Сайтын бүтэц
Сайтын бүтэц
2015-09-07

Бидний тухай
  Мэндчилгээ
  Бидний бүтээл
   Ном, товхимол
   Сэтгүүл
   Илтгэл, өгүүлэл
   ТВ нэвтрүүлэг
   Дотоод нэгж
   Танилцуулга
   Түүхэн замнал
   Бүтэц
   Харъяа нэгжүүд
   Тодорхойлолт
   Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл
   Чиг үүрэг, эрхлэх асуудал
   Статистик үзүүлэлт
   2011 оны статистик үзүүлэлт
   2012 оны статистик үзүүлэлт
   2013 оны статистик үзүүлэлт
   2014 оны статистик үзүүлэлт
   2015 оны статистик үзүүлэлт
   2016 оны статистик үзүүлэлт
   Нийгмийн даатгалын сангууд
   Хууль, эрх зүй
   Холбогдох хууль тогтоомж
   Хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
   УИХын тогтоол
   ЗГын тогтоол
   Дээд шүүхийн тайлбар
   Сайдын тушаал
   Газрын даргын тушаал, шийдвэр
   Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны хурлын тогтоол
   НДын үндэсний зөвлөлийн тогтоол
   Журам, аргачлал
   Нэр, томъёо
   Бусад ...
   Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар
  Даатгуулагч, ажил олгогч
   Тэтгэвэр тооцох
   Нэрийн данс тооцох
   Өндөр насны тэтгэвэр тооцох
   НДын маягтууд
   НД 7
   НД 8
   НД 10
   НД 10а
   НД 11а
   Өргөдлийн маягт: Тэтгэвэр
   Өргөдлийн маягт: Ажилгүйдлийн тэтгэмж
  Санал хүсэлт
  Мэдээллийн ил тод байдал
   Мэдээ
   Шинэ мэдээ
   Фото мэдээ
   Видео мэдээ
   Хэвлэлийн тойм
   Тайлан
   Тайлан /2008 он/
   Тайлан /2010 он/
   Тайлан /2009 он/
   Тайлан /2012 он/
   Тайлан /2013 он/
   Үйл ажиллагааны ил тод байдал
   Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл
   Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчид, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь 
   Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт 
   Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар 
   Хүний нөөцийн ил тод байдал
   Сул орон тооны зар 
   Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 
   Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам 
   Хүний нөөцийн удирдлага 
   Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл 
    Шинээр ажилд орсон албан хаагчид
   Төсөв сангийн ил тод байдал
   Тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төсөл 
   Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
   Санхүүгийн тайланд нь хийсэн аудитын дүгнэлт 
   Тухайн жилийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт 
   Зөвхөн хууль тогтоомжид заасан төлбөр, хураамж
   ТБОНӨХБАҮХА ажиллагааны ил тод байдал
   Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
   Худалдан авах ажиллагааны тайлан
   Тендерийн урилга
   Тендерийн үр дүн
   Төсөл, хөтөлбөр
  Холбоо барих
  Асуулт хариулт
  Худалдан авах гэрээ
   Тендерийн урилга 
  Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
   Үйлчилгээний лавлах
   Нийгмийн даатгалд хамрагдах
   Нийгмийн даатгалын лавлагаа авах
   Тайлангийн маягтууд
   Шимтгэл төлөх дансны дугаар
   Шимтгэл төлөгчийн шилжилт хөдөлгөөн
   Өргөдөл гомдол гаргах
   Тэтгэврийн даатгал
   Тэтгэмжийн даатгал
   Эрүүл мэндийн даатгал
   Ажилгүйдлийн даатгал
   ҮОМШӨний даатгал
   Нэрийн данс
   Сайн дурын даатгал
   Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж
   Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт
   БНСУд хөдөлмөр эрхэлж буй монгол иргэдийн тэтгэвэрийн даатгал
   БНУУд хөдөлмөр эрхэлж буй монгол иргэдийн тэтгэвэрийн даатгал
   Монгол улс, БНУУын хооронд байгуулсан хэлэлцээр /Монгол хэлээр/
   Монгол улс, БНУУын хооронд байгуулсан хэлэлцээр /Унгар хэлээр/
   Гадаад улсад ажиллаж байгаа монгол улсын иргэдийг нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах тухай
  Вэб холбоос
   Монгол Улсын Их Хурал
   Монгол Улсын Засгийн газрын вэб
   Засгийн Газрын хэрэг эрхлэх газар
   Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам
  Шилэн данс
    Орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагууд
    Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагууд
    Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар
   Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл
   Удирдлагуудын гадаад томилолтын мэдээлэл
   Богино болон урт хугацааны зээл, татаас
   Халамжийн зардал
   Удирдлагуудын үйл ажиллагаандаа зарцуулсан зардал
   Жилийн хандив, шагнал, урамшуулалын мэдээлэл
  Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай
   Мэдээ, мэдээлэл
   Хууль
   Маягт
   Сургалт

X