ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ШИНЭ ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДАА
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ШИНЭ ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДАА
2020-12-05

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл (НДҮЗ)-ийн 2016 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар Эрүүл мэндийн даатгалын дараах журам, жагсаалтыг хэлэлцэн баталсныг харилцагч эрүүл мэндийн байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагч Та бүхэнд мэдээлж байна. Үүнд:

1. НДҮЗ-ийн “Жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай“ 18 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт”-д нэмэлтээр орох дан найрлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ болон нийлмэл найрлагатай эмийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар хөнгөлөх хэмжээ

2. НДҮЗ-ийн “Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртгийн жин, журам батлах тухай” 19 дүгээр тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ”, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин”, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр гүйцэтгэх журам

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР

X