“Эмнэлгийн хуудас олгох, хянах журам”-ын төслийг хэлэлцүүлэв
“Эмнэлгийн хуудас олгох, хянах журам”-ын төслийг хэлэлцүүлэв
2021-01-22

 Нийгмийн даатгалын байгууллага нь Тэтгэмжийн болон Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж бодох, олгох, хяналт тавих үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд сүүлийн 5 жилийн байдлаар жилд 180 мянга орчим даатгуулагчид тэтгэмжийн зардал олгосон байна.

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/30 дугаар тушаалаар баталсан “Иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журам”-ын дагуу төрийн болон ор бүхий хувийн хэвшлийн 800 гаруй эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн хуудас бичиж олгож байна.

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас санаачлан зохион байгуулсан “Тэтгэмжийн аян”, эмнэлгийн хуудсыг бичих, олгох үйл ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээнээс үзэхэд эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтод тавих хяналтыг сайжруулах, эрчимжүүлэх асуудал зүй ёсоор тавигдаж байгаагаас гадна нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор эмнэлгийн хуудас бичиж олгох үйл явцыг цахимжуулах, боловсронгуй болгох зайлшгүй шаардлагатай байна.

Иймд “Эмнэлгийн хуудас олгох, хянах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн гишүүд, хуулийн хэлтэс, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс болон холбогдох газар хэлтсийн төлөөллийг  оролцуулан 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр уг төслийг хэлэлцүүлэв.

Энэхүү  хэлэлцүүлгээр эмнэлгийн хуудас бичиж олгох үйл ажиллагаанд цахим хяналтыг нэвтрүүлэх чиглэлээр нэмэлт заалтуудыг тусган, мэргэжлийн хяналтын болон бусад холбогдох байгууллагуудад танилцуулга хийхээр  шийдвэрлэв.

X