Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй иргэдэд үйлчлэх сувиллын сонгон шалгаруулалтыг анх удаа зохион байгууллаа
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй иргэдэд үйлчлэх сувиллын сонгон шалгаруулалтыг анх удаа зохион байгууллаа

Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй 4600 гаруй иргэн байгаа ба сэргээн засах, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний үр дүнд тэднийг эмчлэх, хөдөлмөрийн чадварын нөхөн сэргээх, сувиллын тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.                                                                                

Иймд Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллыг сонгон шалгаруулах журмыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 06 тоот тогтоолоор батлуулан, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчиэй иргэдэд үйлчлэх сувиллын тоог нэмэгдүүлж, сэргээн засах сувиллын үйлчилгээг бүсчлэн үзүүлэхээр боллоо.           

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдад сэргээн засах сувиллын тусламж, үйлчилгээг зөвхөн Орхон аймгийн “Эрдэнэт”, Дархан-Уул аймгийн “Да Оюут”, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын “Тулга”, Нийслэлийн Багануур дүүргийн “Багануур” зэрэг 4 сувилал үзүүлж байсныг нээлттэй сонгон шалгаруулах замаар төвийн, баруун, зүүн, хангайн болон Улаанбаатарын бүсэд нийт 13 сувилал болгон нэмж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй иргэдэд үзүүлэх сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэв.                 

Одоо өмнө гэрээлсэн 4 сувиллыг хэвийн ажиллуулж байгаа ба сонгогдсон сувиллуудтэй шинээр гэрээ байгуулсаны дараа үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчтэй иргэд дээрх сувиллуудад харъяалал харгалзахгүйгээр сонгон үйлчлүүлэх, алслагдсан аймгийн иргэд цаг хугацаа алдалгүй сэргээн засах, тусламж үйлчилгээ авах боломжтой боллоо.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X