Дотоод хяналт шалгалтын мэдээ
Дотоод хяналт шалгалтын мэдээ
2020-09-28

/2016 оны II улирлын байдлаар/

Хяналт шалгалтын газар нь “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийх,  мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх,  дүгнэлт гаргаж үйл ажиллагаа, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах, ажлын хариуцлагыг сайжруулах, хяналт шалгалтаар илрүүлсэн төлбөр, зөрчлийг барагдуулах, ажил олгогч, даатгуулагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгууллага иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллалаа.

Тус газраас 2016 оны II улирлын байдлаар батлагдсан удирдамжийн дагуу нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн 11 хэлтэст төлөвлөгөөт, 2 хэлтэст төлөвлөгөөт бус шалгалтыг зохион байгуулав.

Шалгалтаар 15332 ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан /НД7/, 312.3 мянган даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн тооцооны хуудас /НД8/-ыг мэдээллийн сангийн бүртгэлтэй тулган нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангийн үлдэгдлийн баталгаажуулалт, тайлан авалт, архивын нэгжийн бүрдүүлэлт, 44.5 мянган сайн дураар даатгуулагчийн гэрээний хэрэгжилт, 26.5 мянган  шинээр тогтоосон тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн тогтоолтын үндэслэл, тэтгэврийн олголт, тэтгэвэр авагчдын хөдөлгөөний бүртгэл, 40.1 мянган даатгуулагчид олгосон жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж, 10.8 мянган даатгуулагчид олгосон ажилгүйдлийн тэтгэмжийн бодолт олголт, хэлтсүүдийн дотоод ажил болон дотоодын хяналт шалгалтын ажлыг шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Тэтгэвэр олголтын нэгдсэн хяналтын хүрээнд Төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагууд нь тэтгэвэр олголтын нэгдсэн хяналтыг шат дараалалтай  зохион байгуулж, уг ажлын хүрээнд 2006-2015 онд нас барсан нийт тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн олголтыг бүрэн хамруулж шалган дүнг нэгтгэлээ.

Нийгмийн даатгалын мэдээллийн санд бүртгэлтэй 2006-аас 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд оршуулгын тэтгэмж авсан тэтгэвэр авагчдын бүртгэлээс нас барсны дараах 1 сараас дээш хугацаагаар тэтгэвэр авсан байх магадлалтай 4029 хүнийг мэдээллийн нэгдсэн өгөгдлийн бүртгэлд тулган шалгалаа.

Шалгалтаар зөрчилтөй байх магадлалтай 74 тэтгэвэр авагчийн мэдээллийг дахин тодруулж анхан шатны баримт, материалтай тулган шалгахад 4 аймаг, 4 дүүрэгтэй холбоотой 7,6 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байсныг бүрэн барагдуулж ажилласан.  

Нас барсан иргэдийн тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгодог тухай ташаа мэдээллийн дагуу өндөр насны тэтгэвэр, оршуулгын тэтгэмжийн олголтын чиглэлээр 21 аймаг, 9 дүүрэгт дараах эрх бүхий хяналтын байгууллагууд шалгалт хийхэд уг мэдээлэл нотлогдоогүй байна. Тухайлбал:

-Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны дотоод аудитын шалгалтын дүгнэлт;

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нийгмийн хамгааллын шинжээчдийн дүгнэлт;

-Цагдаагийн ерөнхий газрын Эдийн засгийн газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн шалгалтын дүн;

-Үндэсний аудитын газраас хийсэн шалгалтын дүн.

Цаашид нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд, даатгуулагчдад тасралтгүй, шуурхай үзүүлэхдээ нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн хяналт, удирдлагыг сайжруулах чиглэлээр, мөн Эрүүгийн цагдаагийн газар болон Үндэсний аудитын газраас өгсөн зөвлөмж, дүгнэлтийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X