Засгийн газрын тогтоол

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн)

 

2008 оны 4 дүгээр                                                                                         Улаанбаатар

сарын  18-ны өдөр                       Дугаар 142                                                          хот

 

Жагсаалт батлах тухай

 

            Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн            5 дахь хэсэг, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

            1. “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 3.0 хувиар төлөх ажил олгогчийн   жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтын, “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 2.0 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталж 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

            2. Энэ тогтоолд заагаагүй бусад ажил олгогчийн төлбөл зохих үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 1.0 хувиар тогтоосугай.

            3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд төсвийн байгууллагын 2008 онд төлбөл зохих шимтгэлийн орлогод улсын төсвөөс олгох санхүүжилтийг суутган тооцох зохицуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаан, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Д.Дэмбэрэл нарт даалгасугай.

            4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1994 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 171 дүгээр тогтоолын 10 дугаар зүйлийг 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                              С.БАЯР

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд             Д.ДЭМБЭРЭЛ                

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2008 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 139

Тэтгэврийн нэрийн дансны тогтолцоонд шилжих ажлыг эрчимжүүлэх, шилжилтийн үед Засгийн газраас хүлээх санхүүгийн үүргийг тодорхой болгох зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Тэтгэврийг нь төрөөс хариуцах иргэдэд зориулан тэтгэврийн даатгалын сангаас 2007 оныг дуусталх хугацаанд зарцуулсан хөрөнгө болон уг санд Засгийн газраас олгосон санхүүжилтийн хэмжээг тооцон дутуу төлөгдсөн хөрөнгийн хэмжээгээр Засгийн газрын өрийн бичиг гарган 2015 он хүртэл барагдуулах хуваарь хийж жил бүрийн төсөвт тусгах арга хэмжээ авахыг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Д.Дэмбэрэл, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.

2. Засгийн газрын өрийн бичгийн тодорхой хэсгийг 2008 онд мөнгөн хэлбэрээр Нийгмийн даатгалын санд байршуулахад шаардагдах хөрөнгийг Монгол Улсын 2008 оны Төсвийн тухай хуульд оруулан шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.

3. Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн холбоо, Ажил олгогч, эздийн холбооны төлөөллийг оролцуулан дараахь ажлыг зохион байгуулж холбогдох саналаа 2008 оны III улиралд багтаан Засгийн газарт оруулахыг Сангийн сайд Ч.Улаан, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Д.Дэмбэрэл нарт даалгасугай:

а) даатгуулагчийн тэтгэврийн нэрийн дансны үлдэгдэл, төр хариуцах санхүүжилтийн хэмжээг үндэслэлтэй тооцох;

б) нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдэл болон нэрийн дансны нөөц хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, хуримтлал бий болгох, санхүүгийн менежментийг сайжруулах эрх зүйн зохицуулалт бий болгох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                              С.БАЯР

Сангийн сайд                                                Ч.УЛААН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
 ТОГТООЛ

1994 оны 09 дүгээр              Дугаар    171         Улаанбаатар
сарын 28-ний өдөр                                                    хот

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар
авах арга хэмжээний тухай

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг мөрдөх бэлтгэлийг хангах, “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 7 дугаар сарын 7-ний өдрийн 61 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1.    Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамны харъяа Улсын нийгэм хангамжийн газрыг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болгон зохион байгуулахын хамт аймгуудын нийгэм хангамжийн хэлтэс болон нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянгол,Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Налайх, Багануур дүүргийн нийгэм хангамжийн хэлтсүүдийн одоогийн орон тоонд багтаан аймаг, нийслэл, дээрхи дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийг энэ оны 10 дугаар сард багтаан зохион байгуулж ажиллуулахыг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э. Гомбожав, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.
2.    Сум, нийслэлийн Багахангай, Гачуурт, Жаргалант, Туул дүүрэгт нийгмийн даатгалын байцаагч ажиллуулахын хамт хүн амын тоо, аж ахуйн нэгжийн төвлөрөл, даатгалын байцаагчийн ажлын ачааллаас хамааруулан, 3 ба түүнээс олон ажилтантай сум, дүүрэгт нийгмийн даатгалын тасаг байгуулж ажиллуулахыг сум, нийслэлийн холбогдох дүүргийн Засаг дарга нарт зөвшөөрсүгэй.
3.    Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э. Гомбожав, Сангийн сайд Д. Даваасамбуу нарт даалгах нь:
    а/ нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоонд шилжих бэлтгэлийг хангах, нийгмийн даатгалын дэвтэр, гэрчилгээ, бүртгэлийн маягт зэргийг хэвлүүлэх, нийгмийн даатгалын ажилтнууд, ажил олгогчдын семинар, зохион байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн тооцоог хянаж санхүүжүүлэх арга хэмжээ авсугай;
    б/ орон тоо, зардлыг нэмэгдүүлэхгүй байх шаардлагыг харгалзан нийгмийн халамжийн үйлчилгээний асуудлыг төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудад хариуцуулан гүйцэтгүүлж, холбогдох зардлыг төсвөөс санхүүжүүлж байсугай.
4.    “Нийгмийн даатгалын тухай” Монгол Улсын хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг болон 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн “Нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн даатгалын байцаагчийн дүрэм”-ийг 1 дүгээр хавсралтын ёсоор баталсугай.
5.    “Нийгмийн даатгалын тухай” Монгол Улсын хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагын дэргэд ажиллах нэг талаас ажил олгогч, даатгуулагч, нөгөө талаас нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрүүг хянаж шийдвэрлэх гомдлын шаардлагын зөвлөл (орон тооны бус)-ийн дүрмийг 2 дугаар хавсралтын ёсоор баталж 1995 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.
6.    “Нийгмийн даатгалын тухай” Монгол Улсын хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2, 4 дэх хэсгүүдэд заасныг үндэслэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл (орон тооны бус)-ийн дүрмийг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай. Үүнтэй холбогдуулан Үндэсний зөвлөлийн дарга, гишүүдэд хуралдаж асуудал шийдвэрлэхэд оролцсон цаг тутамд тооцож олгох цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг Засгийн газраас тогтоосон төр, аж ахуйн нэгжийн ажилтан болон иргэдийн хоорондын гэрээгээр ажиллагчдын цагийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тогтоох тухай Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамны саналыг зөвшөөрсүгэй.
7.     /Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2008 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 304 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/.

