”Эмнэлгийн хуудас олгох, хянах журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна
”Эмнэлгийн хуудас олгох, хянах журам”-ын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна
2021-01-04

Төсөл

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын ын 2021 оны .. сарын ....-ний

өдрийн ...  дугаар тушаалын хавсралт

 

 

 

ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ, ХЯНАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэхүү журмаар Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан, жирэмсний болон амаржсаны чөлөө авсан иргэнд эмнэлгийн хуудас олгох, мэдээллийн санд бүртгэх, хяналт тавих харилцааг зохицуулна.

1.2. Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас олгоход энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.3. Эмнэлгийн хуудас нь нэгдсэн дугаартай байна.  

1.4. Эмнэлгийн хуудас бичих, олгох, бүртгэх, хяналт тавих үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Цахим эмнэлгийн хуудасны дугаар програмаас нэгдсэн журмаар өгөгдөнө. 

1.5. Энэ журмын 2.1–т заасан эмнэлгийн байгууллагаас олгосон эмнэлгийн хуудас нь хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгох үндсэн баримт болно.

1.6. Эмнэлгийн хуудсыг өвчний түүх, амбулаторийн карт, үзлэг, шинжилгээний дүн, оношийн үндэслэл, явцын болон төгсгөлийн дүгнэлт, эрүүл мэндийн байгууллагын цахим бүртгэл, Эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын шийдвэр, үйлдвэрлэлийн ослын акт /зөвхөн үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн тохиолдолд/-ыг тус тус үндэслэн олгоно.

Хоёр. Эмнэлгийн хуудас бичих эрүүл мэндийн байгууллага

2.1. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудсыг дараах төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага (цаашид эрүүл мэндийн байгууллага гэх) олгоно. Үүнд:

                        2.1.1. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага;

                        2.1.2. Ор бүхий хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага;

                        2.1.3. Холимог өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага;

 

2.1.4. Рашаан сувиллын клиник тасаг;

2.2. Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн, хүүхдээ 196 хоног хүртэл тээгээгүй дутуу төрүүлсэн, эмнэлгийн заалтаар үр хөндүүлсэн тохиолдолд иргэний байнга болон түр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага;

2.3. Хурц хордлогод өртсөн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тохиолдолд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тусгай мэргэжлийн төв болон тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн  байгууллага;

2.4. Харьяаллын бус даатгуулагчид “Эмнэлэгт өвчтөн илгээх хуудас” (яаралтай тусламж авч буй даатгуулагчийн хувьд хамаарахгүй)-аар хэвтүүлэн эмчилсэн болон амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага;

2.5.     Гадаад оронд эмчлүүлсэн тохиолдолд өвчний онош, шинжилгээ, оношилгоо, эмчилгээний дүн, дүгнэлт, эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын шийдвэрийг үндэслэн иргэний байнга оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага;

2.6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу жирэмсний тэтгэмж авах эрх үүссэн эхэд жирэмсний эмнэлгийн хуудсыг жирэмсний 31-32 долоо хоногтойд хяналт тавьж буй эрүүл мэндийн байгууллага, амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг тухайн эхийн амаржсан өдрөөс эхлэн эх барихын тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн амаржих газар;

2.7. Гадаад оронд жирэмсний хяналтад байгаа болон амаржсан эхийн эмнэлгийн хуудсыг иргэний хүсэлт, цахим үнэмлэхний хуулбар, түр оршин суугаа улсын эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн иргэний байнга болон түр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага;

2.8. Жирэмсний 31-32 долоо хоногтойд тэтгэмжийн эрх үүссэн эхэд жирэмсний эмнэлгийн хуудас авсан эсэхээс үл хамааран амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг эх барихын тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн амаржих газар тус тус бичиж олгоно.

Гурав. Эмнэлгийн хуудас бичих хугацаа

3.1.              Эмнэлгийн хуудас олгох нийт хоногийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд заасны дагуу хугацааг хуанлийн хоногоор тооцно. Үүнд:

3.1.1        Ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан тохиолдолд 91 хоног;

3.1.2         Хорт хавдар, сүрьеэ, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан тохиолдолд 182 хоног;

3.1.3        Жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг тус бүр 60 хоног;

3.2.     Амбулаториор эмчлүүлсэн иргэнд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны эмнэлгийн хуудсыг 14 хүртэл, хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн хугацаагаар тус тус бичиж олгоно.

