ОРОН НУТГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСҮҮДЭД АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ
ОРОН НУТГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСҮҮДЭД АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ
2020-08-09


Тендер шалгаруулалт/ гэрээний нэр, дугаар:

 

Орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд албан хэрэгцээний автомашин нийлүүлэх, ОНА-12/05 

  

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

 

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 

 

 

Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааг бөглөх санамж

 

 

Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн тендер /чанарын шаардлага хангасан барааг эрсдэл багатайгаар нийлүүлэх санал/ бэлтгэхтэй холбоотойгоор тендерт оролцогчдод шаардагдах бүрэн мэдээллийг энэ бүлэгт тусгана. Түүнчлэн тендер хүлээн авах, нээх, үнэлэх, хамгийн сайн тендерийг шалгаруулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийг багтаана. Эдгээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ захиалагч тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө.

 

Нийлүүлэгчийн гэрээний үүрэг, гэрээний төлбөр, талуудын эрх, үүрэг, хүлээх эрсдэлтэй холбогдсон нөхцөлийг энэ бүлэгт бус харин 3 дугаар бүлэг (гэрээний ерөнхий нөхцөл) болон 4 дүгээр бүлэг (гэрээний тусгай нөхцөл)- д тус тус заана.

 

Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа нь тендерийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн болох ба харин гэрээний хэсэг болохгүй.

 

 


ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

 

ГАРЧИГ

 

А.        Ерөнхий зүйл …………………………………………………

 

1.   Тендерийн цар хүрээ ……………………….………………………

 

2.   Санхүүжилтийн эх үүсвэр ………….…………………………

 

3.   Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл

 

4.   Эрх бүхий тендерт оролцогч ………….………………………

 

5.   Эрх  бүхий бараа……………..…………………

 

6.   Түншлэл………

 

Б.         Тендерийн бичиг баримт ………………………………………………

 

7.   Тендерийн бичиг баримтын агуулга ………………………………

 

 1. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах ………………..……………..…….

 

9.   Тендерийн бичиг баримтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ….……

 

В.         Тендер бэлтгэх …………………………………………………………

 

10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал……………………

 

11. Тендерийн хэл …………………………………………………………….

 

12. Тендерийн иж бүрдэл ..................………………………………

 

13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь …………………………………

 

14. Хувилбарт тендер ……………………………

 

15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт…………………………..…

 

                16. Тендерийн валют . . . . . .  . . . .  . . . . . . .

 

17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт  ……… . . . . .

 

18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт ……….

 

19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт

 

20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа……………………....

 

                21. Тендерийн баталгаа

 

                22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

 

Г.         Тендер ирүүлэх …………………………………………………………….

 

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх ……………………

 

24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа …………………………………...

 

25. Хугацаа хоцорсон тендер …………………………………………

 

26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх ………………..

 

27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах ....………

 

Д.         Тендерийг нээх, үнэлэх ………………………………………………………

 

28. Тендерийг нээх ………………………………………………………….......

 

29. Нууцлал…………………………………………………………………….......

 

30. Тендерийн тодруулга ……………………………………………………….

 

31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох …………

 

32. Алдааг залруулах …………………………………………………………....

 

33. Нэг валютэд хөрвүүлэх…………………………

 

34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох. . . . . . . .   .....

 

35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах

 

36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах

 

37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх 

 

Е.         Гэрээ байгуулах эрх олгох ………………………………………………

 

38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур …………………….………

 

39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл……................................

 

40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх ………….

 

41. Гэрээнд гарын үсэг зурах……...........................................................

 

42. Гүйцэтгэлийн баталгаа ……………………………………………

 


 

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

 

 

А.        ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 

 1. 1.       Тендерийн

цар хүрээ

 

1.1.              Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (цаашид ТШӨХ гэж товчлох)-д тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ болон техникийн тодорхойлолтод заасан бараа, материал болон тоног төхөөрөмж (эдгээр бараа, материал болон тоног төхөөрөмжийг цаашид “бараа” гэх) худалдан авах тухай гэрээ байгуулахаар энэхүү тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.

 

1.2.              Бараа нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд нэг багцтай байна. 

 

 

1.3.              Тендер нь шалгарсан нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтод нийцсэн барааг уг тодорхойлолтод заасан хугацаанд, заасан газарт хүргэх үүрэгтэй.

 

 1. 2.       Санхүүжил-тийн эх үүсвэр

2.1.              Захиалагч дээр дурдсан барааг ТШӨХ-д тодорхойлсон эх үүсвэрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.

