БНСУ ДАХЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЛБА
БНСУ ДАХЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЛБА
2020-01-27

Монгол улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газрын хооронд “Нийгмийн хамгааллын тухай” хэлэлцээрийг 2006 оны 5 дугаар сард Улаанбаатар хотноо үзэглэж, 2006 оны 6 дугаар сард Монгол Улсын Засгийн газар, 2006 оны 12 дугаар сард БНСУ-ын Засгийн газар батламжлан, 2007 оны 3 дугаар сараас эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн билээ.

Манай хоёр орны Засгийн газрын хооронд байгуулсан энэхүү хэлэлцээрээр БНСУ-д улсад ажиллаж, амьдарч байгаа монгол иргэдээ өөрийн орны тэтгэврийн даатгалд хамруулж, тэдний ирээдүйн амьдралын нийгмийн баталгааг хангах, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн даатгалд давхардуулан төлүүлэхгүй, БНСУ-ын хуулийн дагуу заавал хамрагдах тэтгэврийн даатгалаас чөлөөлөгдөх эрх зүйн үндэс бүрдсэн юм.

Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2007 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн БНСУ-д Нийгмийн даатгалын төлөөлөгчийн газрыг нээн ажиллуулсан. 2013 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 13–ны өдрийн 94 дүгээр тогтоол, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 03–ны А/74 дүгээр тушаалын дагуу Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны харъяа БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв байгуулагдан, монгол иргэдэд нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэдээлэл хүргэх 2 албатайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Нийгмийн даатгалын алба нь дараах үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

1. БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэдийг Монгол улсын тэтгэврийн даатгалд хамруулах, БНСУ-ын үндэсний тэтгэврийн даатгалд давхардуулан төлүүлэхгүй байх талаар лавлагаа, мэдээллээр хангах
2. БНСУ-д амьдарч байгаа иргэдийг Монгол улсын нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулах, мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
3. БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн Албатай хамтран БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлж байсан иргэдийн шимтгэлийг буцаан олгуулах, мэдээллээр хангах
4. БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлж байсан иргэдийн  шимтгэл төлж байсан хугацааг нь Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан хугацаагаар тооцож шилжүүлэн даатгах, заавар зөвлөгөө өгөх
5. БНСУ-д ажиллаж, амьдарч байгаа иргэдэд Монгол Улсын нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийг сурталчлан таниулах, мэдээллээр хангах

1.БНСУ-Д ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙГАА МОНГОЛ ИРГЭДИЙН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ. 

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй иргэд Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд албан журмаар даатгуулна.

БНСУ-д ажиллаж, амьдарч байгаа иргэд өөрийн орны тэтгэврийн даатгалд хамрагдсанаар ямар төрлийн тэтгэвэр авах эрхтэй вэ?

Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд хамрагдсанаар:

1. Өндөр насны тэтгэвэр
2. Тахир дутуугийн тэтгэвэр
3. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

гэсэн 3 төрлөөр тэтгэвэр авах боломжтой.

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэд өөрийн орны тэтгэврийн даатгалд хэрхэн хамрагдах вэ ?

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар явж буй иргэдийг Монгол Улсад Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Гадаадад ажиллах хүч илгээх байгууллагатай хамтран сургалтанд хамруулан Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд даатгуулсан тухай гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгоно.

Гэрээ байгуулж, гэрчилгээ аваагүй БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар ирсэн иргэд БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын албанд хандаж тэтгэврийн даатгалын гэрээ байгуулан гэрчилгээ авна.

Тэтгэврийн даатгалын гэрээг нэг жилээр байгуулах бөгөөд гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын албанд /ажил олгогчоор дамжуулж болно/ хандаж сунгалт хийлгэж, гэрчилгээ авна.

Нийгмийн Даатгалын байгууллагаас авсан Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд хамрагдсаныг нотлох баримт гэрчилгээний нэг хувийг даатгуулагч өөрийн ажил олгогчид /ажил олгогч БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн Албанд/ өгснөөр БНСУ-ын тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол иргэд өөрийн орны тэтгэврийн даатгалд сард хэдий хэмжээний шимтгэл төлөх вэ ?

Тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол иргэд сар бүр 40000 вонтой тэнцэх даатгалын шимтгэл төлнө.

Шимтгэлээ ямар хэлбэрээр төлөх вэ ?

Даатгуулагч гэрээ болон гэрчилгээнд заасан БНСУ-ын холбогдох банкны /KEB, Shinhan, Woori, Kookmin/ дансанд сар бүр 40000 воны шимтгэлийг бэлэн мөнгөөр тушаах, банкны автомат машинаар, гар утсаар, интернэт банкаар шилжүүлэх болон ажил олгогчдоо хүсэлт тавьж цалингаасаа суутгуулж ажил олгогчоор гүйлгээ хийлгэх зэрэг хэлбэрүүдээр төлнө.