8.    Аймгийн болон нийслэлийн дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд ажиллах эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссыг энэ оны 12 дугаар сард багтаан зохион байгуулж ажиллуулахын хамт сумдад эмнэлэг хөдөлмөрийн байгууллага байгуулах асуудлыг тэдгээрийн хүн амын нягтрал, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төвлөрөлтэй уялдуулан шийдвэрлэж байхыг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э. Гомбожавт; Эрүүл мэндийн яамны харъяанд байсан “Мэргэжлийн өвчин судлалын төв”-ийг үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгө, төсвийн хамтаар Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын харъяанд шилжүүлж, уг төвд мэргэжлийн өвчнийг эмчлэн сэргийлэх үүргийн дээр эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааны арга зүй, зохион байгуулалтын ажлыг нэмж хариуцуулан ажиллуулахыг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э. Гомбожав, Эрүүл мэндийн сайд П. Нямдаваа нарт даалгасугай.
9.    / Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2000 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 107 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/
10.    /Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2008 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 142 дугаар тогтоолоор 2008 оны 1 дүггэр сарын 1-нээс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсон/
11.    Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э. Гомбожавт
даалгах нь:
    а/ нийгмийн даатгалын дэвтэр, гэрчилгээ, тайлан, бүртгэлийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох шийдвэрийн маягт, түүнчлэн тэтгэмж олгох эмнэлгийн хуудас, тэдгээрийг хэрэглэх журам, аргачлалыг баталж, 1994 оны 12 дугаар сард багтаан хэвлүүлэн зохих байгууллагуудад хүргэх арга хэмжээ авсугай;
    б/ аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасгийн ажилтнууд болон ажил олгогчдын семинарыг холбогдох яам, тусгай газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай хамтран нийслэлд болон Ховд, Завхан, Дорнод, Дундговь, Орхон, Дархан-Уул аймагт бүсчилсэн байдлаар 1994 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор багтаан зохион байгуулсугай;
    в/ олон улсын байгууллага, хандивлагч орнуудын хөрөнгө, техникийн туслалцаатайгаар нийгмийн даатгалын бүртгэл, тайлан, мэдээллийн ажлыг компьютержүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийг дээшлүүлэх ажлыг холбогдох яамдтай хамтран зохион байгуулж, ээлж дараатай хэрэгжүүлсүгэй;
    г/ нийгмийн даатгалын талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аргачлал, гарын авлагаар аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагыг хангаж ажилласугай.
12.    Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгах нь:
    а/ аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сумдын нийгмийн даатгалын тасгийн дарга, байцаагчдыг хууль тогтоомжийн дагуу нийгмийн даатгалын зохих шатны байгууллагатай зөвшилцөн 1994 оны 12 дугаар сард багтаан томилон ажиллуулсугай;
    б/ дэвсгэр нутгийнхаа хэмжээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, нийгмийн даатгалын байгууллагыг мэдлэг чадвар сайтай, үнэнч шударга ажилтнаар бэхжүүлэх, тэднийг хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах нөхцөлөөр хангах арга хэмжээ авахын хамт нийгэм хангамжийн хэлтэс, тасгуудад байгаа үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг нийгмийн даатгалын байгууллагад шилжүүлэн өгч эзэмшүүлсүгэй;
    в/ нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, иргэдийг нийгмийн даатгалын талаар зохих мэдлэгтэй болгох ажлыг төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулж, иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээ авсугай;
13.    Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлан
таниулах ажлыг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамтай хамтран зохион байгуулахыг Монголын радио телевизийн хэрэг эрхлэх газар (Б. Өвгөнхүү), “Засгийн газрын мэдээ” сонины редакцид үүрэг болгосугай.
14.    Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Засгийн газрын “Дүрэм батлах тухай” 1991 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоол, “Дүрэм батлах тухай” 1991 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 140 дүгээр тогтоол, “Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай” 1992 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 110 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд                              П. Жасрай

Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд                      Э. Гомбожав

Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА,
БАЙЦААГЧИЙН ДҮРЭМНэг. Нийтлэг үндэслэл

1.    Энэ дүрмийн зорилт нь Монгол Улсын нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангаж хяналт тавих, даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг тогтоож цаг тухайд нь олгох, улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, нийгмийн даатгалын байгууллага, байцаагчийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулахад оршино.
2.    Улсын нийгмийн даатгалын байгууллагын зохион
байгуулалт, үйл ажиллагааг нийгмийн даатгалын тухай хуулиуд болон энэ дүрмээр зохицуулна.
3.    Нийгмийн даатгалын байгууллага, байцаагч үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, даатгуулагч, ажил олгогчийн хууль ёсны эрх ашиг,  сонирхлыг хүндэтгэх, бусдын нөлөөнд үл автах зарчим баримтална.
4.    Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны
зардлыг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогоос санхүүжүүлнэ. Улсын нийгмийн даатгалын бүх шатны байгууллага төсөвтэй байна.
5.    Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхээр нийгмийн даатгалын байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талууд дагаж мөрдөнө.
6.    Төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллага, тэдгээрийн нийгмийн даатгалын хяналтын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж, шаардлагатай мэдээллээр ханган нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ авч ажиллах үүрэгтэй.
7.    Нийгмийн даатгалын бүх шатны байгууллага нь нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шимтгэлийн орлогыг бүрдүүлэх, улсын төсвийн татаас, нийгмийн даатгалын сангуудын зарлага, санхүүжилтийн талаар Сангийн яам, орон нутгийн санхүү, татварын албад, Монгол банк, арилжааны банктай ажлаа нягт уялдуулан мэдээллээр хангах, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргаж өгөх зэргээр хамтран ажиллана.

Хоёр. Нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт

8.    Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо нь Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сумын нийгмийн даатгалын тасаг (ажилтан)-аас бүрдэнэ.
9.    Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (цаашид “газар” гэх) нь биеэ даасан үйл ажиллагаа явуулж нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүний; аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь тэдгээрийн засаг дарга болон Газрын; дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс,  сумын нийгмийн даатгалын тасаг (ажилтан) нь тухайн шатны Засаг дарга болон аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн удирдлагын дор тус тус ажиллана.
10.    Газар нь орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
11.    Газрын даргыг Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлтэй зөвшилцөж, нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүн; аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргыг Газрын даргатай зөвшилцөж аймаг, нийслэлийн Засаг дарга; дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сумдын нийгмийн даатгалын тасгийн дарга (ажилтан)-ыг аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргатай зөвшилцөж тухайн шатны Засаг дарга тус тус томилно. Газрын зорилт, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг хэлэлцэж байхын тулд Газрын даргын зөвлөл ажиллана. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Газрын дарга батална.
12.    Бүх шатны нийгмийн даатгалын байгууллага нь нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих үүрэг бүхий нийгмийн даатгалын байцаагчтай байна. Газрын дарга нь нийгмийн даатгалын Улсын ерөнхий байцаагч байна.
13.    Газар, аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс орон тооны бус байцаагч ажиллуулж болно. Орон тооны бус байцаагч ажиллуулах журмыг Газар тогтооно.
14.    Бүх шатны нийгмийн даатгалын байгууллага нь тогтоосон журмаар хийсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч үнэмлэхтэй байх бөгөөд хувийн тэмдэг, торгуулийн хуудас хэрэглэнэ.

