НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ, ШАЛГАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ, ШАЛГАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ
2012-07-18

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН
АВАХ, ШАЛГАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч
Бүрдүүлэх баримт бичиг 
1 Тайлан (НД7, НД8 маягт тус бүр 2 хувь) (вэбээр, файлаар, цахим хэлбэрээр байж болно)
2 Бүх даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр болон эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ
Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг
1 Нийгмийн даатгалын дэвтэрт даатгуулагчийн регистрийн дугаар буруу бол ажилтны иргэний үнэмлэх
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: тухайн сард 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X