Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
Нүүр2020 оны хураангуй тайлан

2020 оны хураангуй тайлан

Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулиар нийгмийн даатгалын санд 2,291.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр батлагдсан хуулинд өөрчлөлт орж орлогын хэмжээг 1,812.3 тэрбум төгрөгөөр баталсан. Үүнээс: Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 1,411.7 тэрбум, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих 1,1 тэрбум, улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 399.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус баталсан. Мөн тус хуулиар төсвийн нийт зарлагыг 2,494.1 тэрбум төгрөг үүнээс тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардалд 2,466.9 тэрбум төгрөг, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардалд 27,2 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар баталсан байна.

График 1. Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв (тэрбум.төг)

Нийгмийн даатгалын санд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар шимтгэлийн орлого 1,411.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 1,477.6 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 104.6 хувиар биелүүлсэн. /Энэ дүнд эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 1,1 тэрбум, улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 399.5 тэрбум төгрөг багтаагүй болно./

График 2. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүтэц (хувиар)

Нийгмийн даатгалын сангийн нийт орлогын 51.0 хувь буюу 753.6 тэрбум төгрөгийг ажил олгогч, 44.9 хувь буюу 663.8 тэрбум төгрөгийг даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл, 4.1 хувь буюу 60.2 тэрбум төгрөгийг сангийн чөлөөт үлдэгдлийг арилжааны банкинд байршуулсан мөнгөн хадгаламжийн болон ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас төлсөн шимтгэл, бусад орлогоор тус тус бүрдүүлсэн.

Мөн орлогын 27.0 хувь буюу 399.5 тэрбум төгрөгийг  тэтгэврийн болон ҮОМШӨ-ний даатгалын санд улсын төсвөөс, 0.07 хувь буюу 1.1 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас шилжүүлсэн санхүүжилтийн орлого тус тус эзэлж байна.

Хүснэгт 1.  Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны орлогын биелэлт (тэрбум.төг)

Орлогын төрөл20192020
1Улсын төсвөөс олгох дэмжлэг605.5399.5
2Ажил олгогч аж ахуйн нэгж, байгууллагаас775.8463.6
3Төсөвт газраас220.3290.1
4Даатгуулагчаас701.2522.9
5Сайн дурын даатгуулагчаас88.4138.0
6Гадаадад ажиллаж буй иргэдийн3.02.8
7ҮОМШӨ-ний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийн1.21.6
8ЭМД-ын сангаас санхүүжих1.1
9Бусад орлого89.658.6
Нийт2,485.0

1,878.2

Хүснэгт 2.  Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны орлогын гүйцэтгэл (тэрбум.төг)

ОрлогоМөнгөн дүнНийт орлогод эзлэх хувь
1Тэтгэврийн даатгалын сан1,595.484.9
2Тэтгэмжийн даатгалын сан111.45.9
3ҮОМШӨ-ний даатгалын сан145.57.8
4Ажилгүйдлийн даатгалын сан25.91.4
Нийт1,878.2

100.0

Арилжааны  банкуудад хугацаатай мөнгөн хадгаламж байршуулж, 32.6 тэрбум төгрөгийн хүүгийн орлого нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлсэн.

Нийгмийн даатгалын сангийн зардлын төсөв 2,494.1 тэрбум төгрөг бөгөөд  2,451.8 тэрбум төгрөгийг тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардал, нийгмийн даатгалын байгууллагын  үйл ажиллагааны зардалд олгосон.

Хүснэгт 3.  Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны зарлагын гүйцэтгэл (тэрбум.төг)

ЗардалМөнгөн дүнНийт зардалд эзлэх хувь
1Тэтгэврийн даатгалын сан2,153.687.8
2Тэтгэмжийн даатгалын сан145.45.9
3ҮОМШӨ-ний даатгалын сан31.61.3
4Ажилгүйдлийн даатгалын сан94.43.9
5Үйл ажиллагааны зардал26.81.1
Нийт2,451.8100.0

Нийгмийн даатгалын сангаар үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо 2.2 мянга буюу 0.3 хувиар, зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ 389.6 тэрбум төгрөг буюу 15.8 хувиар тус тус өссөн бөгөөд Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардалд 26.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан нь өмнөх оноос 9.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

2020 оны тайлант жилд тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр авч байгаа 437.1 мянган тэтгэвэр авагчид 2,151.0 тэрбум төгрөг зарцуулсан.

Нийгмийн  даатгалын тухай хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө буюу 1995 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон 52.7 мянган тэтгэвэр авагч, 19.1  мянган цэргийн албан хаагчдын тэтгэвэрт 383.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан.

