ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-08-08

 Тус газар Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулав.

            Нэг. Зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд:

-http://www.ndaatgal.mn/ цахим хуудаст Эдийн засгийн ил тод байдал цэс нээж, холбогдох хууль тогтоомж, мэдээ мэдээлэл, ашиглах маягтыг байршуулж, ашиглаж эхлэв;

-“Нийгмийн даатгалын байгууллагад Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”, хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, судалгааны маягтыг боловсруулж, газрын даргын 2015 оны А/102 дугаар тушаалаар батлуулж, ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, тушаалыг аймаг (дүүрэг)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэст 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 3/1934 дүгээр албан тоотоор хүргүүлж, 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллаж эхлэв;

-Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай газрын даргын 2015 оны А/105 дугаар тушаалыг батлуулан аймаг (дүүрэг)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэст 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 3/2109 дүгээр албан тоотоор хүргүүлэв;

-Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд ажил олгогчид чиглэсэн хяналт шалгалтын ажлыг 2015 он дуустал зогсоох тухай албан бичиг боловсруулж, 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1/2207 дугаар албан тоотоор аймаг (дүүрэг)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлэв;

-Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглагдах програм хангамжийг боловсруулж, аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст “EZIT програм хангамж”-ийг ашиглах зааврын хамт хүргүүлж, ашиглаж эхлэв;

-Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ын 4.8-д заасныг үндэслэн тус газар болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээрх хуулийн дагуу шинээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн бүртгэлийг цахимаар ашиглах боломж бүрдүүлж, ашиглах линк, нууц үгийг ашиглах тухай 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн албан тоотыг аймаг (дүүрэг)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж, ашиглаж эхлэв;

-Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний лавлах 1800-1289 тусгай дугаарын үйлчилгээнд “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль” гэсэн модулийг 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор шинээр оруулж, ажлын өдрүүдийн ажлын цагаар ажилтан хариулж, бусад хугацаанд автомат хариулагч хариулахаар тохиргоо хийж, иргэн, хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай мэдээлэл өгөх боломжийг бүрдүүлэв; 

-21 аймаг, 9 дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 60 ажилтантай нууцын гэрээ байгуулж, эдгээр ажилтнууд иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгч эхлэв;

-Татварын ерөнхий газартай хамтран ажиллаж, татварын мэдээллийн санд хандаж цахимаар мэдээлэл авах нийгмийн даатгалын 110 ажилтны нэр, холбогдох мэдээллийг ТЕГ-т хүргүүлж, мэдээлэл солилцох линк, нэвтрэх нэр, нууц үгийг маш нууц зэрэглэлтэйгээр солилцож ашиглаж эхлэв;

-Монгол Улсад 1995 оноос 2015 оны 11 сарыг дуустал хугацаанд түр болон байнга оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаад улсын хүүхэд, насанд хүрсэн бүх иргэний мэдээллийг Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний    ерөнхий газраас авч ашиглаж эхлэв;

-Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэлгүй 50 000 ажил олгогчид уг хуульд хамрагдах тухай урилгыг банкны байгууллагатай хамтран ажиллаж хүргүүлэв;

            Хоёр. Сургалт, сурталчилгааны ажлын хүрээнд:

            -Сурталчилгаа, мэдээлэл өгөх ажлын хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулав. Үүнд:

-www.iltod.mta.mn сайтад 184 асуултанд хариулт өгсөн;

-1800-1289 лавлах утсаар холбогдсон 2276, 328030-306 утсаар холбогдсон 300, биечлэн уулзсан 109, нийт 2 685 иргэнд ЭЗИТБДТХ-ийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөв;

            -Дараах хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өглөө. Үүнд:

- 10 сарын 21-нд “MNC” Мэдээллийн хөтөлбөрт сурвалжлагчийн асуултанд;

-10 сарын 20-нд  “ТВ-5”  "Цаг" хөтөлбөр сурвалжлагчийн асуултанд;

-10 сарын 22-нд “Монгол ТВ” "Оргил цаг" хөтөлбөр хөтлөгчтэй 10 минут ярилцсан; 

-10 сарын 30-нд “UBS” "Compas news"  40 минут  хэлэлцүүлэгт: 

-10 сарын 22, 10 сарын 29, 11 сарын 4, 11 сарын 6-нд  “Монголын радио” Хурд агентлаг-25 минутын шууд нэвтрүүлэгт 1 удаа, сурвалжлагчийн 3 удаагийн асуултанд;

-10 сарын 29 Зууны мэдээ сонинд ярилцлага "Заавал даатгуулагчийн үндсэн шимтгэлийг төлж, алданги торгуулиас чөлөөлнө";

-11 сарын 2-нд  “ТВ-5” "Эрт босвол нэгийг дуулна " нэвтрүүлэгт  20 минут;

-11 сарын 9-нд  “ТВ-9” "Зочны ярилцлага" 20 минут;

-11 сарын 9-нд  “Бизнес радио” шууд нэвтрүүлэг 20 минут;

-11 сарын 10-нд “Монгол ТВ” "Өнөө өглөө" хөтөлбөрт 12 минут; 

-11 сарын 11-нд  “ТВ-5”  "Эдийн засгийн хэлэлцүүлэг" 30 минут;

-11 сарын 17-нд  “Ардын эрх” сонин ярилцлага;

-11 сарын 19-нд  “Өдрийн сонинд” ярилцлага;

-12 сарын 4-нд  “Өдрийн сонин”-д "Өдрийн сурвалжлага";

-12 сарын 9-нд  “Ийгл ТВ” шууд ярилцлага 30 минут;

-12 сарын 10-нд “Монголын радио” 4 асуултанд хариулт тус тус өглөө.

            Дараах сургалтыг зохион байгуулав. Үүнд:

-Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг нийгмийн даатгалын байгууллагад хэрэгжүүлэх ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, сургалтыг Улаанбаатар хотод 2 удаа, Хэнтий аймагт бүсийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулан, сургалтанд нийт 222 ажилтан хамрагдсан;

-11 сарын 4-нд МҮХАҮТ-нд 300 аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, ня-бо нарт;

-11  сарын 11-нд УБЕГ-т 120 аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, ня-бо нарт;

-11 сарын 17-нд Гаалийн ерөнхий газарт 130 аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, ня-бо нарт;

-4. 11 сарын 23-нд НДЕГ-ын 702-т 110 ажил олгогч нарт, нийт 882 ажилтанд сургалт зохион байгуулав.

            Гурав. Үр дүн:       

            2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн дагуу аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст нийтдээ 366 ажил олгогч 1,7 тэрбум төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлогоо ил болгож, 643 даатгуулагчийн 517,9 сая төгрөгийн шимтгэл төлөхөөр нөхөн тайлан гаргаж ирүүлснээс 378,6 сая төгрөгийн НДШ төлж, 189,3 сая төгрөгийн алдангаас чөлөөлөгдсөн  байна.

            Дээрх 366 ажил олгогчийн 55 нь нийгмийн даатгалын байгууллагад шинээр бүртгүүлжээ.

            Хуулийн хугацаанд амжиж бүртгүүлэхэд танд он дуустал хугацаанд ердөө 15 хоног үлдсэн тул та яараарай.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X