дууссан.............он.......сар........өдөр

                                        олгосон.............он.......сар........өдөр

12. Эмчлүүлсэн хоног амбулаториор......эмнэлэгт......(зур)

13. Хуудас олгосон эмнэлгийн нэр.......................................

             Ерөнхий эмч.............................../                                            /

                                                           гарын үсэг       нэр

Тэмдэг

             Эмчлэгч эмч.............................../                                             /

                                                           гарын үсэг       нэр

 1. Ажил олгогчийн тодорхойлолт...........................-ний    (ны) .......................нь .............жил............сар шимтгэл төлж ажилласан болно.
 2.  Анх удаа, үргэлжилж буй эсэх (зур)

             Боловсон хүчин.............................../                                      /

                                                           гарын үсэг       нэр

Тэмдэг

             Дарга, эзэн.............................../                               /

                                                           гарын үсэг       нэр

 

.....................он.................сар....................өдөр

 

 

ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТ

 

Сар

Өвчлөхийн өмнөх 3 сарын

Тэтгэмж бодох

Нэг өдөрт ногдох тэтгэмж (3х4)

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгох хоног

Олговол зохих тэтгэмж

Гарын үсэг

Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дундаж

Ажилласан хоног

Нэг өдөрт ногдох хөдөлмөрийн хөлс, орлого

Хувь

Бүгд

Ажил олгогчоос

Нийгмийн даатгалын сангаас

Бүгд (5х6)

Ажил олгогчоос

Нийгмийн даатгалын сангаас

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олгосон ..................төгрөг ...........мөнгө

             Дарга.................................../                                                     /

                            гарын үсэг                              нэр

тэмдэг

             Нягтлан бодогч................................/                                       /

                                                           гарын үсэг                  нэр

Хянасан   нийгмийн даатгалын

байцаагч.........................................../                                            /

                            гарын үсэг                                                         нэр

тэмдэг

     ..........................оны .................сарын....................өдөр

 

 

Маягт НД№4б

 

 

ЖИРЭМСЭН БОЛОН АМАРЖСАНЫ ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС №

 

 1. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн №
 2. Регистрийн дугаар..................................................................
 3. Овог............................нэр.......................................................
 4. Оршин суугаа газар................................................................
 5. Хаана ямар ажил эрхэлдэг...................................................

.........................................................................................................

 1. Жирэмсний болон амаржсаны аль нь болох (зур)
 2. Чөлөө      эхэлсэн......он......сар......өдөр

                        дууссан......он......сар......өдөр

                        олгосон......он......сар......өдөр

 1. Эмнэлгийн нэр......................................................

      Ерөнхий эмч.........................../                                      /

                                             гарын үсэг                                нэр

       Тэмдэг

      Эмчлэгч эмч.........................../                                       /

                                           гарын үсэг                  нэр

 1. Ажил олгогчийн тодорхойлолт

.......................-ний (ны).........................нь сүүлийн

.......сар тасралтгүй шимтгэл төлж ажилласан болно.

 

Боловсон хүчин.........................../                                      /

                                             гарын үсэг                                нэр

              Тэмдэг

      Дарга, эзэн.........................../                                          /

                                            гарын үсэг                 нэр

                      ...............он............сар.............өдөр

 

 

 

ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТ

 

Жирэмсэний чөлөө авахаас өмнөх 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлого

Сарын дундаж хөлс, орлого

Сарын ажлын өдрийн дундаж хоног

Тэтгэмж бодох

Нэг өдөрт ногдох тэтгэмж (7х8)

Тэтгэмж олгох хоног (ажлын өдөр)

Олговол зохих тэтгэмж (9х10)

Гарын үсэг

Сар

Дүн

Сар

Дүн

Нэг өдөрт оногдох хөдөлмөрийн хөлс, орлого

Хувь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олгосон...................төгрөг.................мөнгө

       Дарга.............................../                                               /

