ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-08-05

                                                                                                                                                                                          2015 оны 12 дугаар сарын 22

Тус газар Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг 21 аймаг, 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж байна.  

  • 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн дагуу аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст нийтдээ 571 ажил олгогч 3,3 тэрбум төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлогоо ил болгож, 1247 даатгуулагчийн 955,5 сая төгрөгийн шимтгэл төлөхөөр нөхөн тайлан гаргаж ирүүлснээс 729,1 сая төгрөгийн НДШ төлж, 364,5 сая төгрөгийн алдангаас чөлөөлөгджээ. 
  • 571 ажил олгогчийн 92 нь нийгмийн даатгалын байгууллагад шинээр бүртгүүлжээ.

            Хууль хэрэгжиж дуусах хугацаа 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусах тул ажил олгогч Та амжиж хамрагдана уу.     

                                                                      НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X