Төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх, эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө орууулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт
Төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх, эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө орууулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт
2020-08-12

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X