                     гарын үсэг                                        нэр

тэмдэг

       Нягтлан бодогч......................../                                    /

                                    гарын үсэг             нэр

Хянасан   нийгмийн даатгалын

байцаагч................................/                                               /

                     гарын үсэг                                        нэр

тэмдэг

....................оны..............сарын..............өдөр

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны А/57 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт


Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.    “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” Монгол улсын хуульд заасан иргэний ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох, баталгаажуулах, нэгдсэн бүртгэл гаргах, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

 

Хоёр. Хамрах хүрээ

2.1. Энэ журмын хамрах хүрээнд нийгмийн шилжилтийн үе буюу 1990-1995 оны хооронд ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан, 1995-2000 оны хооронд нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй буюу төлөх боломжгүй байсан дараах иргэнийг хамруулна. Үүнд:

2.1.1.Тухайн онуудад 18 болон түүнээс дээш /сургуульд суралцаагүй бол 16/ настай;

2.1.2.Тухайн онуудад хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаагүй;

2.1.3.Тухайн онуудад хорих ял эдлээгүй;  

2.1.4.Тухайн онуудад нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тогтоолгоогүй байсан. 

2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан иргэн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг дараах үндэслэлээр нөхөн тооцуулна. Үүнд:

2.2.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах үндэслэлээр татан буугдсаны улмаас ажилгүй болсон;
2.2.1.1. өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгосон байгууллагын шийдвэр, түүнчлэн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичгээр эрх олгосон байгууллагын шийдвэр гарсан;
2.2.1.2. дампуурсанд тооцсон, хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн, хуульд заасан бусад үндэслэлээр татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан;
2.2.1.3. үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаа дууссан буюу зорилгодоо хүрсэн учир цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх шаардлагагүй гэсэн өөрийнх нь шийдвэр гарсан;
2.2.1.4. хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан;

2.2.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрчлөн байгуулагдсаны улмаас орон тоогоор цомхотгогдсон;
         
2.2.3. Нийгмийн шилжилтийн явцад өөрөөс үл хамаарах шалтгаанаар ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байсан;     
      
2.2.4.Мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэнд нь тухайн ажил, албан тушаалд тэнцэхгүй болсны улмаас ажлаас халагдсан.

     
Гурав.  Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох, баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлэх

 3.1. Энэ журмын 2.1-т заасан иргэн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ  нөхөн тооцуулах хүсэлтээ оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяа аймаг, дүүргийн /сумын/ Нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/-д биеэр очиж 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-нээс 2013 оны 8 дугаар сарын 1-ны дотор гаргана. Хүсэлт гаргахдаа нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтанд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж өгнө:

3.1.1. Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
3.1.2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний хуулбар;
3.1.3. Хөдөлмөрийн дэвтэр, түүний хуулбар; 
3.1.4. Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй тохиолдолд ажилласан хугацааг шүүхээс тогтоосон шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар;
3.1.5. Хөдөлмөрийн дэвтэр, ажилласан хугацааг шүүхээс тогтоосон шүүхийн шийдвэр байхгүй тохиолдолд архивын лавлагаагаар баталгаажуулсан дүүрэг, сумын Засаг даргын тодорхойлолт.

3.2. Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан нь иргэний баримт бичгийг хүлээн авч өргөдлийн маягтыг тухайн иргэн, даатгуулагчаар бичүүлж, баталгаажуулан гарын үсэг зуруулах бөгөөд өргөдлийн маягтыг үнэн зөв бөглөсөн эсэхийг шалгаад, хүсэлтийг хүлээн авсан өдрийг өргөдөлд тодорхой бичнэ.   

3.3. Энэ журмын 3.2-т заасан өргөдлийн маягтын загварыг Нийгмийн даатгалын төв байгууллагын дарга батална.

3.4. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулахаар хүсэлт гаргасан иргэдийн бүртгэл, төлөх шимтгэлийн тооцоог Нийгмийн даатгалын төв байгууллагад хүргүүлнэ.