Хүснэгт 4. Тэтгэвэр авагчдын тоо (мян.хүн), зарцуулсан хөрөнгө (тэрбум.төг)

Тэтгэврийн төрөл2018 он2019 он2020 он
Тэтгэвэр авагчдын

тоо

Зарцуулсан хөрөнгөТэтгэвэр авагчдын

тоо

Зарцуулсан хөрөнгөТэтгэвэр авагчдын

тоо

Зарцуулсан хөрөнгө
1Өндөр насны293.71,222.5307.51,396.9332.91,663.9
2Тахир дутуугийн66.3208.267.0230.965.9255.8
3Тэжээгчээ алдсаны20.264.119.870.119.277.6
4Цэргийн17.8122.818.6139.419.1153.7
Нийт398.11,617.6*412.91,837.3*437.1 

2,151.0

* Бусад зардал ороогүй болно.

График 3. Тэтгэврийн зарлага (тэрбум.төг)

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 191.2 мянган даатгуулагчдад 143.0 тэрбум төгрөгийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны, оршуулгын тэтгэмж олгосон.

Хүснэгт 5. Тэтгэмж авагчдын тоо (мян.хүн) , зарцуулсан хөрөнгө (тэрбум.төг)

Тэтгэмжийн

төрөл

2018 он2019 он2020 он
Тэтгэмж авагчдын тооЗарцуулсан хөрөнгөТэтгэмж авагчдын тооЗарцуулсан хөрөнгөТэтгэмж авагчдын тооЗарцуулсан хөрөнгө
1Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны133.917.9132.919.8113.720.2
2Жирэмсний болон амаржсаны61.579.963.490.264.6109.9
3Оршуулгын14.114.113.913.912.912.9
4Эхийн хүүхэд асрах чөлөөтэй хугацааны тэтгэмж83.72.2
Нийт209.5111.9*210.2124.0*274.9145.2*

* Үйл ажиллагааны болон бусад зардал ороогүй болно.

Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 21.2 тэрбум төгрөгөөр буюу 17.0 хувиар нэмэгдсэн байна.

График 4. Тэтгэмжийн зарлага (тэрбум.төг)

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсан 4.4 мянган тэтгэвэр авагчдын тэтгэвэрт 27.7 тэрбум төгрөг, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан 1.1 мянган  иргэний тэтгэмжид 0.9 тэрбум төгрөг, хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр, рашаан сувиллын зардалд 2.1 мянган иргэнд 1.2 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулсан.

Хүснэгт 6. Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авагчдын тоо (мян.хүн), зарцуулсан хөрөнгө (тэрбум.төг)

ҮОМШӨ-ний  даатгалын сангийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл2018 он2019 он2020 он
Хүний тооЗарцуул

сан хөрөнгө

Хүний тооЗарцуул

сан хөрөнгө

Хүний

тоо

Зарцуул

сан хөрөнгө

1Тахир дутуугийн тэтгэвэр4.323.94.024.23.924.8
2Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр0.62.60.52.70.52.9
3ХЧТА-ны тэтгэмж1.10.71.10.71.10.9
4Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр0.020.020.020.020.020.02
5Рашаан сувиллын зардал3.40.93.20.92.10.6
6Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал0.81.00.7
7Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн даатгалын шимтгэл0.91.21.6
Нийт9.429.3*8.829.9*7.631.5*

* Үйл ажиллагааны болон бусад зардал ороогүй болно.

Сангийн зарлага өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

График 5. ҮОМШӨ-ний  даатгалын сангийн зарлага  /тэрбум.төг/

          2020 онд ажилгүйдлийн  даатгалын сангаас 21.4 мянган даатгуулагч 50.2 тэрбум төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх хуулийн хүрээнд 44.1 тэрбум төгрөгийг ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгосон байна.

График 6. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгө

Нийгмийн даатгалын байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны зардалд 27.2 тэрбум төгрөгийн төлөвлөгөө батлагдсанаас 26.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулж 0.4 тэрбум төгрөгийг хэмнэсэн. Энэхүү хэмнэлт нь төсвийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж, хэмнэлтийн горимоор ажилласантай холбоотой. Нийт урсгал зардлын 70.9 хувь буюу 19.0 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын салбарын 1.4 мянган ажилтан, албан хаагчдын цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэлд зарцуулсан.

График 7. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардал /тэрбум төгрөг/

Төрөөс нийгмийн даатгалын талаар явуулж буй хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангуулах, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд 423.9 мянган тэтгэвэр авагч хамрагдаж,  бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350.0 мянган төгрөгт хүрч 70.0 мянган төгрөгөөр буюу 25.0 хувиар, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300.0 мянган төгрөгт хүрч 57.0 мянган төгрөгөөр буюу 23.5 хувиар, дундаж тэтгэвэр 418.7 мянган төгрөгт хүрч 20.4 хувиар тус тус нэмэгдэж,тэтгэврийн нэмэгдэлд нийтдээ 150.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан.

