ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ
2020-04-05

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ
Үйлчилгээний нөхцөл: ҮОМШӨ-ний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан иргэн
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1  Нийгмийн даатгалын дэвтэр  Тухайн иргэнд байна
2 Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаныг тогтоосон эмнэлгийн хуудас Эмнэлэг  Өвчний түүх
3 ҮО-ын акт Ажил олгогчоос  
4 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 21 хоног

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X