Гурав. Газрын үүрэг эрх

15.    Газар нь дор дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ:
а/ нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэх, нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аргачлал, журам гаргах;
б/ нийгмийн даатгалын сангууд (тэтгэврийн, тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, эрүүл мэндийн, ажилгүйдлийн даатгалын)-ыг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах;
в/ нийгмийн даатгалын доод шатны байгууллагын үйл ажиллагааг нэгтгэн дүгнэж хяналт тавих, шалган зааварлах, тэргүүний арга барилыг сурталчлах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авах;
г/ улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийж, санал боловсруулах;
д/ нийгмийн даатгалын хууь тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа байдал, үр дүнг судалж боловсронгуй болгох санал боловсруулах;
е/ эрдэм шинжилгээ, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран буюу дангаараа нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах, таниулах, иргэдийг нийгмийн даатгалын талаар зохих мэдлэгтэй болгох арга хэмжээ авах;
ж/ нийгмийн даатгалын сангуудын орлого, зарлагын болон нийгмийн даатгалын байгууллагуудын зардлын тайлан тэнцэл, бүртгэлийн маягт, нийгмийн даатгалын дэвтэр, бүртгэлийн гэрчилгээ, даатгалын гэрээ, байцаагчийн торгуулийн хуудас, эмнэлгийн хуудас, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон акт, шимтгэл ногдуулах, төлөх, тайлагнах баримт бичгийн загвар, маягтыг боловсруулж батлуулах;
з/ ажил олгогч, даатгуулагчаас шимтгэлийг бүрэн төлүүлэх, тооцоо хийх, бүртгэлд тусгах, даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төлбөрийг зохих журмын дагуу шуурхай олгуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
и/ ажил олгогч, даатгуулагчийн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянаж шийдвэрлэх;
к/ даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, нөхцөл, хэмжээ, хугацаанд хяналт тавьж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажлыг удирдан зохион байгуулж шалган зааварлах;
л/ нийгмийн даатгалын байгууллагыг өндөр мэргэжил, мэдлэгтэй,  үнэнч  шударга,  чадварлаг  боловсон хүчнээр бэхжүүлэх, тэдгээрийн мэргэшлийг дээшлүүлэх;
      м/ даатгалын сангуудын жилийн орлого, зарлагын төсөв, даатгалын санд улсын төсвөөс олгох татаас болон нийгмийн даатгалын байгууллагын төсвийг жил бүр улсын төсөлд тусгуулах;
н/ нийгмийн даатгалын төвлөрсөн санд улсын төсвөөс шилжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг аймаг, нийслэлийн даатгалын санд цаг тухайд нь хүргэж, зарцуулалтад хяналт тавих;
о/ нийгмийн даатгалын сангуудын болон нийгмийн даатгалын байгууллагын төсөвт зардлын нэгдсэн тайланг улирал бүр, мэдээг сар бүр гаргаж, санал, дүгнэлтийн хамт холбогдох байгууллагад танилцуулах;
п/ нийгмийн даатгалын байгууллагуудыг мэдээллийн сүлжээнд оруулах, цахим тооцоолох техник хэрэгслээр хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
р/ нийгмийн даатгалын байгууллага, түүний ажилтны буруугаар ажил олгогч, даатгуулагчийн гаргасан зардлыг хуульд заасан журмын дагуу гаргуулах;
16.    Газар нь дор дурдсан эрх эдэлнэ:
а/ анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөөгүйгээс хөдөлмөрийн хөлсний орлогыг тодорхойлох боломжгүй болсон ажил олгогчид түүнтэй адилтгах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа ажил олгогчийн төлдөг шимтгэлийн хэмжээтэй адилаар шимтгэл ногдуулах;
б/ тогтоосон хугацаанд шимтгэл төлөөгүй ажил олгогчийн банкин дахь харилцах дансны зарлагын гүйлгээг хууль тогтоомжид заасны дагуу түр зогсоох;
в/ нийгмийн даатгалын байцаагчаас тавьсан актад заасан шимтгэл, алданги, хүү, торгуулийг хугацаанд нь төлөөгүй бол уг шимтгэл, алданги, хүү, торгуультай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу гаргуулах;
г/ илүү төлсөн шимтгэлийг дараагийн сар, улирал, жилийн төлбөл зохих шимтгэлд суутган тооцох буюу шимтгэл төлөгч хүсвэл хийснээс хойш 30 хоногийн дотор эргүүлж олгох;
д/ шимтгэл, алданги, хүү, торгууль төлөхөөс зайлсхийсэн, шимтгэлийн мэдээ, тайланг хугацаанд нь ирүүлээгүй, нийгмийн даатгалын байгууллагын хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ аваагүй ажил олгогчид хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
е/ аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд төвлөрүүлэн авч нэгдсэн журмаар хуваарилан зарцуулах;
ж/ нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу хөрөнгийн боломжид тулгуурлан тодорхой төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх санал боловсруулж холбогдох байгууллагад оруулах;
з/ аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс гаргасан шийдвэр болон байцаагчийн тавьсан шалгалтын акт үндэслэлгүй гэж үзвэл хүчингүй болгох буюу өөрчлөх;
и/ нийгмийн даатгалын хяналт хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, бусад холбогдох баримт бичгийг ажил олгогч болон даатгуулагчаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;
к/ нийгмийн даатгалын алба, даатгалын байцаагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх болон даатгалын албаны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар тушаал гаргах;
л/ нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнаас шалгалт авч ажилдаа тэнцэж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөхийн гадна тэднийг ажлын үр дүнг нь харгалзан хууль тогтоомжид заасны дагуу шагнаж урамшуулах;
м/ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, нийгэм хангамжийн холбоо болон гадаадын бусад байгууллага, орнуудтай нийгмийн даатгалын асуудлаар ажил хэргийн холбоо тогтоож хамтран ажиллах;
17.    Нийгмийн даатгалын байгууллага дараах асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл буюу гомдол гаргана:
а/ шимтгэл, торгууль, алдангийг бүрэн буюу хагас хэмжээгээр төлөөгүй, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж ноцтой зөрчсөн ажил олгогчийн хөрөнгөөс төлбөр гаргуулахаар;
б/ албан үүргээ гүйцэтгэхэд нь нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтанд саад учруулсан, эсэргүүлцэл үзүүлсэн, түүнийг үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан мөрдөн хавчсан, амь бие, эрүүл мэндэд нь хохирол учруулсан гэм буруутай этгээдэд зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийтгэл хүлээлгэхээр.

