Албан журмын болон сайн дурын даатгалын шимтгэл төлөх дансны дугаар
Албан журмын болон сайн дурын даатгалын шимтгэл төлөх дансны дугаар
2019-09-16

 

Багануур дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Төрийн банк 330700001638
Голомт банк 4601029891
Хаан банк 5750180162
Капитал банк 2021000750
Хас банк 5000333425

Багахангай дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Төрийн банк 300500011527
Хаан банк 5754001624

Баянгол дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Голомт банк 1805002406
Төрийн банк 105100004490
Худалдаа хөгжлийн банк 499071483
Улаанбаатар банк 2602003516
Хаан банк 5034189999

  Баянзүрх дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Худалдаа хөгжлийн банк 499071405
Хаан банк 5064063696
Төрийн банк 105300001232
Улаанбаатар банк 2600072390
Капитал банк 2010027282

  Налайх дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Төрийн банк 2685200527474
Хаан банк 5749024593
Хас банк 5000192425

  Сонгинохайрхан дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Голомт банк 2900000455
ХААН банк 5019261648
Төрийн банк 10370000224
Капитал банк 2019000040

  Сүхбаатар дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Улаанбаатар хотын банк 2600004872
Капитал банк 2012000055
Хаан банк 5009126484
Төрийн банк 103400014871
Худалдаа хөгжлийн банк 499135040
Голомт банк 1410008726

  Хан-Уул дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Голомт банк 2105019063
Хаан банк 5022395214
Капитрон банк 3008002681
Капитал банк 2027002140
Улаанбаатар хотын банк 2603002465
Төрийн банк 10540001416
Худалдаа хөгжлийн банк 406005146

  Чингэлтэй дүүрэг

Банкны нэр Дансны дугаар
Төрийн сан 200790000
Төрийн банк 2412012970
Улаанбаатар төв банк 2600004861
Хадгаламж 10210000156
Хаан төв банк 5003440919

ЗААВАЛ БОЛОН САЙН ДУРЫН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ДУГААР

Архангай аймаг
БАНКНЫ НЭР ДАНСНЫ ДУГААР
ТӨРИЙН БАНК 180000019632/
ХААН БАНК 5135055961
КАПИТАЛ БАНК 2013010368
Дундговь аймаг
ТӨРИЙН БАНК 220000038204/
ХААН БАНК 5450099464
Баян-Өлгий аймаг
ТӨРИЙН БАНК 291400007046/
ХААН БАНК 5180028126
КАПИТАЛ БАНК 2049000260
ТӨРИЙН САН 20090000
КАПИТРОН 3005005300
Баянхонгор аймаг
ТӨРИЙН БАНК 230000030094/
ХААН БАНК 5246025611
КАПИТАЛ БАНК 2031000131
ГОЛОМТ БАНК 6100000749
ХАС БАНК 5001360217
Булган аймаг
ТӨРИЙН БАНК 120000032694/
ХААН БАНК 5270260598
Говь-Алтай аймаг
ТӨРИЙН БАНК 240000028398/
ХААН БАНК 5315059962
КАПИТАЛ БАНК 2053001778
ХАС  БАНК 5000144613
Дорноговь аймаг
ТӨРИЙН БАНК 281500234224/
ХААН БАНК 5360345438
КАПИТАЛ БАНК 2039003106
ГОЛОМТ БАНК 5401009061
ХАС БАНК 5000016940
ХУДАЛДАА ХӨГЖИЛИЙН БАНК 408015471
КАПИТРОН БАНК 3021000807
Дорнод аймаг
ТӨРИЙН БАНК 260000029720/
ХААН БАНК 5405177789
КАПИТАЛ БАНК 2036000053
ТӨРИЙН САН 70090000
ГОЛОМТ 4701003062
ХУДАЛДАА ХӨГЖИЛ 401065891
ХАС 5000158740
Орхон аймаг
ТӨРИЙН БАНК 240501939408/
ХААН БАНК 5090092658
КАПИТАЛ БАНК 2035000574
ГОЛОМТ БАНК 4001028735
КАПИТРОН БАНК 3007004173
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК 407025059
Өвөрхангай аймаг
ТӨРИЙН БАНК 190000343863/
ХААН БАНК 5540021665
КАПИТАЛ БАНК 2029008732
Өмнөговь аймаг
ТӨРИЙН БАНК 210000020189/
ХААН БАНК 5585080619
КАПИТАЛ БАНК 2032013009
ГОЛОМТ БАНК 5205009577
ХАС 5000537488
КАПИТРОН 3017003108
ТӨРИЙН САН 110090000
Сүхбаатар аймаг
ТӨРИЙН БАНК 270000130618/
ХААН БАНК 5630082185
КАПИТАЛ БАНК 2042000176
ГОЛОМТ БАНК 5900000513
Сэлэнгэ аймаг
ТӨРИЙН БАНК 151700031311/
ХААН БАНК 5675357548
КАПИТАЛ БАНК 2038001745
ХАС БАНК 5001141639
Төв аймаг
ТӨРИЙН БАНК 310000059814/
ХААН БАНК 5721100330
ТӨРИЙН САН БАНК 140090000
Увс аймаг
ТӨРИЙН БАНК 162000002748/
ХААН БАНК 5800202604
КАПИТАЛ БАНК 2030000464
ГОЛОМТ БАНК 6200000567
ХАС БАНК 5000173979
Хөвсгөл аймаг
ТӨРИЙН БАНК 200000173460/
ХААН БАНК 5890136712
ГОЛОМТ БАНК 4901000803
Хэнтий аймаг
ТӨРИЙН БАНК 250000041253/
ХААН БАНК 5935002012
КАПИТАЛ БАНК 2040000699

