Ажил олгогч, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн баталлаа
Ажил олгогч, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн баталлаа
2017-10-05

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн  251 дүгээр тогтоолоор “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээ”-г шинэчлэн баталлаа.

Энэхүү тогтоолоор Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.7 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тус тус батлан 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхөөр заасан болно.

Тухайлбал ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тухайн ажил олгогчийн сарын нийт хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.5 дахь хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын орлогын дээд хэмжээг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос баталсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар шийдвэрлэв.

 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X