Дөрөв. Аймаг, нийслэл, дүүрэг, сумын Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (ажилтан)-ийн үүрэг, эрх

18.    Аймаг, нийслэл, дүүрэг, сумын нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (ажилтан) дор дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ:
а/ тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавьж даатгуулагч болон цэргийн албан хаагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоон олгох, үйлчилгээний төлбөр өгөх ажлыг шуурхай зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;
б/ тухайн нутаг дэвсгэр дэх ажил олгогч, даатгуулагчаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг зохих хугацаанд нь даатгалын сан тус бүрт оруулах, нийгмийн даатгалын тухай хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу олгох тэтгэвэр, тэтгэмж болон цэргийн тэтгэвэр, тэтгэмжид зориулж улсын төсвөөс олгох татаасыг авч даатгалын сангуудын орлогыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;
в/ тухайн нутаг дэвсгэр дэх ажил олгогч, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын гэрчилгээ, дэвтэр олгож бүртгэл хөтлөх;
г/ тухайн нутаг дэвсгэрийн нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг нэгтгэн дүгнэж, дутагдал зөрчлийг арилгах, тэргүүний арга барил болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах;
д/ нийгмийн даатгалын сангуудын тайлан, мэдээ нийгмийн даатгалын холбогдолтой мэдээллийг тогтоосон журмын дагуу Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт гаргаж өгөх;
е/ нийгмийн даатгалын байгууллагыг үнэнч шударга, санхүү, нийгмийн даатгал, бүртгэлийн ажлын зохих мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай, чадварлаг боловсон хүчнээр бэхжүүлэх;
ж/ нийгмийн даатгалын сангуудын хөрөнгийг зохих журмын дагуу захиран зарцуулах;
з/ даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, нөхцөл, хэмжээ, хугацааны талаархи мэдээлэл, тодорхойлолтыг хянаж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажлыг шалган зааварлах;
и/ даатгалын сангуудын жилийн орлого, зарлагын төсөв, даатгалын сангийн улсын төсвөөс олгох татаас болон нийгмийн даатгалын байгууллагын төсвийг жил бүр зохиож хугацаанд нь Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт ирүүлэх.
19.    Аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь энэ дүрмийн 16 дугаар зүйлийн “е”, “ж”, “з”-д зааснаас бусад заалт, 18 дугаар зүйлд заасан эрхийг эдлэхийн хамт дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын тасаг (ажилтан)-аас гаргасан шийдвэр болон байцаагчийн тавьсан актыг үндэслэлгүй гэж үзвэл түүнийг цуцлах эрхтэй.
20.    Дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын тасаг (ажилтан) нь энэ дүрмийн 16 дугаар зүйлийн “а”, “б”, “в”, “г”, “и”, “к1 ”-д заасан эрхийг эдлэхийн хамт байцаагчийн тавьсан шалгалтын актыг  үндэслэлгүй гэж үзвэл түүнийг цуцлах эрхтэй.

Тав. Нийгмийн даатгалын байцаагчийн үүрэг, эрх, хариуцлага

21.    Нийгмийн даатгалын байцаагч дор дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ:
а/ шимтгэл төлөх, тэтгэмж олгохтой холбогдсон бүртгэл хөтлөх, мэдээ, тайлан гаргах ажлыг ажил олгогч тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээ авах;
б/ шимтгэл ногдох хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг ажил олгогч үнэн зөв тодорхойлж, ногдсон шимтгэлээ төлсөн эсэхийг шалгаж, шимтгэлийг хугацаанд нь даатгалын сан тус бүрт оруулах, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;
в/ ажил олгогч, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын дэвтэр, гэрчилгээ олгох, олгосон шимтгэлийг дэвтэрт бичих, даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, төлбөр өгөх ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэх;
г/ Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч нь тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тогтоолт, олголтод баримтын шалгалт хийх;
д/ даатгалын сангуудын орлого, зарлагын төсвийг жил бүр хугацаанд нь боловсруулж, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн жилийн төсөвт тусгуулах, улирал, жилийн тайлан тэнцэл, сарын мэдээг зохих журмын дагуу гаргах;
е/ нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах, таниулах, даатгуулагчдыг нийгмийн даатгалын талаар зохих мэдлэгтэй болгох;
22.    Нийгмийн даатгалын байцаагч дор дурдсан эрх эдэлнэ:
а/ шимтгэл оногдуулах, төлөхтэй холбогдсон данс бүртгэл, тайлан тэнцэл болон санхүүгийн бусад баримтад хяналт шалгалт хийх, тайлбар, лавлагаа гаргуулан авах;
б/ нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтад шаардагдах магадлагаа баримтын хуулбарыг ажил олгогчийг харилцагч банк, санхүүгийн байгууллагаас үнэ төлбөргүй гаргуулах;
в/ шимтгэл оногдох орлого нуусныг гэрчлэх баримтыг ажил олгогч болон даатгуулагчаас түр хугацаагаар хураан авах, хуулбарлах;
г/ ажил олгогч болон даатгуулагчид “Нийгмийн даатгалын тухай” Монгол Улсын хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
д/ албан үүргээ гүйцэтгэх явцад даатгуулагч, ажил олгогчоос хууль бус үйл ажиллагааг явуулж байгаа нь илэрвэл холбогдох байгууллагад мэдэгдэх;
е/ ажил олгогч нь бусдад олгосон хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогод оногдох шимтгэлийг суутган авч, нийгмийн даатгалын санд төлөөгүй байвал түүнийг ажил олгогчийн хөрөнгөөс гаргуулах.
23.    Шимтгэл төлөгчийн хууль бус үйл ажиллагааг нуух, шимтгэлийн орлогыг хувийн зорилгодоо ашиглах, хээл хахууль авах, эрхээ хэтрүүлэх зэргээр албан тушаалтны үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нийгмийн даатгалын байцаагчид хууль тогтоомжид заасан сахилгын, эд хөрөнгийн болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.
24.    Нийгмийн даатгалын байцаагчийн үйл ажиллагааны
талаар шимтгэл төлөгч гомдлоо зохих шатны нийгмийн даатгалын байгууллага болон шүүхэд гаргаж болно. Гомдол гаргах нь шимтгэл төлөхийг зогсоох үндэслэл болохгүй. Гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор барагдуулна.
25.    Нийгмийн даатгалын байгууллагад 3- аас доошгүй жил ажилласан өндөр мэдлэг дадлагатай, итгэл найдвар хүлээлгэх боломжтой, нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтанд Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын саналыг үндэслэн Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайдын шийдвэрээр нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгоно.
Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр
тогтоолын 2 дугаар хавсралтАЖИЛ ОЛГОГЧ, ДААТГУУЛАГЧ БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН
ХООРОНД ГАРСАН ЗӨРӨӨГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ГОМДЛЫН ШААРДЛАГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

1.    Нийгмийн даатгалын байгууллагын дэргэдэх ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан зөрөөг хянаж шийдвэрлэх Гомдлын шаардлагын зөвлөл (цаашид “зөвлөл” гэх)-ийн үндсэн зорилго нь нэг талаас ажил олгогч, даатгуулагч, нөгөө талаас нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянан шийдвэрлэж ажил олгогч, даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахад оршино.
2.    Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд орон тооны бус зөвлөл ажиллана.
3.    Зөвлөл нь нийгмийн даатгалын холбогдолтой хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмийг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.
4.    Зөвлөл нь тогтоол, тэмдэглэл гаргах бөгөөд түүнийг даатгалын харилцаанд оролцогч талууд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
5.    Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх зөвлөл нь аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх зөвлөлийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангана.
6.    Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх зөвлөл нь газрын даргын өмнө, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх зөвлөл нь тухайн шатны Засаг дарга, нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын өмнө тус тус ажлаа хариуцна.
7.    Зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг нийгмийн даатгалын бус байгууллагын хүмүүст зөвлөлийн хуралд оролцсон цаг, ажлын үр дүнг харгалзан шагнал олгоно. Шагналын хэмжээ, журмыг Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлтэй зөвшилцөн Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга батална.
8.    Зөвлөл нь тогтоосон журмаар хийгдсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

Хоёр. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

9.    Зөвлөл нь дарга, гишүүн бүгд 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба зөвлөлд нийгмийн даатгал, санхүү, эдийн засаг, хуулийн мэргэжлийн ажилтан орсон байна. Зөвлөл нь нарийн бичгийн дарга (орон тооны бус)-тай байна.
10.    Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх зөвлөлийн дарга, гишүүдийг газрын дарга батална. Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын зөвлөлийн дарга нь тухайн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга байх бөгөөд тэдгээрийн бүрэлдэхүүнийг аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга тус тус батална.