3.3.      Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ 14 хоногоос дээш хугацаагаар үзүүлсэн, хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас тус журмын 4.1-т заасан хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын шийдвэрийг үндэслэн эмнэлгийн хуудас олгоно.

3.4. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хорт хавдар, сүрьеэ зэрэг удаан хугацааны эмчилгээ шаардсан тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан эмнэлгийн хуудсыг 30 хүртэл хоногоор, бусад тохиолдолд 7 хоногоор сунгана.

3.5. Эмнэлэг хяналтын комиссгүй эрүүл мэндийн байгууллага нь эрхлэгч эмчийн шийдвэрээр эмнэлгийн хуудас олгох хугацааг сунгаж болно.

3.6 Даатгуулагч албан томилолтоор ажиллах, ээлжийн амралттай байх хугацаанд байнгын оршин суугаа газраасаа өөр газар өвчилсөн тохиолдолд тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага  амбулаториор 5 хоног, хэвтэж эмчлүүлсэн бол тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн хугацаагаар  олгоно

 

 

Дөрөв. Эмнэлгийн хуудас олгох хугацаа

4.1. Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн хуудсыг дор дурдсан хугацаанд бичиж олгоно:

4.1.1. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны эмнэлгийн хуудсыг тусламж, үйлчилгээ авч дууссанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор;

4.1.2. Гадаад оронд эмчлүүлсэн тохиолдолд эх орондоо ирснээс хойш 14 хоногийн дотор;

4.1.3. Жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг даатгуулагчийн жирэмсний чөлөө эхэлсэн болон амаржсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор;

4.1.4. Гадаад оронд жирэмсний хяналтад байгаа болон амаржсан тохиолдолд жирэмсний чөлөө эхэлсэн болон амаржсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор тус тус олгоно.

4.2. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас энэ журмын 4.1. дэх хэсэгт заасан хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд эмнэлгийн хуудас бичих хугацаа дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор нөхөн олгоно.

Тайлбар: Хүндэтгэн үзэх шалтгаан гэдэгт даатгуулагч (иргэн) хүндээр өвчилсөн, хорио цээрийн дэглэм тогтоогдсон, байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг тохиолдсон, өөрөө өөртөө үйлчлэх чадваргүй эсхүл байнга хэвтэрт байдгийн улмаас биечлэн ирж чадахгүй болсныг ойлгох;

 

Тав. Эмнэлгийн хуудсыг бичиж, олгох үйл явц

5.1. Эмнэлгийн хуудас бичихдээ оношийг өвчний олон улсын ангиллын кодоор бичнэ.

1.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, ерөнхий эмч (захирал, эрхлэгч) нь эмнэлгийн хуудасны үндэслэлийг шалгаж, баталгаажуулна.

1.3. Эмнэлгийн хуудсыг буруу бичсэн, засварласан, үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцох бөгөөд уг эмнэлгийн хуудасны дагуу   тэтгэмж олгоогүй тухай ажил олгогчийн тодорхойлолтыг үндэслэн анх хуудас бичсэн эмнэлгийн байгууллага 14 хоногийн дотор дахин олгоно.

1.4. Эмнэлгийн байгууллага нь эмнэлгийн хуудсыг засваргүй, гаргацтай бичиж даатгуулагчид олгоно.

1.5. Эмнэлгийн хуудсыг цахим хэлбэрээр бичих, олгох тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллага нь “Цахим эмнэлгийн хуудасны програм” ашиглах бэлтгэл ажил, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг ханган,  харьяалах аймаг (дүүрэг)-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс эмнэлгийн хуудас бичих эрх авна.

1.6. Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь эрүүл мэндийн байгууллагатай нууцлалын гэрээ байгуулж, програмын эрх олгох үйл ажиллагааг зохион байгуул, хяналт тавьж ажиллана.  

1.7. Эрүүл мэндийн байгууллага нь нууцлалын гэрээ байгуулсан эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд цахим эмнэлгийн хуудасны програмд нэвтрэх эрхийг хаалгах, шинээр томилогдсон албан тушаалтанд эрх нээлгэх тухай албан хүсэлтийг тухай бүр гаргаж, шийдвэрлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулна.

1.8. Эрүүл мэндийн байгууллагын нууцлалын гэрээ байгуулсан эрх бүхий албан тушаалтан цахим эмнэлгийн хуудасны програмын эрхийг бусдад дамжуулахыг хориглоно.

1.9. Цахим эмнэлгийн хуудас олгоход Улсын бүртгэлийн програм, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын цахим мэдээллийн сан, эрүүл мэндийн байгууллагын цахим мэдээллийн сан зэрэг холбогдох цахим мэдээллийн сангийн бүртгэлд тулгуурлана.