Мөн “Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хуульд заасан нөхцлийг хангаж буй 37.0 мянган иргэний тэтгэвэр сар бүр 50.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, тэтгэврийн нэмэгдэлд 33.0 тэрбум төгрөгийг зарцуулав.

3 хүртэлх насны хүүхэдтэй ээжүүдийн нийгмийн баталгааг хангаж, хүүхдээ 3 нас хүртэл асрах хугацаанд нь  эхэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүллээ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх нь үүссэн сайн дурын даатгуулагч эхийн хүүхдээ асрах хугацаанд шимтгэлийн 50 хувийг тэтгэмжийн даатгалын сангаас, бусад эхийн шимтгэлийн 50 хувийг улсын төсвөөс хариуцан төллөө. Уг хуулийн үйлчлэлд 17,140 эх хамрагдаж, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 2.3 тэрбум төгрөг, төрөөс 1.6 тэрбум төгрөгийг хариуцан төлсөн байна.

Эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаан дээр төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхэд бүрийн тоогоор нэг жил зургаан сарыг нэмэгдүүлэн тооцов. Үүнд 22.9 мянган эх хамрагдаж, тэтгэврийн хэмжээ дунджаар 7.5 хувиар нэмэгдэв.

Сайн дураар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 2020 оноос эхлэн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн 12 сарын орлогын дунджаас 100 хувиар тооцон олгож эхэлсэн. Өмнө нь 70 хувиар тооцдог байсан бөгөөд тус хуулийн үр дүнд 7.4 мянган даатгуулагч эх хамрагдаж тэтгэмжийн нэмэгдэлд 3.4 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.

”Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлүүлэх тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 17.5 мянган иргэн хамрагдаж, 34.6 тэрбум төгрөгийг тэтгэврийн даатгалын санд төвлөрүүлэв. Уг хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан 8.4 мянган хүн тэтгэвэр тогтоолгон авч байна.

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн хүрээнд 228.6 мянган иргэний 694.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөллөө. Тэтгэвэр авагчид тэтгэврээ бүрэн авснаар тэдний нийгмийн баталгаа хангагдаж, амьжиргааны түвшин сайжрахад бодит нөлөө үзүүлж чадах юм.

Дэлхий дахиныг хамраад буй Ковид-19 цар тахлын улмаас үйл ажиллагаа нь доголдож, орлого буурч байгаа боловч ажлын байраа хадгалж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа даатгуулагчдыг дэмжих зорилгоор 2020 онд УИХ-аас баталсан  “Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллалаа. Уг хуулийн үйлчлэлд нийт 38.4 мянган ажил олгогч, 410.7 мянган даатгуулагч, 169.2 мянган сайн дураар даатгуулагч иргэн хамрагдаж, нийт 713.7 тэрбум төгрөгийн шимтгэлээс чөлөөлөгдсөн.  Мөн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, борлуулалтын орлого нь 50-иас дээш хувиар буурсан 7.3 мянган аж ахуйн нэгжийн 80.9 мянган ажилтанд 44.1 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгосон байна.

“Ковид-19” цар тахлын хүнд хэцүү цаг үед нийгмийн даатгалын үйлчилгээг мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаагаар дэмжиж, мэдээллийн технологийн шинэчлэлт, боловсруулалтыг шинээр нэвтрүүлж ажил олгогч, даатгуулагч иргэдэд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимаар шуурхай хүргэх зорилгоор дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
Энэхүү програм нь 1995-2019 оныг дуустал хугацаан дахь нөхөн даатгалд хамрагдах малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний мэдээллийг бүртгэх, нөхөн төлөх шимтгэлийг тооцох, нөхөн төлөх хүсэлт болон баталгаажилтын хуудас хэвлэх зориулалт бүхий програм юм. Энэхүү програм нэвтэрснээс хойш 10.3 мянган малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн мэдээллийг бүртгэж, 8.2 мянган иргэний баталгаажуулалтын хуудсыг хэвлэсэн.

Уг програм нь хүүхдээ 3 нас хүртэл асрах чөлөөтэй байгаа эхийн сайн дурын даатгалыг бүртгэх зориулалт бүхий програм бөгөөд уг програм нэвтэрснээс хойш 3 нас хүртэлх хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа 17.1 мянган даатгуулагч эхийн мэдээлэл бүртгэгдсэн бөгөөд эх өөрөө, мөн төсөв болон сангаас шимтгэлийг төлөх боломж бүрдсэн.

Иргэд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын үйлчилгээг орон зай, цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр авах ажлыг өргөжүүлэх хүрээнд энэхүү програмыг нэвтрүүлсэн бөгөөд уг програм нь иргэд, даатгуулагчдад зориулсан сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, сунгах, төлбөр төлөх үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх “Даатгуулагчид зориулсан онлайн систем”,  нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнууд холбогдон ажиллах “Байцаагч ажилтанд зориулсан систем”-ээс тус тус бүрдсэн.

Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, сунгах, төлбөр төлөх үйлчилгээг нийгмийн даатгалын байгууллагад өөрийн биеэр ирэлгүйгээр гар утаснаасаа “Нийгмийн даатгал” аппликейшнээр авах боломжийг бүрдүүллээ. Уг системийг нэвтрүүлснээр 1.3 мянган даатгуулагч сайн дурын үйлчилгээ авсан байна.

 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд цаасан хэлбэрээр хадгалагдан ашиглагдаж байсан 1995-2005 оны НД-7, НД-8 тайлангуудыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажил хийгдлээ. Үүнтэй уялдан даатгуулагчдын тухайн онуудын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн архивын лавлагааг цахимд суурилан гаргах зориулалт бүхий “Цахим архивын лавлагаа”  програм хангамжийг нэвтрүүлсэн. Даатгуулагчийг аймаг, сум, дүүрэг хооронд явуулж чирэгдэл учруулахгүйгээр тухайн нэгжийн архивын ажилтан шууд хэвлэж өгөх боломж бүрдэж байгаа юм.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр хууль, эрх зүйн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан баталж ажилласнаас гадна хийгдсэн томоохон ажлуудын нэг бол иргэн, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг амбулаторийн карт, төрөлжсөн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээний дүгнэлт, эмнэлгийн хяналтын комиссын саналыг үндэслэн иргэнийг ирүүлэхгүйгээр цахимаар шийдвэрлэлээ. Улсын хэмжээнд нийт 9.3 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг шинээр тогтоож, 63.3 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сунгаж, 6.1 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг цуцалж нийт 78.7 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг цахимаар шийдвэрлэсэн байна.

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын шалтгаан болж буй 18 бүлэг өвчнөөс дотор, сэтгэц, мэдрэл, гэмтэл, чих, хамар хоолойн өвчин нийт хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 77.1%-ийг эзэлж хөдөлмөрийн чадвар алдалтын зонхилох шалтгаан болж байна. Үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон иргэд өмнөх оны жилийн эцсээс 0.9%-иар өсч, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон иргэдийн тоо өмнөх оноос -2.5%-иар буурсан байна.

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын тасаг нь 2020 онд нийгмийн  даатгалын санд нийт 1.5 тэрбум вон буюу 3.1 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлж, хөдөлмөрийн гэрээтэй 5.369  албан журмын даатгуулагч, 797 сайн дурын даатгуулагчийнхаа нийгмийн баталгааг ханган ажиллалаа.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь иргэн даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэх зорилгоор дэргэдээ 7777-1289 дугаар бүхий дуудлагын төвийг ажиллуулдаг билээ. 2020 онд уг дуудлагын төвийн утсаар 149.5 мянган иргэн холбогдож, харин нийгмийн даатгалын цахим хуудсаар дамжуулан 16.1 мянган даатгуулагч нийгмийн даатгалын талаарх мэргэшсэн үйлчилгээ зөвлөгөөг авсан байна.

Харин даатгуулагч, ажил олгогчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаагаа хүссэн үедээ, өөрийн хамгийн ойр газраас, үнэ төлбөргүй хэвлэн ашиглах боломжтой болсон бөгөөд нийгмийн даатгалын даатгуулагчид зориулсан вэбээс 91.9 мянган даатгуулагч, 22.2 мянган ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолтоо хэвлэн ашигласан байна. Харин ТҮЦ машинаас 4 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтыг 180.0 мянган удаа  авсан байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь 2020 онд Засгийн газрын 2017 оны 344 дүгээр “Агентлаг байгуулах тухай” тогтоол, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/25 дугаар тушаал “Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын бүтэц, орон  тоог батлах тухай”, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар “Бүтэц, орон тоо батлах тухай” тушаалын дагуу Тамгын газар, Дотоод аудит, мониторингийн газар, Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газар, Санхүү бүртгэлийн газар, Хяналт шалгалтын газар, Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газар болон Хуулийн хэлтэс, Үйл ажиллагааны хөгжлийн хэлтэс, Судалгааны хэлтэс, Хуримтлалын сан, өрийн удирдлагын хэлтэс, Олон нийттэй харилцах хэлтэс гэсэн нэгжүүдэд нийт 82 ажилтан, албан хаагчтай, дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв 9, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс 8, БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын төвийн нийгмийн даатгалын тасаг 8 албан хаагчидтай ажиллалаа. Мөн орон нутагт нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий аймаг /нийслэл/, дүүргийн нийгмийн даатгалын 31 /газар/ хэлтсүүдэд 1,436 ажилтан, албан хаагчид Монгол улсын 21 аймаг, 9  дүүрэгт ажилласан байна.