Гурав. Зөвлөлийн хуралдаан

11.    Зөвлөл нь сард 1-2 удаа буюу ажлын шаардлага гарсан үед хуралдана. Зөвлөлийн хуралдааныг дарга удирдана. Зөвлөлийн дарга эзгүй тохиолдолд зөвлөлийн гишүүдийн аль нэг нь Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр түүнийг орлоно.
12.    Зөвлөлийн дотоод ажлыг зөвлөлийн дарга эрхлэх бөгөөд хуралд оруулах асуудлын бүрдлийг хариуцан хянаж бэлтгэнэ.
13.    Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийг зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хөтөлж, зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар гарын үсэг зурж албажуулна.
14.    Зөвлөл нь гомдол гаргагчаас ирүүлсэн материалыг хүлээн авснаас хойш 15 хоногт багтаан хуралдаанаараа хэлэлцэнэ. Хуралдаанд оролцсон зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналд үндэслэн тогтоол гаргана. Тогтоолд зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурна. Санал зөрүүтэй байгаа гишүүн өөрийн саналыг зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд бичүүлэх буюу саналаа бичгээр гаргаж хуралдааны баримт бичигт хавсаргаж болно.
15.    Зөвлөлийн хуралдааныг гишүүний гуравны хоёроос доошгүй ирцтэй хуралдах бөгөөд зөвлөлийн хуралдаанд гомдол гаргагчийг шаардлагатай бол биеэр оролцуулна. Мөн холбогдох байгууллагын ажилтныг зөвлөлийн хуралдаанд оролцуулж болно.

Дөрөв. Зөвлөлийн үүрэг, эрх

16.    Зөвлөл нь дор дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ:
а/ ажил олгогч, даатгуулагчийн гомдлыг харъяаллын дагуу хүлээн авч шийдвэрлэх;
б/ зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг гомдол гаргагч (ажил олгогч, даатгуулагч)-д тайлбарлаж таниулах;
в/ ажил олгогч, даатгуулагч иргэдээс буцааж өгөхөөр авсан бичиг баримтыг асуудал шийдэгдсэний дараа нэн даруй эргүүлж өгөх;
г/ зөвлөлийн гишүүд нь нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сайтар судалж мэдсэн байхын хамт тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, ажил олгогч, даатгагч, даатгуулагчдад тайлбарлаж сурталчлах, гаргасан шийдвэрийнхээ үндэслэлийг ойлгуулах, маргаантай асуудалд зарчимч шударгаар хандаж шийдвэрлэх;
17.    Зөвлөл нь дор дурдсан эрх эдэлнэ:
а/ маргааныг шийдвэрлэхэд шаардлагатай бичиг баримт, судалгааг холбогдох ажил олгогч болон даатгуулагч, даатгагчаас гаргуулж авах;
б/ гомдол гаргагч болон холбогдох байгууллага, иргэдээс тайлбар, тодорхойлолт гаргуулж авах, санал, хүсэлтийг нь сонсох, мэргэжилтэн урьж зөвлөгөө авах;
в/ нийгмийн даатгалын байгууллагын болон байцаагчийн шийдвэрийг хууль зүйн үндэстэй гэж үзвэл ажил олгогч, даатгуулагчийн гомдлыг хэрэгсэхгүй болгоно.
Хэрэв гомдол гаргагчийн гомдол нь хууль зүйн үндэстэй нь ногтлогдвол түүнд оногдуулсан шимтгэл, хүү, торгуулийг чөлөөлөх, буруу тогтоож олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийг шинэчлэх, гаргасан зардлыг нь олгуулах асуудлыг нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагад тавих;
г/ тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн хэмжээний талаар гарсан маргааныг холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн зохих хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянаж шийдвэрлэх;
д/ тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг нөхөн олгох, түдгэлзүүлэх, зогсоох, ажил олгогч, даатгуулагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас болон хуурамч бичиг баримт бүрдүүлснээс шалтгаалан буруу тогтоогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг өөрчлөн тогтоож олгох, суутгал хийх;
е/ хөдөлмөрийн болон даатгалын дэвтэр нь зохих журмын дагуу хөтлөгдөөгүй тохиолдолд нотлох баримтыг хянаж түүний ажилласан хугацаа, төлсөн шимтгэлийн хэмжээг тогтоох;
ж/ зөвлөлөөр хэлэлцэж буй асуудал гэмт хэргийн шинжтэй бол түүнийг хууль тогтоомжийн дагуу шүүхэд шилжүүлж хянуулах.
18.    Ажил олгогч, даатгуулагч дор дурдсан эрх, үүрэгтэй байна:
а/ ажил олгогч, даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын байгууллага, байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг үндэсгүй гэж үзвэл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор гомдлоо зөвлөлд гаргах;
б/ гарсан гомдолтой холбогдсон акт, бичиг баримттай танилцах;
в/ зөвлөлийн хуралдаанд биеэр оролцож санал хүсэлтээ гаргах;
г/ зөвлөлийн хуралдаан болохоос өмнө санал зөрүүтэй асуудлынхаа талаар амаар буюу бичгээр тайлбар, тодорхойлолт гаргаж өгөх;
д/ зөвлөлийн хуралдааны тогтоол, тэмдэглэлтэй танилцах;
е/ зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл шүүхэд гомдлоо гаргах;
ж/ нийгмийн даатгалын байгууллага, байцаагчийн тавьсан акт, оногдуулсан хүү, торгуулийг зөвлөлийн хуралдаанаас хүчингүй болгосон тохиолдолд гомдол гаргагч хүү, торгуульд төлсөн зардлыг буцааж олгохыг шаардах;
з/ Зөвлөлийн дарга, гишүүдийн аль нэг нь шалгагч, гомдол гаргагчийн төрөл садан байгаа буюу эсвэл уг гомдлын талаар шалгаж акт, хүү, торгууль тавьж байсан бол түүгээр маргааныг шалгаж шийдвэрлүүлэхээс татгалзах;
и/ ажил олгогч, даатгуулагч нь зөвлөлд хянан хэлэлцэгдэж байгаа  асуудлын талаар нотлох баримт, материалын болон зөвлөлийн дарга, гишүүд, түүнчлэн асуудлыг шалган магадлаж байгаа хүмүүст шаардлагатай тайлбар, тодорхойлолт гаргаж өгөх үүрэгтэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

1994 оны 12 дугаар                                        Улаанбаатар хот
сарын 21-ний өдөр                                                               