Шимтгэлээ дансандаа орж байгааг хэрхэн хянах вэ?

Даатгуулагч мөнгөө шилжүүлсэнээс 24 цагийн дараа БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын албатай утсаар холбогдож асуух, шаардлагатай бол шимтгэл төлсөн баримтыг факс, шуудангаар болон биеэр очин авч болно.  

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа нь Монгол Улсад ажилласан жилд тооцогдох уу?

БНСУ-д ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй монгол иргэд өөрийн орны тэтгэврийн даатгалд хамрагдан шимтгэл төлсөн хугацаа нь Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу Монгол Улсад ажилласан буюу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд тооцогдож, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн баталгаажилт хийгдэнэ.

Нийгмийн даатгалын дэвтрээ хэрхэн баталгаажуулах вэ?

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар явж буй иргэн Нийгмийн Даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулж, гэрчилгээ авахдаа нийгмийн даатгалын дэвтрээ НДЕГ-т үлдээнэ. Нийгмийн даатгалын дэвтэргүй болон дэвтрээ өгөөгүй даатгуулагчдад шинээр дэвтэр нээж өгнө.

Даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийг тухай бүр бүртгэл хөтлөн, нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр бичилт хийж баталгаажуулна.

Даатгуулагчийн воноор төлсөн шимтгэлийг хэрхэн тооцож баталгаажуулах вэ?

Даатгуулагчийн төлсөн 40,000 воны шимтгэлийг дараах байдлаар төгрөгт шилжүүлэн тооцож, нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулна.

2007 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 2013 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг дуустал 45,000 төгрөгийн шимтгэл төлснөөр, даатгуулагчийн цалинг /хөдөлмөрийн хөлс/  2007 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 2008 оны 6-р сарын 30-ний өдрийг дуустал 473,684 төгрөгөөр, 2008 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2013 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг дуустал 642,857 төгрөгөөр, 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2014 оны 5-р сарын 31-ний өдрийг дуустал 54,000 төгрөгийн шимтгэл төлснөөр, даатгуулагчийн цалинг /хөдөлмөрийн хөлс/ 771,428 төгрөгөөр бичилт хийж баталгаажуулна.

2014 оны 6-р сараас эхлэн сар бүр өөрчлөгдөж байгаа валютын ханшийн өөрчлөлттэй уялдуулан НДЕГ-ын даргын 2014 оны 06 сарын 04-ний өдрийн А-79 тоот тушаалын дагуу БНСУ дахь тэтгэврийн даатгал төлөгчдийн 40,000 воны шимтгэлийг сар бүрийн эхний Даваа гаригийн Монгол банкны БНСУ-ын вонын төгрөгт хөрвөх ханшаар тооцон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийж, баталгаажуулж байхаар болсон. Хүснэгтээр харуулбал:

Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажуулалт

 

Онууд

Сарууд

Шимтгэл воноор

Ханш

Шимтгэл төгрөгөөр

Цалин

1

2007

3-12

40,000

 

45,000

473,684

2

2008

1-6

40,000

 

45,000

473,684

3

2008

7-12

40,000

 

45,000

642,857

4

2009

1-12

40,000

 

45,000

642,857

5

2010

1-12

40,000

 

45,000

642,857

6

2011

1-12

40,000

 

45,000

642,857

7

2012

1-12

40,000

 

45,000

642,857

8

2013

1-12

40,000

 

45,000

642,857

9

2014

1-5

40,000

 

54,000

771,428

10

2014

6

40,000

1.78

71,200

1,017,143

11

2014

7

40,000

1.81

72,400

1,034,286

12

2014

8

40,000

1.81

72,400

1,034,286

13

2014

9

40,000

1.78

71,200

1,017,143

14

2014

10

40,000

1.72

68,800

982,857

15

2014

11

40,000

1.74

69,600

994,285

16

2014

12

40,000

1.70

68,000

971,428

17

2015

1

40,000

1.70

68,000

971,428

18

2015

2

40,000

1.77

70,800

1,011,428

19

2015

3

40,000

1.79

71,600

1,022,857

20

2015

4

40,000

1.83

73,200

1,045,714

21

2015

5

40,000

1.81

72,400

1,034,285

22

2015

6

40,000

1.72

68,800

982,857

23

2015

7

40,000

1.75

70,000

1,000,000

24

2015

8

40,000

1.70

68,000

971,429

25

2015

9

40,000

     

26

2015

10

40,000

     

27

2015

11

40,000

     

28

2015

12

40,000

     

 

2. БНСУ-Д АМЬДАРЧ БАЙГАА ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ

2015 оны 5 дугаар сараас эхлэн БНСУ-д амьдарч буй монгол иргэдийг Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулж эхэллээ. Энэ нь гадаад улсад сайн дурын даатгалыг анх удаа хэрэгжүүлж байгаагаараа онцлог юм.

Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч байгаа Монгод иргэд өөрийн орны Нийгмийн даатгалд даатгуулахад гэр бүлийнхээ аль нэг гишүүнээр дамжуулан бүртгүүлэх, шимтгэлээ төлөхдөө гадаадаас шилжүүлэх, эсвэл гэр бүл рүүгээ мөнгөө шилжүүлэн төлүүлэх зэрэг хүндрэлтэй байдаг билээ.

Харин Солонгос улсад ажиллаж, амьдарч байгаа иргэдийн хувьд өөрийн орны Нийгмийн даатгалд даатгуулан шимтгэлээ шууд төлөх сайхан боломж гарч байгаа юм. Иргэд өөрсдөө даатгуулахаас гадна Монгол улсад амьдарч байгаа гэрийн бүлийн гишүүдээ ч даатгуулах боломжтой юм.

Иргэн та Нийгмийн даатгалд даатгуулснаар өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, ажилгүй болох, өвчлөх, үйлдвэрийн осолд өртөх зэрэг урьдчилан таах боломжгүй эрсдэлийн улмаас орлого олох чадвар буурах, орлогогүй болох үедээ хуульд заасан болзол нөхцөлийг хангасан бол тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрхтэй болно. Тэрчлэн даатгуулагч өөрөө нас барсан тохиолдолд түүний асрамжид байсан хүмүүст хуульд заасан тэтгэвэр тогтоож олгох юм.

2007 оны 3 дугаар сараас эхлэн БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг иргэд Монгол Улсын Тэтгэврийн даатгалд хамрагдаж байгаа бол Сайн дурын даатгалыг эхлүүлсэнээр БНСУ-д сурч байгаа оюутнууд, түр болон удаан хугацаагаар зорчигсод, БНСУ-ын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллагсад, мөн хууль бусаар амьдарч байгаа иргэд ч өөрийн орны нийгмийн даатгалд хамрагдах боломжтой болж байгаа юм.

 

Нийгмийн даатгалын Сайн дурын даатгалд даатгуулсанаар нийгмийн даатгалын дараах төрөлд хамрагдана. Үүнд:

1. Тэтгэврийн даатгал
2. Тэтгэмжийн даатгал
3. Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

 

Сайн дурын даатгалд хамрагдсанаар:

- Өндөр насны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

-  Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

-  Жирэмсэний болон амаржсаны тэтгэмж

-  Оршуулгын тэтгэмж

-  Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр

-  Сувилалын зардал

гэх мэт тэтгэвэр, тэтгэмжийг авах боломжтой болох юм.

 

Сайн дурын даатгалд БНСУ-д хуанлийн 30 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж буй дараах иргэд хамрагдана. Үүнд:

-  Суралцагсад

-  Түр болон удаан хугацаагаар зорчин очигсод

-  БНСУ-ын аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад визээр ажиллагсад

-  Бусад

 

Сайн дураар даатгуулагч өөрийн мэдүүлсэн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос 12% буюу дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

l  Тэтгэврийн даатгалд 10%

l  Тэтгэмжийн даатгалд 1%

l  Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд 1%

 

БНСУ-д амьдарч байгаа иргэдийн хувьд Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд төлөх шимтгэлийн доод хэмжээ нь 40000 воноос багагүй байх бөгөөд, шимтгэл төлөх орлогын дээд хэмжээ нь тухайн үед мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг (2013.09.01-нээс 192000 төг) 10 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээс хэтрэхгүй байна. Шимтгэлээ даатгалын гэрээ, гэрчилгээнд заасан БНСУ-ын холбогдох банкны дансанд төлнө. Иргэдийн воноор төлсөн шимтгэлийг тухайн сарын эхний 7 хоногийн Даваа гаригийн Монгол банкны ханшаар тооцон төгрөгт шилжүүлэн Нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулна.

Сайн дураар даатгуулагч “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай” болон “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай” хуульд заасан болзол нөхцөлийг хангасан бол тус хуульд заасан тэтгэвэр, тэтгэмжийг авах эрхтэй юм.

