“Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян”-ыг дүгнэв
“Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян”-ыг дүгнэв
2017-08-31

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/319 дүгээр тушаалын дагуу 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-наас 04 дүгээр сарын 01-нийг хүртэл 3 сарын  хугацаанд зохион байгуулсан Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян”-ны  хүрээнд нийт 381,5 мянган тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалган баталгаажууллаа.                                     

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Н.Номтойбаярт болон Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагад иргэдээс ирүүлж буй өргөдөл, гомдлын дийлэнхийг тэтгэврийн тогтоолт, олголттой холбоотой гомдол, хүсэлт эзэлдэг бөгөөд аянаар тэдгээрийг хянан шийдвэрлэх, нийт тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгаж, одоо авч байгаа тэтгэврийн хэмжээг баталгаажуулах, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, аргачлал, зөвлөмжийн зөрүүтэй байдлыг нэг мөр шийдвэрлэхийг зорилго болгосон юм.  

Эхний шатанд аймаг, дүүргийн хэлтэст комисс байгуулан ажиллуулж тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалган баталгаажуулсан бол Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хамтарсан давхар хяналтын баг  тэтгэвэр авагчдын 30-аас доошгүй хувьд дахин хяналт хийлээ.

Шалгалтаар 1747 тэтгэвэр авагчтай холбоотой 1176,2 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 937 тэтгэвэр авагчид 883,7 сая төгрөгийн тэтгэврийг илүү олгосон, 810 тэтгэвэр авагчид 292,5 сая төгрөгийн тэтгэврийг дутуу олгосон  зөрчил илрэв. 

Өнөөдрийн байдлаар дээрх 1176,2 сая төгрөгийн зөрчлөөс 438,9 сая төгрөг буюу 37,3 хувийг барагдуулаад байна. Мөн 810 тэтгэвэр авагчид дутуу олгосон 292,5 сая төгрөгийг 2017 оны 06 дугаар сарын тэтгэврийг олгохдоо нэг удаа бүрэн олгож барагдуулаад байна.

Тэтгэвэр авагчдад илүү олгосон зөрчлийн тухайд  хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж авсан 47 тэтгэвэр авагчтай холбоотой 403,0 сая төгрөгийн зөрчил илэрснийг  тэтгэврийг нь зогсоож хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх арга хэмжээ аваад байна. Харин нийгмийн даатгалын хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн 311 байцаагчтай холбоотой 480,7 сая төлбөр зөрчил илэрснийг Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу гэм буруутай албан тушаалтан хариуцахаар шийдвэрлэж,  ажлын хариуцлага алдаж зөрчил гаргасан байцаагч нарт хариуцлага тооцон ажиллалаа.

Тодруулбал, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг судалж үзсэний үндсэн дээр 69 байцаагчид сануулах арга хэмжээ авч, 81 байцаагчийн цалинг бууруулан, 51 байцаагчийн  Нийгмийн даатгалын Улсын байцаагчийн эрх цуцалж, 40 байцаагчийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн бол 27 байцаагчид хохирлыг төлүүлэх мэдэгдэл хүргүүлж, 6 байцаагчийг ажлаас чөлөөлөх хариуцлага ногдуулан ажиллаж байна.

Түүнчлэн итгэмжлэлээр тэтгэвэр авч байгаа 15128 иргэний итгэмжлэлийн үндэслэлийг шалгаж 4704 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг түр зогсоогоод байна.

Аяны турш Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын 600 гаруй байцаагч, ажилтан 3 сарын хугацаанд уртасгасан цагаар, амралтын өдрүүдээр ажилласан ба  салбарын сайд Н.Номтойбаяр ажлын хэсэгтэй тогтмол уулзаж ажлын үйл явцтай   танилцан үүрэг даалгавар, зааварчилгаа өгснийг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүд рүү уламжилж мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа.  

Дээрх зөрчлийг дотоодын хяналтаар илрүүлсэн бөгөөд цаашид зөрчил гаргахгүй байх тал дээр анхаарч нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөж байгаа заавар, журам, аргачлалыг нэг мөр болгон цэгцлэх, нийгмийн даатгалын програм хангамжид өөрчлөлт оруулах, нийгмийн даатгалын байцаагч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, сахилга хариуцлагыг чангатгах, нийгмийн даатгалын сангийн орлого, бүрдүүлэлт, зарцуулалт, аймаг, дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн дотоод үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтыг шинэ түвшинд төрөлжүүлэн хийх, дотоодын хяналт, шалгалтыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийж эхлээд байна.

X