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ДУГААР

Архангай аймаг
БАНКНЫ НЭР ДАНСНЫ ДУГААР
ТӨРИЙН БАНК 180000038964/
ХААН БАНК 5154035497
ХАС БАНК 5000110925
Дундговь аймаг
ТӨРИЙН БАНК 220000055192/
ХААН БАНК 5450136180
Баян-Өлгий аймаг
ТӨРИЙН БАНК 291400003441/
ХААН БАНК 5193074112
Баянхонгор аймаг
ТӨРИЙН БАНК 232100365509/
ХААН БАНК 5246025587
ХАС БАНК 5000148565
Булган аймаг
ТӨРИЙН БАНК 120000032708/
ХААН БАНК 5270260622
Говь-Алтай аймаг
ХААН БАНК 5336009788
Дорноговь аймаг
ТӨРИЙН БАНК 281500002726/
ХААН БАНК 5360162078
КАПИТАЛ БАНК 2039001752
ГОЛОМТ БАНК 5401009051
ХАС БАНК 5000576268
ХУДАЛДАА ХӨГЖИЛИЙН БАНК 409020934
КАПИТРОН БАНК 3021000806
Дорнод аймаг
ТӨРИЙН БАНК 262100018384/
ХААН БАНК 5422036339
Орхон аймаг
ТӨРИЙН БАНК 130400014060/
ХААН БАНК 5090246883
КАПИТАЛ БАНК 2035000575
Өвөрхангай аймаг
ТӨРИЙН БАНК 190000343874/
ХААН БАНК 5540190747
КАПИТАЛ БАНК 2029008733
Өмнөговь аймаг
ТӨРИЙН БАНК 210000094868/
ХААН БАНК 5585176595
КАПИТРОН БАНК 3017003110
ХАС  5000537487
ТӨРИЙН САН 110090003
Сүхбаатар аймаг
ТӨРИЙН БАНК 270000360063/
ХААН БАНК 5630370070
КАПИТАЛ БАНК 2042000180
ГОЛОМТ БАНК 5900000517
Сэлэнгэ аймаг
ТӨРИЙН БАНК 150000024216/
ХААН БАНК 5675357537
КАПИТАЛ БАНК 2038001747
ХАС БАНК 5001141634
Төв аймаг
ТӨРИЙН БАНК 310000063747/
ХААН БАНК 5721310701
ТӨРИЙН САН БАНК 140090003
Увс аймаг
ТӨРИЙН БАНК 162000045717/
ХААН БАНК 5800064559
ГОЛОМТ БАНК 6200000569
ХАС БАНК 5000173981
Хөвсгөл аймаг
ТӨРИЙН БАНК 200000220879/
ХААН БАНК 5914045132
Хэнтий аймаг
ТӨРИЙН БАНК 250000104067/
ХААН БАНК 5954366872
Ховд аймаг  
ХААН БАНК 5845207204
Говьсүмбэр аймаг  
ХААН БАНК 5990076848
Завхан аймаг  
ХААН БАНК 5459157858
Налайх дүүрэг  
ХААН БАНК

5749168773

Дархан

 

ХААН БАНК 5045342583

X