Мөн Сайн дураар даатгуулагч БНСУ-ын аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан ёсны визээр ажилладаг тохиолдолд хоёр орны Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн дагуу даатгалд хамрагдсан Гэрчилгээг ажил олгогчид өгөн БНСУ-ын 4 гол даатгалын нэг Тэтгэврийн даатгал (гүгмин ёнгым)-аас чөлөөлөгдөх боломжтой юм.

Та Сайн дурын даатгалд хамрагдан, гэрээ байгуулахдаа БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв дээр биеэр Монгол Улсын гадаад  паспорттайгаа ирэх шаардлагатай бөгөөд утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой. Тус төв нь Даваагаас Баасан гаригуудад мөн Ням гаригийн 9-18 цагт иргэдийг хүлээн авч үйлчилж байна.

 

Иргэн Та Нийгмийн даатгалд даатгуулаагүй эсвэл Монгол Улс руу гэр бүлээрээ дамжуулан Нийгмийн даатгалын Сайн дурын даатгалд даатгуулж байгаа бол, цаг зав, зардалаа хэмнэж, БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвд хандан үргэлжлүүлэн даатгуулаарай.

 

3. БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛД ШИМТГЭЛ ТӨЛЖ БАЙСАН ИРГЭДИЙН ШИМТГЭЛИЙГ БУЦААН ОЛГОХ 

БНСУ-д хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэд тус улсын Үндэсний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн тохиолдолд нийт төлсөн шимтгэлийг хуулийн дагуу БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн Албанаас тооцуулан нэг удаа авахыг нэг удаагийн буцаан олголт гэнэ.

Солонгос улсын Үндэсний тэтгэврийн даатгалд төлсөн шимтгэлээ буцаан авах эрх зүйн үндэс:

       БНСУ-ын “Үндэсний тэтгэврийн тухай” хуулинд гадаадын иргэд Үндэсний тэтгэврийн даатгалын шимтгэл буцаан авах талаар дараах байдлаар өөрчлөлт оруулан, 2007 оны 5 дугаар сарын 11-ээс хэрэгжиж эхэлсэн байна. Нийгмийн хамгааллын тухай гэрээ болон харилцан хамтын ажиллагаатай улс орнуудын иргэдийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгохоор болсон. Нийгмийн хамгааллын тухай албан ёсны гэрээ хэлэлцээр хийгдээгүй улсын даатгуулагч өөрийн улсдаа буцах тохиолдолд буцаан олгох эрх үүсэхгүй бөгөөд Е-8 дадлагажигч, Е-9 гэрт ажилчин, Н-2 урилгын мэргэжилтний визний ангиллаар оршин сууж буй гадаадын даатгуулагч буцаан олгох шимтгэл авна гэж хуульчлан заасан байна. Буцаан олголт нэхэмжлэгч нь хилээр гарснаас хойш 5 жилийн дотор буцаан олголтоо нэхэмжлэх ба 5 жил нь хэтэрсэн тохиолдолд 60 нас хүрээд дахин нэхэмжлэх эрх үүснэ. Дээрхээс бусад төрлийн визтэй монгол иргэдийн хувьд БНСУ-д оршин суух хугацаандаа тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол шимтгэлээ буцаан авах боломжгүй. Харин 10 жилээс дээш хугацаагаар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд БНСУ-аас тэтгэвэр авах эрх үүсэх бөгөөд тэтгэврийн насанд /одоогийн байдлаар 61 нас/ хүрэх үедээ өндөр насны тэтгэвэр, нас барсан тохиолдолд тэжээгчийн алдсаны тэтгэвэр, үйлдвэрийн ослоос шалтгаалан хөдөлмөрийн чадваргүй болсон тохиолдолд тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон авах эрх үүсэх юм.

Шимтгэл буцаан авах хугацааг тооцох:

       Е-8, Е-9, Н-2 төрлийн визээр даатгуулсан хугацааг нэгтгэж тооцож болно. Хууль хэрэгжүүлэхээс өмнө даатгуулж байсан Е-8, Е-9, Н-2 визний төрөлтэй даатгуулагч мөн адил хамрагдана.

Буцаан олголт нэхэмжлэгч нь дараах 2 аргаар нэхэмжлэх боломжтой.

- Нутаг буцсаны дараа Монгол Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, харъяа дүүрэг болон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хандан нэхэмжлэх (Хилээр гарснаас хойш 5 жилийн дотор нэхэмжлэх эрхтэй)

- Нутаг буцахын өмнө БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн Албаны аль нэг салбарт хандан нэхэмжлэх (Инчоны нисэх онгоцны буудлаас бэлнээр авах)

1. Нутаг буцсаны дараа Монгол Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, харьяа дүүрэг болон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хандах

       Нэхэмжлэгч этгээд нь нутаг буцсан өдрөөс хойш 5 жилийн дотор нэхэмжлэнэ. Хэрвээ 5 жил нь хэтэрсэн тохиолдолд 60 нас хүрээд дахин нэхэмжлэх эрх үүснэ.