Дугаар 212

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ    Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
      /”Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар  баталсан Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлого“-ыг Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлд тусган хуульчилж зохицуулсан тул хуулийн энэхүү заалтыг   2008 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн  мөрдөж байна/,  “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”-ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                                            П.ЖАСРАЙ
  ХҮН АМЫН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД                                 Э. ГОМБОЖАВ
Засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар
тогтоолын 2 дугаар хавсралт     НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОГДОХ ХУГАЦААНД
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ  ТӨЛӨХ ЖУРАМ1.    Тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг
ажил олгогчоос болон даатгуулагч өөрөө төлсөн нийт хугацааны дээр шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцохоор хуульд заасан бусад хугацааг нэмж тооцоход энэхүү журмыг баримтална.
2.    Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд дараах журмаар тооцож тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд оруулна:
    а/ хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч болон төрийн албан хаагч тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгаар ажлаас чөлөөлөгдөж өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр их, дээд сургууль, коллеж болон мэргэжил дээшлүүлэх ба олгох курст суралцаж байгаа бол суралцах хугацааны жилд ногдох шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоон мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцон ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож захиалгаар суралцуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь жил бүрийн 1 дүгээр сард багтаан даатгалын зохих санд төлнө;
    б/ цэргийн жинхэнэ албыг 1995 оноос хойш байлдагч, түрүүчээр хаасан  хугацааны шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоон мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож, тэдний алба хааж буй анги, байгууллага нь нутаг дэвсгэрийн харъяалагдах нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-ын зохих даатгалын санд төлнө.
    Энэ тохиолдолд нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч) нь цэргийн албанаас халагдаж буй байлдагч, түрүүчид нийгмийн даатгалын дэвтэр нээн (хуучин дэвтэртэй бол түүн дээр нь) бичилт хийж төлсөн шимтгэлийн хэмжээг баталгаажуулна;
    в/ хүүхдээ асрахаар тэтгэмжтэй чөлөө авсан эхийн чөлөөтэй байх хугацааны шимтгэлийг аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Засгийн газраас тогтоон тухайн үед мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож сар бүр даатгалын зохих санд төлнө;
    г/ хууль бусаар ажлаас зайлуулагдан мөрдөгдсөн, хилс хэргээр, хорих ял эдэлсэн даатгуулагчийн уг хугацаанд ногдох шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн хилсээр мөрдөгдөхийн болон ял эдлэхийн өмнө авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нэг удаа нийгмийн даатгалын санд төлнө. Энэ талаар гарсан маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ;
    д/ ажиллаагүй үедээ дайчлагдсан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоон мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн хэлтэс (тасаг) сар бүр даатгалын зохих санд төлнө;
    е/ хууль бусаар ажлаас халагдсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн халагдахын өмнө авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож буруутай этгээд нь уг даатгуулагчийг ажилдаа эргэж орсноос хойш нэг сарын дотор нэг удаа даатгалын зохих санд төлнө.
3.    Зэвсэгт хүчин, хилийн болон дотоодын цэрэг, тагнуул,
цагдаа, хорих ял эдлүүлэх байгууллагад генерал, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагчаар 10-аас доош жил алба хаасан иргэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч өргөдлөө гаргасан нөхцөлд уг алба хаах хугацаанд төлөгдсөн байвал зохих шимтгэлийг алба хааж байх үеийнх нь хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос тооцон тухайн цэргийн анги байгууллагаас баталгаажуулсан тодорхойлолтыг үндэслэн харъяалагдах сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн хэлтэс (тасаг) ажил олгогчийн төлсөн байвал зохих шимтгэлтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг холбогдох нийгмийн даатгалын байгууллагын даатгалын зохих санд нэг удаа төлнө. Цэргийн албан хаагчийг цэргийн албанаас халагдах үед ажиллуулж байсан цэргийн анги, байгууллага ажилласан хугацааны хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг тодорхойлж баталгаажуулна.  /Тогтоолын энэ заалтыг Засгийн газрын  2008 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 26 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулан нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тул энэхүү тогтоолыг үзнэ үү/
    4.Энэ журмын 2 дугаар зүйлийн “б” хэсэгт заасны дагуу олгох хөрөнгийн хэмжээг цэргийн анги, байгууллага; 3 дугаар зүйлийн дагуу олгох хөрөнгийн хэмжээг сум, Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн хэлтэс (тасаг) тус тус жил бүрийн төсөвтөө тусган олгоно.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

1998 оны 6 дугаар                         Улаанбаатар хот
сарын 10-ны өдөр                                                
Дугаар 92

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй
адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.    Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1,2 дахь хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг тухайн үеийн сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар тогтоож, 1998 оны 7 дугаар 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхийг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалалын сайд Ш. Батбаярт даалгасугай.
2.    Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “ Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгох сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээ тогтоох тухай ” Засгийн газрын  1996 оны 4 дүгээр сарын 16- ны өдрийн 80 дугаар тогтоолын 1 дүгээр заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                              Ц. ЭЛБЭГДОРЖ

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД                             Ш. БАТБАЯР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр
  Улаанбаатар хот

 

Дугаар 292

 

ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:  

1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 2016 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 21.000 (хорин нэгэн мянган) төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцож олгохыг Сангийн сайд Б.Болор, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ нарт даалгасугай.

2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 251.000 (хоёр зуун тавин нэгэн мянган) төгрөгөөр, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 216.000 (хоёр зуун арван зургаан  мянган) төгрөгөөр тус тус шинэчлэн тогтоосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай” Засгийн газрын 2015 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолын     1 дүгээр зүйлийн “б”, “в” заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                         Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд                        С.ЭРДЭНЭ  

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр
  Улаанбаатар хот
Дугаар 13

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2016 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8.1, 27.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.1-д заасан ажилтны  сард төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувь, үүнээс ажил олгогч  2 хувь,  ажилтан 2 хувь байхаар тогтоосугай.

2. Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч болон 0-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг         1920 (нэг мянга есөн зуун хорин) төгрөгөөр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, малчин, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн, хүүхдээ хоёр (ихэр бол гурав) нас хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх (эцэг), хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч, ял эдэлж байгаа ялтан болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн хуулийн 6.1.12-т заасан иргэний эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 3840 (гурван мянга найман зуун дөчин) төгрөгөөр тус тус  тогтоосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2015 оны хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 183 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн  хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                            Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд                                             С.ЭРДЭНЭ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр
  Улаанбаатар хот

 

Дугаар 279
ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 22.1, 22.6-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн дүрэм”-ийг 1 дүгээр, “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл болон цахим картыг хэрэглэх журам”-ыг 2 дугаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ч.САЙХАНБИЛЭГ

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.ЭРДЭНЭ

 

 

Засгийн газрын 2016 оны 279 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САНГИЙН ДҮРЭМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим санг бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

1.2.Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сан нь даатгуулагчийн, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн, даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн мэдээллийг нэгдсэн ангилал, код, арга зүй, стандарт баримт бичгийн дагуу цуглуулан боловсруулж хадгалсан цахим мэдээллийн бүрдэл байна.

