НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД “ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЖЛЫН ХЭСЭГ ШУУРХАЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД “ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЖЛЫН ХЭСЭГ ШУУРХАЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
2020-08-05

Улсын Их Хурлаас 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хуулийг баталж, энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Засгийн газрын 2015 оны 348 тоот тогтоол гарсан билээ.

Хуулийн хэрэгжилтийг Нийгмийн даатгалын байгууллагад хангах ажлын хүрээнд  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/102 тоот "Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай" тушаал батлагдан гарсан. Газрын даргын тушаалаар  2015 оны 12 дугаар сарын 31-нийг дуусталх хугацаанд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах Ажлын хэсгийг байгуулсан ба тус ажлын хэсэг “Нийгмийн даатгалын байгууллагад Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу тогтмол хуралдаж, асуудлыг тухай бүр нь шийдвэрлэн, шуурхай ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн гишүүд хариуцсан чиглэлийнхээ дагуу Сангийн яам болон Татварын ерөнхий газар дээр зохион байгуулагдаж буй нэгдсэн ажлын хэсгийн хуралдаанд оролцож чиглэл аван, санал хүсэлтээ хүргүүлж байна.Тэрчлэн программ хангамж боловсруулах даалгаврын дагуу ажил олгогчдоос тайлан хүлээж авах ажлыг эрчимжүүлж, 21 аймаг 9 дүүрэгт хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X