НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ, ЭРХ БАТАЛГААЖУУЛАХ, ЭРХ СЭРГЭЭХ ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ, ЭРХ БАТАЛГААЖУУЛАХ, ЭРХ СЭРГЭЭХ ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА
2021-11-19

Засгийн Газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн дүрэм”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/252 дугаар тушаалаар баталсан “Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтын журам”-д нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн шалгалтад нийгмийн даатгалын ажилтнууд 3 жил тутам хамрагдахаар заасан.

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн шалгалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/172 дугаар тушаалаар 2021 оны 12 дугаар сард зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан шалгалтад бэлтгэх арга зүйн сургалт нийгмийн даатгалын ажилтны зайлшгүй судлах 35 сэдвийн хүрээнд 2021 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 6 өдрийн хугацаанд зохион байгуулагдах бөгөөд сургалтад улсын байцаагчийн шалгалтын эрх үүссэн 558 албан хаагчид цахим хэлбэрээр хамрагдаж байна.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X