1.3.Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх)-г эзэмшигч нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, хэрэглэгч нь эрүүл мэндийн даатгалын болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага, даатгуулагч байна.

1.4.Мэдээллийн сан нь улсын бүртгэлийн, нийгмийн даатгалын, нийгмийн халамж, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын мэдээллийн систем, холбогдох бусад сантай харилцан мэдээлэл солилцох боломжоор хангагдсан байна.

Хоёр. Мэдээллийн сангийн мэдээлэл, программ хангамж

2.1.Мэдээллийн сан дараах мэдээллээс бүрдэнэ:

2.1.1.даатгуулагчийн иргэний бүртгэлийн мэдээлэл (даатгуулагчийн ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, биеийн давтагдашгүй өгөгдөл (хурууны хээ), фото зураг, оршин суугаа газрын хаяг);

2.1.2.даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээлэл (даатгалын төрөл, даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийн хэмжээ);

2.1.3.эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мэдээлэл (даатгалын сангийн орлого, зарлага, үйл ажиллагааны зардлын төсөв, гүйцэтгэл);

2.1.4.даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний мэдээлэл (эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлыг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний нэр, төрөл, тусламж, даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн хэмжээ);

2.1.5.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын мэдээлэл (байгууллагын нэр, байршил, үзүүлж байгаа тусламж, үйлчилгээний төрөл, эрүүл мэндийн даатгалын гэрээний биелэлтийн үнэлгээний дүн).

2.2.Мэдээллийн сан дараах программ хангамжтай байна:

2.2.1.эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийн буюу даатгуулагч, ажил олгогчийн шимтгэлийн (онлайн бүртгэлийн гэх мэт);

2.2.2.тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр тооцооны (нэхэмжлэл шалгах, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн, төлбөр шилжүүлэлт гэх мэт);

2.2.3.эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн;

2.2.4.цахим картын удирдлагын системийн;

2.2.5.эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тайлангийн.

Гурав. Мэдээллийн санг бүрдүүлэх

3.1.Эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах мэдээллийг дор дурдсан байгууллагаас хүлээн авч бүртгэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ:

3.1.1.улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас даатгуулагчийн иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон мэдээллийг;

3.1.2.нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллийг;

3.1.3.нийгмийн халамж, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж авагч, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний мэдээллийг;

3.1.4.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас эрүүл мэндийн даатгалын сан зардлыг нь хариуцсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг.

3.2.Энэ дүрмийн 3.1.4-т заасан мэдээлэл (эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн мэдээлэл, нэхэмжлэл) нь мэдээллийн сангийн программ хангамжийн шаардлагад нийцсэн байна.

Дөрөв. Мэдээллийн санг ашиглах, мэдээлэл солилцох

4.1.Мэдээллийн санг эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, даатгуулагчийн өмнөөс тусламж, үйлчилгээг худалдан авах, төлбөр гүйцэтгэх, сангийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хэтийн тооцоолол хийх, мэдээлэл солилцоход ашиглана.

4.2.Мэдээллийн санг зориулалтын бусаар ашиглах, хуулбарлахыг хориглоно.

4.3.Мэдээллийн сангаас бусад төрийн байгууллагатай мэдээлэл солилцохдоо зохих журмын дагуу Үндэсний дата төвд байрших мэдээлэл солилцох системийг ашиглана.

Тав. Мэдээллийн санг хадгалах, хамгаалах

5.1.Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хариуцна.

5.2.Мэдээллийн сангийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалыг хангах ажиллагаа Төрийн нууцын тухай, Байгууллагын нууцын тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Цахим гарын үсгийн тухай хууль болон холбогдох бусад журам, стандартад нийцсэн байна.

5.3.Тагнуулын ерөнхий газар болон нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь мэдээллийн сангийн хадгалалт, хамгаалалттай холбогдсон асуудлаар эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Зургаа. Бусад зүйл

6.1.Мэдээллийн санг ашиглах явцад мэдээлэл алдагдах, устах зэрэг аюултай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэм буруутай этгээдэд хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, программ болон техник хангамжийг шинэчлэх, нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлэх, засвар, үйлчилгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага жил бүрийн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн төсөлд тусган батлуулна.

 

--- о0о ---

Засгийн газрын 2016 оны 279 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЦАХИМ КАРТАД ХАДГАЛАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОН ЦАХИМ КАРТЫГ АШИГЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт (цаашид “цахим карт” гэх)-д мэдээлэл хадгалах, цахим картыг олгох, ашиглахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

1.2.Цахим карт болон даатгуулагч-иргэний биеийн давтагдашгүй өгөгдөл (хурууны хээ) нь эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн санд нэвтрэх түлхүүр болно.

1.3.Цахим картыг даатгуулагчид олгох, цахим картад мэдээлэл оруулах, шинэчлэх ажиллагааг эрүүл мэндийн даатгалын орон нутгийн салбар нэгж, байцаагч хариуцан гүйцэтгэнэ.

1.4.Даатгуулагчийн цахим картын мэдээлэлд хандах эмнэлгийн мэргэжилтний эрхийг зориулалтын цахим картаар баталгаажуулна. Эмнэлгийн мэргэжилтний зориулалтын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл, уг картыг ашиглах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.

Хоёр. Цахим картад хадгалах мэдээлэл

2.1.Цахим картад даатгуулагчийн иргэний улсын бүртгэлийн, шимтгэл төлөлтийн, эрүүл мэндийн, даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хадгална.

2.2.Даатгуулагчийн иргэний бүртгэлийн мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна:

2.2.1.цахим картын дугаар;

2.2.2.ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр;

2.2.3.регистрийн дугаар;

2.2.4.төрсөн он, сар, өдөр;

2.2.5.хүйс;

2.2.6.иргэний биеийн давтагдашгүй өгөгдөл (хурууны хээ);

2.2.7.оршин суугаа хаяг;

2.2.8.фото зураг;

2.2.9.цахим карт олгосон он, сар, өдөр;

2.2.10.цахим картын хүчинтэй хугацаа.

2.3.Даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн мэдээлэлд даатгуулагчийн төрөл, төлсөн шимтгэлийн талаарх мэдээлэл хамаарна.

2.4.Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэлд даатгуулагчийн цусны бүлэг, харшилдаг эм тариа, бодис, дархлаажуулалтад хамрагдсан байдал, архаг өвчтэй эсэх зэрэг мэдээлэл хамаарна.

2.5.Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна:

2.5.1.тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага, тасаг, нэгжийн нэр, бүртгэлийн дугаар;

2.5.2.үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний төрөл, он, сар, өдөр;

2.5.3.өвчний онош;

2.5.4.даатгуулагчид үзүүлсэн оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээ, хийсэн эм, тариа зэрэг;

2.5.5.эмчийн дүгнэлт;

2.5.6.эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн хэмжээ (төгрөгөөр).

2.6.Цахим картад даатгуулагчийн сүүлийн 24 сарын шимтгэл төлөлтийн болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас үзүүлсэн сүүлийн

6 удаагийн тусламж, үйлчилгээний мэдээллийг хадгална.