3.5. Нийгмийн даатгалын төв байгуулага нь хүсэлт гаргасан иргэдийн бүртгэлийг баталгаажуулна.

3.6. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь энэ журмын 3.5-д заасан баталгаажсан бүртгэлд орсон иргэний 1990-ээс 1995 оныг хүртэлх хугацааг ажилласнаар нөхөн тооцож нийгмийн даатгалын дэвтэрт нь баталгаажилтын хуудсыг наана.

3.7. Энэ журмын 3.5-д заасан баталгаажсан бүртгэлд орсон иргэний 1995-аас   2000 оныг дуусталх хугацаанд төлбөл зохих байсан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн онуудын хөдөлмөрийн хөлсний  доод хэмжээ (1995,1996,1997,1998 оны 7 дугаар  сарын 1-нийг хүртэл  9600 төгрөг, 1998 оны 7 дугаар сарын 1-нээс 2000 оны 10 дугаар  сарын 1-нийг хүртэл 12000 төгрөг, 2000 оны 10 дугаар сарын 1-нээс 2000 оны 12 дугаар сарын 31-ныг дуустал 18000 төгрөг)-нээс 10 хувиар тооцож, нэг удаа бүтэн хэмжээгээр нөхөн төлүүлэх ба аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь тухайн иргэний нийгмийн даатгалын дэвтэрт шимтгэл нөхөн төлсөн тухай баталгаажилтын хуудсыг нааж, бичилт тэмдэглэл хийнэ.   
     
3.8. Баталгаажилтын хуудас нь хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нэгэн адил баримт бичиг байна.

3.9. Баталгаажилтын хуудсыг үрэгдүүлсэн бол иргэнээс гаргасан хүсэлтийг үндэслэн дахин олгож болно. Дахин олгох үед торгууль ногдуулна.

3.10. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр авч байгаа иргэний ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон хугацаанд ногдох тэтгэврийн нэмэгдлийг 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс тооцон олгож эхэлнэ.

3.11. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх нь үүсээгүй иргэний ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон хугацааг тэтгэвэр тогтоолгох эрх нь үүсч хүсэлтээ гаргасан үед нь тэтгэвэр тогтооход баримтлах шимтгэл төлсөн нийт хугацаанд оруулан тооцно.


Дөрөв.  Бүртгэл, мэдээлэл

4.1. Аймаг, дүүргийн /сумын/ нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/ нь ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан иргэний бүртгэлийг батлагдсан маягтын дагуу хариуцан гүйцэтгэнэ.  

4.2. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан иргэн тус бүрээр гаргасан бүртгэл нь энэ журмын 3.6 ба 3.7-д заасан баталгаажилтын хуудасны хамт тухайн иргэнд тэтгэвэр, тэтгэмж олгох үндэслэл болно.

4.3. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулахаар хүсэлт гаргасан иргэдийн бүртгэлийг Нийгмийн даатгалын төв байгууллагад сар бүрийн 10-ны дотор цахим хэлбэрээр болон албан бичгээр хүргүүлнэ.

4.4 Нийгмийн даатгалын төв байгууллага нь аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагаас ирүүлсэн иргэдийн бүртгэлийг нийгмийн даатгалын салбарын нэгдсэн мэдээлэл, Иргэний бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлэлтэй  тулган шалгаад сар бүрийн 25-ны дотор баталгаажуулан аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудад хүргүүлнэ.

4.5. Нийгмийн даатгалын төв байгууллага нь ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан нийт иргэдийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын  яаманд 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны дотор цахим хэлбэрээр болон албан бичгээр хүргүүлнэ.

Тав. Хяналт, хариуцлага

 
5.1. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох, баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлэх ажилд Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагууд хяналт тавьж ажиллана.

 5.2. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай Монгол улсын хууль, энэ журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдээр учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

 

----- оОо -----

X