 

 1. 3.       Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл

3.1.              Захиалагчийг төлөөлөн худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, нийлүүлэгч буюу гэрээ хэрэгжүүлэгч бүр худалдан авах ажиллагаанд оролцох, худалдан авах гэрээг хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ёстой.

 

3.2.              Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч нь Авилгын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авилгал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэнэ.  

 

 1. 4.       Эрх бүхий тендерт оролцогч 

 

4.1.              Тендерийн урилга нь эрх бүхий тендерт оролцогч бүрт нээлттэй. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 9.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн гадаадын этгээдийг тендерт оролцуулахгүй байхаар шийдвэрлэж тендерийн урилгад зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын харъяалалтай байж болно.

 

4.2.              Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд:

 

4.2.1          Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа,  дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөлд байгаа;

 

4.2.2     Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй;

 

4.2.3     Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг;

 

4.2.4     Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

 

4.2.5     Тендерт оролцогч нь бараа, ажил, үйлчилгээний зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой;

 

4.2.6     Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

 

4.2.7     Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авилгын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон  Эрүүгийн хуульд заасан авилгын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх тогтоосон;

 

4.2.8     Тендерт оролцогч нь (туслан гүйцэтгэгч бүрийг оролцуулан) уг төслийн зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээг хянах зөвлөхөд нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой бол;

 

4.2.9     Энэхүү тендер шалгаруулалтад хоёр буюу түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;

 

4.2.10 Энэхүү тендерийн баримт бичгийн 14 дүгээр зүйлд хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тухайн тендер шалгаруулалтад аливаа тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол; (Гэвч энэхүү заалт нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер шалгаруулалтад нэгээс олон багцад тендер ирүүлэхийг хязгаарлахгүй)

 

4.2.11 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд бүтэц зохион байгуулалт болон санхүүгийн хувьд захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг бол/Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуульд зааснаар төр ашгийн төлөө үйл ажиллагааг зөвхөн төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдээр дамжуулан явуулахаар заасан тул эдгээрээс бусад төрийн байгууллага, албан газар тендерт оролцох эрхгүй/.

 

4.3.              Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.11-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог захиалагчид ирүүлнэ.

 

 1. 5.       Эрх бүхий бараа 

 

5.1.              Гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. Захиалагч төлбөрийг зөвхөн ТОӨЗ-ны 1.1-д дурдсан барааг худалдан авснаар төлнө. 

 

 

5.2.              Энэхүү зааварчилгааны 5.1-д дурдсан барааны гарал үүсэл гэдэгт тухайн барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн улс орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.

 

 1. 6.       Түншлэл

6.1.              Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь “түншлэл” гэх, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” гэх/ болж тендер ирүүлэх тохиолдолд ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

(а)   түншлэлийн бүх гишүүдийн хувьд тендер хүчин төгөлдөр байхаар тендерт гарын үсэг зурсан байх;

 

(б)   ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан бараа нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тусгасан байх;

 

(в)   түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох;

 

(г)   нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоог зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, гүйцэтгэх тухайг хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;

 

(д)   түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.

 

 

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

 

 1. 7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга

 

7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 3 хэсэг баримт бичиг болон ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

 

I ХЭСЭГ

 

Бүлэг 1. Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа

Бүлэг 2. Тендерийн өгөгдлийн хүснэгт

Бүлэг 3. Тендерийн  үнэлгээнд мөрдөх шалгуур үзүүлэлт

Бүлэг 4. Тендер шалгаруулалтын маягт

 • Тендерийн маягт
 • Үнийн хуваарь
 • Тендерийн баталгааны маягт
 • Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрлийн маягт

 

II ХЭСЭГ

 

Бүлэг    5. Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн тодорхойлолт

 

III ХЭСЭГ

 

Бүлэг    6. Гэрээний ерөнхий нөхцөл

Бүлэг    7. Гэрээний тусгай нөхцөл

Бүлэг    8. Гэрээний маягт

 • Гэрээний маягт
 • Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт
 • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт

 

Хавсралт: Тендерийн урилга

 

7.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

 

7.3. Хэрэв тендерт оролцох сонирхолтой аливаа этгээд тендерийн баримт бичгийг захиалагчаас шууд аваагүй бол тендерийн баримт бичиг болон түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт дутуу байх, мэдээлэл буруу байхтай холбоотой хариуцлагыг захиалагч хүлээхгүй.

