ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ ОЛГОХ: ХИЙМЭЛ ЭРХТЭН ХИЙЛГЭСЭН ЗАРДАЛ ОЛГОХ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ ОЛГОХ: ХИЙМЭЛ ЭРХТЭН ХИЙЛГЭСЭН ЗАРДАЛ ОЛГОХ
2020-04-06

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ ОЛГОХ: ХИЙМЭЛ ЭРХТЭН ХИЙЛГЭСЭН ЗАРДАЛ ОЛГОХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас тахир дутуу болсон иргэн
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Зардал авахыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичнэ Байхгүй
2 Тэтгэврийн дэвтэр Тухайн иргэнд байна
3 Иргэний үнэмлэх
5 Хиймэл эрхтэн хийлгэсэн нэхэмжлэл Хиймэл эрхтэн хийсэн байгууллага Байхгүй
6 Áàã, хорооны Зàñàã äàðãûí òîäîðõîéëîëò Áàã, хорооны Засаг дарга Èðãýíèé ¿íýìëýõ
6 ҮОМШӨ-ний актын хуулбар Канон ҮОМШӨ-ний акт
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X