Дотоод хяналт шалгалтын мэдээ
Дотоод хяналт шалгалтын мэдээ
2020-09-28

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газраас 2015 оны 3 дугаар улирлын байдлаар  удирдамжийн дагуу нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн 15 хэлтэст төлөвлөгөөт шалгалтыг зохион байгуулав.

Шалгалтаар 9077 ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан /НД7/, 153.8 мянган даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн тооцооны хуудас/НД8/-ыг мэдээллийн сангийн бүртгэлтэй тулган нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангийн үлдэгдлийн баталгаажуулалт, тайлан авалт, архивын нэгжийн бүрдүүлэлт, 55.1 мянган сайн дураар даатгуулагчийн гэрээний хэрэгжилт, 17.4 мянган  шинээр тогтоосон тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн тогтоолтын үндэслэл, 11.1 мянган тэтгэвэр авагчийн хувийн хэргийн баримтын бүрдүүлэлт, тэтгэврийн олголт, тэтгэвэр авагчдын хөдөлгөөний бүртгэл, хэлтсүүдийн дотоод ажил болон дотоодын хяналт шалгалтын ажлыг шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Түүнчлэн Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт банк, даатгал, брокер, хөрөнгийн үнэлгээ, худалдаа, нийтийн хоол, авто засварын газрын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа  болон  орон нутагт  үйл ажиллагаа явуулж байгаа  ААН, байгуулагуудад “Нийгмийн даатгалын тухай” хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, шимтгэл төлөлтийн тооцоо, даатгуулагчийн хамралт, хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүн, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хөтлөлт, баталгаажуулалтын үндэслэлийг 81 ажил олгогч, 5135 даатгуулагчийг хамруулан шалгаснаас 69 байгууллагад 420.8 сая төгрөгийн шимтгэл нөхөн ногдуулж,  208.4 сая төгрөгийн алданги тооцож, нийт 629.2 сая төгрөгийг төлүүлэхээр шийдвэрлэснээс 389.5 сая төгрөг буюу 61.9 хувийг барагдуулав.

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоодын хяналт шалгалтын 2015 оны 3 дугаар улирлын тайлангийн нэгтгэсэн дүнгээс авч үзвэл нийгмийн даатгалын байгууллагуудын хяналт шалгалтаар илэрсэн төлбөр зөрчил 2015 оны эхэнд 0,9 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байсан ба  тайлант онд 3,7 тэрбум төгрөгийн зөрчил шинээр илрүүлж, нийт төлбөр зөрчлийн 3,6 тэрбум төгрөгийг буюу 78,2 хувийг нь барагдуулсан байна.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X