 

7.4. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бүх зааварчилгаа, нөхцөл, маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх, маягтыг дутуу бөглөн ирүүлэх нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.

 

 1. 8.       Тендерийн баримт бичгийг тодруулах

8.1.              Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоо (“утсан холбоо”-нд зөвхөн телекс болон факсыг хамруулна)-гоор ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д заасан хоногийн өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө. Хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.

 

8.2.              Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйл, 20.2 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална.

 

 1. 9.       Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

9.1.              Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

 

9.2.              Ийнхүү хийсэн аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд түүнийг захиалагчаас тендерийн баримт бичиг шууд худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх үүрэгтэй.

 

 

9.3.              Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн улмаас тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийг бэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 20.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно.

 

В.        ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

 1. 10.   Тендер шалгаруулал-тад оролцох зардал

10.1.           Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх, захиалагчид ирүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй.

 

 1. 11.   Тендерийн хэл

 

11.1.           Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидлууд болон бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг нь монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр байна. ТББ-ийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална.

 

11.2.           Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТОӨЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг  тендерийг хянан үзэх, үнэлэхэд харгалзана.

 

 1. 12.   Тендерийн иж бүрдэл

12.1.           Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ:

 

(а)   ТОӨЗ-ны 13, 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендерийн маягт болон үнийн хуваарь;

 

(б)   Захиалагч шаардсан бол ТОӨЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу ирүүлэх  тендерийн баталгаа;

 

(в)   тендерт оролцогчийг төлөөлж ТОӨЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийн баталгааг бичгээр гаргасан байх, түүний итгэмжлэл;

 

(г)   тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримт бичгүүд;

 

(д)   тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;

 

(е)   нийлүүлэх бараа болон түүнтэй холбоотой дагалдах үйлчилгээ нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт;

 

 

(ё)   ТШӨХ-д шаардсан тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу бэлтгэж ирүүлэх бусад материал.

 1. 13.   Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь

13.1.           Тендерт оролцогч нь тендер шалгаруулалтын маягт (Бүлэг 4)-д заасан тендерийн маягтыг бөглөж ирүүлнэ. Энэхүү маягтыг бөглөхдөө түүний агуулгыг өөрчлөлгүйгээр түүнд шаардсан бүх мэдээллийг тусгана.

 

13.2.           Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа, түүнийг дагалдах үйлчилгээний үнийн хуваарь ирүүлнэ. Үнийн хуваарийг 4 дүгээр бүлэг буюу тендер шалгаруулалтын  маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.

 

 1. 14.   Хувилбарт тендер

14.1.           ТШӨХ-д өөрөөр тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл зөвшөөрнө.

 

 1. 15.   Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт

15.1.           Тендерийн маягт болон үнийн хуваарьт тусгаж харуулах тендерт оролцогчийн санал болгох үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь дор тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байх ёстой.

 

15.2.           Бүх багц болон нэр төрлийг үнийн хуваарьт жагсааж, багц бүрийн нийт үнэ, багц доторх барааны нэр төрөл тус бүрийн үнийг тодорхойлсон байх. 

 

15.3.           Тендерийн маягтад санал болгох үнэ нь санал болгож буй аливаа үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна. 

 

15.4.           Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад тусгасан байна.

 

15.5.           Олон улсын худалдааны EXW, СIP болон ижил төстэй бусад нөхцөлийг Олон улсын худалдааны танхимаас хэвлэн гаргасан Incoterms-ийн хамгийн сүүлийн буюу ТШӨХ-д дурдсан хувилбараар тайлбарлан, зохицуулна.

 

15.6.           Нийлүүлэх барааны үнийг тендерийн маягт (Бүлэг 4)-д заасан үнийн хуваарь бүрээр гаргаж ирүүлнэ.

 

15.7.           Энэ гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна. Тендерт оролцогч гэрээний дагуу нийлүүлэх барааны нэгж үнэ, тухайн нэр төрлийн нийт үнэ, нийт дүн, барааны гарал үүслийн улсын нэрийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нэр төрөл бүрээр холбогдох үнийн хуваарьт тусгана.

