ӨРГӨДЛИЙН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ
ӨРГӨДЛИЙН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ
2020-08-05

ӨРГӨДЛИЙН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ 
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Өргөдөл Нийгмийн даатгалын хэлтэс Өргөдөл
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.  

X