Бүрдүүлэх материал:

 1.    Буцаан олголтын мөнгийг нэхэмжлэн авах анкет

2.    Гадаад мөнгөн шилжүүлгийн анкет

3.    Гадаад пасспортны хуулбар /хилээр орж, гарсан тамгатай хуудсыг хуулбарлаж өгөх/

4.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар

5.    Бүртгэлийн хураамж 45,000 төгрөг тушаах / Улаанбаатар банк 2611044532/

2. Нутаг буцахын өмнө БНСУ-ын ҮТА-нд хүсэлт гарган нэхэмжлэх

Нэхэмжлэгч нь Үндэсний тэтгэврийн даатгалд даатгуулсан гадаад ажилчны хувьд нутаг буцахаас өмнө 1 сарын дотор Үндэсний Тэтгэврийн Албаны аль нэг салбарт хандана. /Ажлаас гарсан тухай мэдэгдэл заавал хийгдсэн байх шаардлагатай./

Бүрдүүлэх материал:

        1.    Анкет

        2.    Гадаад иргэний үнэмлэх

        3.    Онгоцны тийз

        4.    Гадаад пасспорт

        5.    Банкны дэвтэр

Жич: Анкет бөглөхдөө буцаан олголтоо Нисэх Онгоцны буудал дээр бэлнээр авах боломжтой ба хэрвээ тэгэх бол Инчоны Нисэх Онгоцны буудлаас бэлнээр авах гэдэг буюу “гунхан жигыб” “공항지급” гэдгийг сонгоно. Мөн нэхэмжлэгчийн нутаг буцах өдөр нь ажлын 5 өдөр буюу Даваа – Баасан гарагт ажлын цагаар таарч байх ёстой.

Буцаан олголтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх мэргэжилтэнүүдээс тодруулан авч болно.

БНСУ дахь НХҮТ-ийн НДА-ны Буцаан олголт хариуцсан мэргэжилтэн А.Солонго Утас: 02-2278-8030

НДЕГ  Төлөвлөлт, Санхүү бүртгэлийн газар, Гадаад дахь бүртгэл тооцоо, буцаан олголт хариуцсан мэргэжилтэн  Т.Болорчимэг   Утас: 328030-108

БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн Албаны лавлах утас: 1355 

4.БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛД ШИМТГЭЛ ТӨЛЖ БАЙСАН ИРГЭДИЙН  ШИМТГЭЛ ТӨЛЖ БАЙСАН ХУГАЦААГ НЬ МОНГОЛ УЛСЫН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛД ХАМРАГДСАН ХУГАЦААГААР ТООЦОЖ ШИЛЖҮҮЛЭН ДААТГАХ

БНСУ-ын ҮТА-аас тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг буцаан авсан монгол иргэдийн хувьд БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлж байсан хугацааг нь Монгол улсын нийгмийн даатгалд хамрагдсан хугацаагаар тооцож шилжүүлэн даатгах боломжтой.
       БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалын сангаас шимтгэл буцаан авах эрх үүссэн монгол иргэдийг БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлсөн хугацаагаар Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд хамрагдсанаар тооцох, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тэтгэврийн даатгалын санд төвлөрүүлэх харилцааг зохицуулах зорилгоор Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд хамруулах тухай журмыг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 16 тоот тушаалаар баталсан.

       БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалаас шимтгэл буцаан авах эрх үүссэн монгол иргэд БНСУ-д тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаагаар нь Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд даатгуулахдаа Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон Монгол Улсын бусад хууль, тогтоомж, Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, холбогдох баримт бичиг, энэхүү журмыг мөрдлөгө болгоно.

БНСУ ДАХЬ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВТЭЙ ХОЛБОГДОХ:

Хаяг: БНСУ, Сөүл хот, Жүнгү дүүрэг, Кванхи дун 2 га, 319 (Дүндэмүн ёгса мүнхуа гунвон ёг 4-р гарц, замын эсрэг талд "WHITE HORSE" оффисын байр, 9 давхар)
서울특별시 중구 광희동2가319번지WHITE HORSE빌딩9층
9F.White horse B/D
#319, Gwanghui dong2(i)ga, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 100-442

02-2278-8030, 02-2278-8034, 02-2269-3883

02-2278-8033, 02-2269-3850

http://www.hamgaalal.com

http://www.facebook.com/mglkorea

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X