“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ХӨГЖЛИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ СТАРТЕГИ 2013-2022”
“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ХӨГЖЛИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ СТАРТЕГИ 2013-2022”
2020-01-28

Энэхүү баримт бичигт эрүүл мэндийн даатгалын зорилго, зарчим, зорилтуудыг тодорхойлж, 1) Эрүүл мэндийн даатгалын хамралт, орлого, 2) Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний багц, 3) Тусламж, үйлчлгээний чанар ба худалдан авалт, 4) Засаглал, 5) Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага, 6)  Эрүүл мэндийн хувийн даатгал гэсэн 6 үндсэн чиглэлээр өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд, зорилт, стратегиуд, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусгасан болно.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X