 

 

 

15.8.           Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТОӨЗ-ны 1.2  дахь заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-ийн заалтаас үзнэ үү. Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхүл түүнээс олон багцад тендерувилбарХхылбо ирүүлэх эрхтэй. Аливаа багцыг хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно

 

15.9.           Үнийн хуваарьт дараах зүйлсийг тусад нь бичиж харуулна:

 

 

(а)   Монгол улсад үйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд:

 

 

1.   барааны EXW үнэ (үйлдвэрийн, эсхүл агуулахын, лангууны үнийн аль тохирохыг). Энэ үнэд барааг үйлдвэрлэх, угсрахад ашигласан үйлдвэрийн, эсхүл лангууны үнээр үнэлэгдсэн эд анги, түүхий эд, үйлдвэрлэлийн бусад өртөг;

 

 

2.   гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг нэмэгдсэн өртгийн болон бусад адилтгах албан татвар;

 

 

3.   барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

 

 

(б)   Монгол улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд импортоор орж ирэх барааны хувьд:

 

 

1.   ТШӨХ-д захиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт хүртэлх СИФ/CIF/ үнэ, эсхүл захиалагчийн нутаг дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хүртэлх СИП /CIP/ үнэ;

 

 

 1. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирэх бараанд ногдох гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;

 

 

 1. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

 

 

(в)   Монгол улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өмнө нь импортоор орж ирсэн барааны хувьд:

 

 

1.   Барааны үнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн барааны үнэ дээр үнийн нэмэгдэл/эсхүл хөнгөлөлт/, дотоодод гарсан аливаа нэмэлт өртөг, тухайн бараанд төлсөн эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татваруудыг тооцсон үнэ;

 

 

2.   Импортлогдсон бараанд урьд төлсөн(нотлох баримтыг хамт ирүүлэх шаардлагатай), эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татварууд;

 

 

3.   Тухайн барааг олж авахад зарцуулсан өртөг буюу энэ заалтын 1 болон 2 –ын ялгавар;

 

 

 

 1. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;

 

 

5.   барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

 

 

15.10.       ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. Тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад тохируулж өөрчлөхөөр санал болгосон  аливаа тендерийг ТОӨЗ-ны 30 дугаар зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана. Гэвч ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан нөхцөлд тогтмол үнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү байна гэж үзнэ.

 

15.11.       ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан бол үнэ тохируулах нөхцөл, аргачлалыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.

 

 1. 16.   Тендерийн валют

 

16.1.           Тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна. Тендерт оролцогч Монгол Улсад үйлдвэрлээгүй бараа, үйлчилгээ нийлүүлэхтэй холбогдуулан тендерийн үнийн зарим хэсгийг захиалагчаас ТШӨХ-д зөвшөөрсөн нөхцөлд бусад валютаар илэрхийлэн үнийн саналд тусгаж болно. Энэ тохиолдолд захиалагч төгрөгөөс бусад валютыг тендер зарласан өдрийн Монгол банкны ханшийг үндэслэн төгрөгт хөрвүүлэн үнэлгээнд харгалзах бөгөөд гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид захиалагчаас хийх төлбөр нь төгрөгөөр хийгдэх бөгөөд дээрх ханшийг ашиглана.

 1. 17.   Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт

 

17.1.           Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:

 

(а)  хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар,

 

(б) тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан этгээдийн итгэмжлэл;

 

 

(в)  ТШӨХ-д шаардсан бол тухайн төрлийн бараа нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл.

 

 1. 18.   Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг  нотлох баримт

 

18.1.           Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан гэдгийг харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирүүлнэ. Үүнд:

(а)  Хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг тендерт санал болгох тохиолдолд уг барааг Монгол Улсад нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг 4 дүгээр бүлэг дэх тохирох маягтыг ашиглан ирүүлнэ;

 

(б)  санхүүгийн чадавхийг харуулах сүүлийн ТШӨХ-д заасан тоо бүхий жилийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан;

 

 

(в) гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;

 

 

(г)  тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо]  жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний  талаарх мэдээлэл;

 

 

(д)  Хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тендерт оролцогч гэрээний дагуу хийгдэх засвар үйлчилгээ, техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн этгээд өөрөө гүйцэтгэх, эсхүл уг тендерт оролцогчийн Монгол Улсад байгуулсан, эсхүл байгуулагдах төлөөлөгч биелүүлэх тухай баримт;

 

(е)      гэрээг гүйцэтгэхэд эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэхийг нотолсон баримт бичиг (үүнд зээл авах болон санхүүгийн бусад эх үүсвэрийн боломжийг оролцуулж болно);

 

(ё)      захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн мэдэгдэл;

 

(ж)     одоогийн ба сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл;

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X