1.10. Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн хуудасны цахим мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллана.

1.11. Эрүүл мэндийн байгууллага нь “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгосон тухай бүртгэл” хөтлөн харьяалах нийгмийн даатгалын байгууллагад сар бүр илгээнэ.

1.12.    Цахим эмнэлгийн хуудас олгосон жагсаалтын түүхчилсэн архив үүсгэж, хадгалах үйл ажиллагааг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв хариуцаж ажиллана.

1.13.              Дараах тохиолдолд эмнэлгийн хуудас бичих, олгохыг хориглоно. Үүнд:

1.13.1.        Иргэнд эмнэлгийн хуудсыг үндэслэлгүйгээр эсхүл хуурамчаар    

бичиж олгох;

1.13.2.        Эмнэлгийн хуудсыг тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн хугацаанаас

                илүү хоногоор олгох, урьдчилан бичих;

1.13.3.        Тэтгэмж авах эрх үүсгэх зорилгоор жирэмсний чөлөө эхлэх

хугацаа хойшлуулж бичих;

1.13.4.        Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ хугацаа

тогтоолгосон өвчний оношоор эмнэлгийн хуудас бичиж олгох;

1.13.5.        Өдрийн эмчилгээ хийлгэсэн, халдварт өвчний улмаас хөл хорьж тусгаарласан, гоо сайхны мэс засал хийлгэсэн, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт амбулаториор эмчлүүлсэн, рашаан сувилалд сувилуулсан тохиолдолд эмнэлгийн хуудас бичиж, олгох:

1.13.6.        Хүүхэд үрчилж авсан болон тээлгэгч эхэд жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас бичиж, олгох

 

Зургаа. Эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтын үндэслэлд

хяналт тавих, хариуцлага тооцох

6.1. Эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтын үндэслэл, цахим бүртгэл хөтлөлтөд улирал тутамд дотоодын хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авч ажиллана.

6.2. Төв болон орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагын магадлагч эмч нь эмнэлгийн хуудас бичих, олгохтой  холбоотой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд улирал тутам цахим, төлөвлөгөөт болон явцын хяналт шалгалт хийнэ.  Хяналт шалгалтын тайланг Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисст хагас, бүтэн жилээр хүргүүлнэ.

6.3. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь 6.2-т заасан тайланг хүлээн авч дүн шинжилгээ хийж холбогдох газруудад хүргүүлнэ.

6.4. Төв болон орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагын магадлагч эмч нь эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголттой холбоотой өргөдөл, гомдлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хянан шийдвэрлэнэ.

6.5. Төв болон орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагын магадлагч эмч нь эмнэлгийн хуудасны бичилт олголтын үндэслэлд цахим хяналт хийхдээ тэтгэмжийн програмын цахим мэдээллийн сангийн бүртгэлээс дараах шалгуураар зөрчилтэй байж болзошгүй тохиолдлыг түүвэрлэн шалгана. Үүнд:

6.5.1. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг 3-аас дээш удаа авсан;

6.5.2. Харьяаллын бус эрүүл мэндийн байгууллагаас амбулаториор эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн;

6.5.3. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг 30 хоногоос дээш хугацаагаар авсан;

6.5.4. Тэтгэмж олгосон хугацаа давхацсан;

6.5.5. Нэг өдөр ижил мөнгөн дүнгээр 2 ба түүнээс дээш удаа тэтгэмж     

олгосон;

6.5.6. Жирэмсний тэтгэмжийн эрх үүсгэх зорилгоор эмнэлгийн хуудсыг

хойшлуулж олгосон байж болзошгүй зэрэг тохиолдлыг түүвэрлэнэ.

6.6. Төв орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагын магадлагч эмч нь улсын бүртгэлийн програмаас иргэний мэдээллийг шалгана.

6.7. Эрүүл мэндийн даатгалын зардлын болон эрүүл мэндийн байгууллагын цахим мэдээллийн сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт, тусламж, үйлчилгээ авсан мэдээлэл, тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага, эмчийн нэр, тусламж, үйлчилгээ авсан хугацаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл болон бусад мэдээлэлд үндэслэн шалгана.

6.8. Нийгмийн даатгалын байгууллага (магадлагч эмч, байцаагч) нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцно.

6.9. Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэхүү журмыг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гэм буруутай этгээдээр нийгмийн даатгалын санд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцно.

 

 

---оОо---

 

 

 

 

 

 

 

 

X