2.7.Цахим картад дараах этгээд дор дурдсан мэдээллийг хариуцан оруулж хадгална:

2.7.1.энэ журмын 2.4, 2.5.2-2.5.5-д заасан мэдээллийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага;

2.7.2.энэ журмын 2.2-т заасан мэдээллийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас, 2.3-т заасан мэдээллийг нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тус тус хүлээн авч эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага;

2.7.3.энэ журмын 2.5.1, 2.5.6-д заасан мэдээллийг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага.

2.8.Эрүүл мэндийн даатгалын болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь цахим картад оруулж байгаа мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцна.

2.9.Цахим картад хадгалах мэдээллийн агуулга, мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл илгээх байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулсан зааврыг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.

Гурав. Даатгуулагчид цахим карт олгох

3.1.Эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага цахим картыг даатгуулагчид эхний удаа үнэ төлбөргүй олгох бөгөөд даатгуулагч

16, 25, 45 насанд хүрэхэд тухай бүр шинэчлэн олгоно.

3.2.Цахим картыг даатгуулагчид эхний удаа дараах баримт бичгийг үндэслэн олгоно:

3.2.1.цахим карт авах хүсэлт;

3.2.2.иргэний үнэмлэх;

3.2.3. 0-15 насны хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ болон эцэг (эх), асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллагын хүсэлт, шүүхийн шийдвэр, Засаг даргын захирамж, итгэмжлэл;

3.2.4.хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрөө ирэх боломжгүй даатгуулагчийн хувьд түүний итгэмжлэгдсэн хүний иргэний үнэмлэх;

3.2.5.оюутан, суралцагчийн үнэмлэх, эсхүл сургуулийн тодорхойлолт;

3.2.6.гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол нотлох баримт бичиг.

3.3.Даатгуулагч цахим картаа хаяж үрэгдүүлсэн, өөрийн буруугаас гэмтээсэн, иргэний бүртгэлийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн, эсхүл 16, 25, 45 насанд хүрсэн тохиолдолд энэ журмын 3.2-т заасан баримт бичиг болон картын үнийг төлсөн баримтыг үндэслэн цахим картыг түүнд дахин олгоно.

3.4.Цахим картын үнийг эрүүл мэндийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

3.5.Даатгуулагч нь цахим картыг шинээр, эсхүл дахин авах хүсэлтээ харьяа эрүүл мэндийн даатгалын орон нутгийн салбар нэгж, байцаагчид гаргана.

3.6.Эрүүл мэндийн даатгалын орон нутгийн салбар нэгж, байцаагч нь даатгуулагчийн цахим карт авах хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

3.7.Даатгуулагчийн цахим карт дахь мэдээлэл зөрсөн, эсхүл бүрэн бус, үг, үсгийн алдаатай бичигдсэн болон үйлдвэрлэлийн гэмтэл гарсан тохиолдолд цахим картыг үнэ төлбөргүй олгоно.

3.8.Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага даатгуулагчийн хаяж үрэгдүүлсэн, өөрийн буруугаас гэмтээсэн цахим картыг хүчингүй болгож, мэдээллийн санд бүртгэнэ.

3.9.Цахим картыг бусдад шилжүүлэх, барьцаалах, санаатайгаар гэмтээхийг хориглоно.

Дөрөв. Цахим картыг ашиглах

4.1.Даатгуулагч, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь цахим картыг холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасны дагуу ашиглана.

4.2.Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар болон төлбөрт хяналт тавих үйл ажиллагаанд цахим картыг ашиглана.

4.3.Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага цахим картыг дараах тохиолдолд ашиглана:

4.3.1.даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлтэй холбогдсон мэдээллийг шалгахад;

4.3.2.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авсан даатгуулагчийн энэ журмын 2.5.2-2.5.5-д заасан мэдээллийг бүртгэхэд;

4.3.3.даатгуулагчид яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд энэ журмын 2.4-т заасан мэдээллийг авах зорилгоор.

4.4.Даатгуулагчид хамгийн сүүлд үзүүлсэн 6 удаагийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг даатгуулагчийн зөвшөөрлөөр эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч бусад байгууллага ашиглаж болно.

4.5.Даатгуулагч цахим картыг дараах тохиолдолд ашиглана:

4.5.1.даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлыг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахад;

4.5.2.эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлсөн төлбөрийн хэмжээнд хяналт тавих, мэдээлэл авахад.

4.6.Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.2-6.1.4, 6.1.9, 6.1.12-т заасан даатгуулагч нь тухайн жилийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ бүрэн төлснөөр цахим карт ашиглах эрх үүснэ.

4.7.Цахим карт нь даатгуулагчийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор нууцлалын кодтой байна.

 

--- о0о ---

Засгийн газрын 2016 оны 279 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЦАХИМ КАРТЫН ЗАГВАР

 

1.Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт нь даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсныг гэрчлэх, эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахад ашиглах баримт бичиг бөгөөд дор дурдсан загвартай байна:

1.1.цахим карт нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй бөгөөд дараах хэмжээтэй байна:

-өргөн:                       85.60 мм ±0.30 мм

-өндөр:                       53.98 мм ±0.30 мм

-зузаан:                      0.76 мм ±0.08 мм

-булангийн тойрог: 3.18 ±0.30 мм

1.2.цахим карт нь цэнхэр өнгөтэй байх бөгөөд поликарбонат, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц материалаар хийгдсэн байна.

1.3.цахим картын санах ойн хэмжээ нь 128 килобайт (kbyte)-аас багагүй байна.

1.4.цахим картын нүүрэн талд дараах мэдээлэл байна:

-эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын лого;

-цахим картын нэр, лого;

-ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр;

-регистрийн дугаар;

-хүйс;

-3 ба түүнээс дээш насны хүний фото зураг;

-санах төхөөрөмж (чип).

1.5.цахим картын ар талд дараах мэдээлэл байна:

-олгосон байгууллагын нэр;

-цахим картын лого;

-картын хүчинтэй хугацаа (олгосон болон дуусах он, сар, өдөр);

-эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хаяг, лавлах утасны дугаар;

-цахим карт ашиглах тухай санамж.

 

Зураг 1. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын нүүрэн талын жишиг загвар

Зураг 2. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын ар талын жишиг загвар

--- о0о ---

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын  хөдөлмөрийн хөлсний дээд  хэмжээг тогтоох тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2017 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр
  Улаанбаатар хот

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай

 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1, 5 дахь хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг тухайн ажил олгогчийн сарын нийт хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоор тогтоосугай.

 2. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг Засгийн газар, Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос баталсан сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар тогтоосугай.

3. Даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоох, цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тогтоох сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг 2011 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр, тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2012 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 153 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлийн “в”-д зааснаар, мөн өдрөөс хойшхи хугацаанд Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос баталсан сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар тус тус тооцсугай.

4. Энэ тогтоолыг 2017 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

5. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 1996 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 80 дугаар тогтоол, “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 1998 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолыг 2017 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч  Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын сайдын үүрэг гүйцэтгэгч  Н.НОМТОЙБАЯР

X