ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ (МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧИН)
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ (МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧИН)
2020-08-05

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ (МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧИН)
Үйлчилгээний нөхцөл:  Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нас барсан иргэний ар гэрийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүн /0-16 насны хүүхэд, сургуульд сурч байгаа бол 19 нас хүртэл, даатгуулагчийн асрамжинд байгаа өндөр настай эцэг, эх, тахир дутуу иргэн г.м/
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1  Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичнэ Байхгүй
2 Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний акт, эсвэл Үйлдвэрлэлийн ослын акт ХНМӨСТөвийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс,ҮОТА-г   ажил олгогчоос Өвчний түүх, эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хөдөлмөрийн дэвтэр
3 Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр) Тухайн иргэнд байна (1995 оноос өмнө ажил эрхэлж байсан иргэнд хөдөлмөрийн дэвтэр,1995 оноос хойш ажил эрхэлж байсан иргэнд нийгмийн даатгалын дэвтэр)
4 Даатгуулагчийн 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (хэрэв 5 жил хүрэхгүй бол уг хугацааны) Ажил олгогч Байхгүй
5 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар Канон Төрсний гэрчилгээний эх хувь
6 Нас барсны гэрчилгээний хуулбар Нас барсны гэрчилгээний эх хувь
7 Гэрлэгсдийн гэрчилгээний эх хувь, байхгүй бол шүүхийн шийдвэр Гэрлэгсдийн гэрчилгээний эх хувь
8 Хувийн хэрэг, дэвтрийн үнэ тушаасан баримт Банк Байхгүй
9 2 хувь цээж зураг (тэтгэвэр авах иргэний)    Зурагчин Байхгүй
10 Иргэний үнэмлэхний хуулбар (эх хувийн хамт) Канон Иргэний үнэмлэхийн эх хувь
Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Баримт бичгээ гээгдүүлж үрэгдүүлсэн тохиолдолд архивын лавлагаа Архив Иргэний үнэмлэх
2 Сургуульд суралцаж буй (16-19 нас) хүртэл насны хүүхдийн сургуулийн захиргааны тодорхойлолт Сургууль Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
3 Өнчин хүүхдийн асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг тогтоосон дүүргийн эсвэл сумын Засаг даргын шийдвэр Дүүрэг, сумын Засаг даргын Тамгын газар Өргөдөл, асран хамгаалагч болон өөрийн иргэний үнэмлэх
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X