Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалаас чөлөөлөгдөнө
Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалаас чөлөөлөгдөнө
2020-08-08

-Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар төлөх вэ? Даатгалын ямар төрлөөс чөлөөлөгдөж болох  вэ?

-Нийгмийн даатглын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт зааснаар  ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээгээр эсхүл Иргэний хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу ажиллаж байгаа тэтгэвэр авагчийн хувьд дор дурдсан даатгалын төрөл тус бүрт заавал даатгуулна.

 

Нийгмийн даатгалын

 төрөл

Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ(хувиар)

Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ(хувиар)

1

тэтгэврийн даатгал

7.0

7.0

2

тэтгэмжийн даатгал

0.5

0.5

3

үомш-ний даатгал

1.0,2.0,3.0

-

 

Шимтгэлийн дүн

8.5, 9.5, 10.5

7.5

 

Харин энэ тохиолдолд нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дээрх заалтын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гэрээний үндсэн дээр ажиллаж байгаа тэтгэвэр авагчид нь ажиллаж байх хугацаандаа эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг 4.0 хувиар, ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг 1.0 хувиар  төлөхөөс тус тус чөлөөлөгдөнө гэж ойлгоно. 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X