Тендерийн үр дүн СБД/БУ/16-07, НДЕГ/ТТ/16-04, ЭМДГ/ТЭХ/16-06 /info.shilendans.gov.mn сайтаас татаж байршуулав/
Тендерийн үр дүн СБД/БУ/16-07, НДЕГ/ТТ/16-04, ЭМДГ/ТЭХ/16-06 /info.shilendans.gov.mn сайтаас татаж байршуулав/
2020-09-27

X