Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт
2012-07-18

ЦЭРГИЙН ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: Цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаад тахир дутуу болсон иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл  Өөрөө бичнэ Байхгүй 2  Цэргийн алба хаасан хугацааны  лавлагаа  Цэргийн байгууллагын архив Иргэний үнэмлэх 3 Даатгуулаг


2012-07-18

ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: Цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаад цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох эрх бүхий иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичнэ Байхгүй 2  Ажилласан хугацааны  архивын лавлагаа Цэргийн байгууллагын архив  Иргэний ү


2012-07-18

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ  Үйлчилгээний нөхцөл: Нийтдээ 24 сар, түүнээс Ажлаас чөлөөлөгдхөөс өмнө сүүлийн 9 сар ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Тэтгэмж олгохыг хүссэн өргөдөл (ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор материалыг ХХҮХ-т өгөх) Өөрөө бичнэ  &nb


2012-07-18

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: Тэтгэврээ өөрийн биеэр авах чадваргүй иргэний асран хамгаалагч  № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Баг, хорооны Засаг даргаар цохуулсан итгэмжлэл хүссэн өргөдөл (НДЕГ-аас гаргасан журмын дагуу) Баг, хорооны дарга Иргэний үнэмлэх 2 Өрхийн эмчийн тодорхойлолт Өрхийн эмч Байхгүй 3 Итг


2012-07-18

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл:  Тэжээгч нь нас барсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадвартай иргэн (0-16 насны хүүхэд сургуульд сурч буй бол 19 нас хүртэл түүний ар гэрт үлдсэн өндөр настан, тахир дутуу хүн) № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1   Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн хувийн өргөдөл Өөр


2012-07-18

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: 3 жилээс дээш хугацаагаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн, хөдөлмөрийн чадвараа 50 %-иас дээш удаан хугацаагаар алдсан иргэн  № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл  Өөрөө бичнэ./ºðãºäºë


2012-07-18

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил төлсөн эсвэл 10-20 жил хүртэл төлсөн 60 нас хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл  Өөрөө бичнэ. Байхгүй 2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар (эх


X