Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Цахим үйлчилгээ
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих хүсэлтэй сувиллыг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна

Огноо: 2017.05.31

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар: Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих хүсэлтэй сувиллыг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллыг сонгон шалгаруулах журам батлах, сувиллын санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 06 тоот тогтоол, уг тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллыг сонгон шалгаруулах журам”-ын 1 дэх хэсгийн 1.4, 1.5 дахь заалтыг үндэслэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих баруун, хангайн, төвийн, зүүн болон Улаанбаатарын бүсэд ажиллах сувиллын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Сувилал нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний учир хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчдад сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, тэдгээрийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ССШ-01/2017

Сувилалд тавигдах шаардлага: 

Сонгон шалгаруулалтад өмчийн бүх хэлбэрийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий сувилал оролцоно.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох сувилал нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- Эрх бүхий төрийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд  сэргээн засах сувиллын тусламж, үйлчилгээг тогтвортой үзүүлдэг байх;

- “Сувиллын бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5232:2013” стандартын А хавсралтад заасан хүний нөөцтэй байх;

- “Сувиллын бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5232:2013” стандартын Б хавсралтад заасан эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

- “Сувиллын бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5232:2013” стандартын В хавсралтын 2 дахь хэсэгт заасан сэргээн засах эмчилгээг бүрэн үзүүлдэг байх;

- Хяналт шалгалтын эрх бүхий байгууллагаас тавьсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт бүрэн хангагдсан байх;

- Анхан шатны бүртгэлийн баримт бичиг, статистик мэдээ, мэдээлэл, тайлан гаргах, мэдээлэл дамжуулах, нэхэмжлэх зэрэг үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт бүрэн шилжсэн байх;

- Өмчлөлийн аль нэг хэлбэрийн ямар нэгэн маргаангүй байх;

- Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний учир хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сэргээн засах чиглэлээр үйлчлэх хүрээ, санхүүжих орны тоо, жилд сувилах даатгуулагчийн тоо, санхүүжилтийн хэмжээг урьдчилан тооцож, санхүүжилтийг сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд хэрхэн үр дүнтэй зарцуулах талаар тооцоо, судалгаа, хүрэх үр дүнг урьдчилан төлөвлөсөн байх;

- Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих ор Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилттэй давхцахгүй байх;

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

- Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай хүсэлт;

- Сувиллын дэлгэрэнгүй танилцуулга /сувиллын байршил, тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, үндсэн үзүүлэлт, орны фонд ашиглалт, дундаж ор хоног, сувилуулагчдаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тусгасан байна/;

- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

- Сувиллын бүтэц, орон тоог баталсан холбогдох байгууллагын шийдвэр;

- Сувиллын дотоод зохион байгуулалт, байршлын бүдүүвч зураг, гадна, дотор орчны фото зураг эсхүл видео бичлэг;

- Хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй судалгаа;

- Сувиллын үйл ажиллагааны тайлан, тусламж, үйлчилгээний чанарын албаны төлөвлөгөө, тайлан /сүүлийн 1 жилийн байдлаар/;

- Багаж тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалт хийсэн гэрээний хуулбар;

- Харьяалах Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтсээс өр авлагатай эсэх тодорхойлолт /сүүлийн сараар/;

- Харьяалах Эрүүл мэндийн газрын тодорхойлолт /Сувиллын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, тусламж, үйлчилгээний чанар, орны фонд эргэлт, сувилалтай холбоотой өргөдөл гомдол гарсан эсэх, түүний үндэслэл, шийдвэрлэлт, гэрээний биелэлт зэргийг тусгасан сүүлийн 1 жилийн хугацаанд/;

- Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналт, Татвар, аудит зэрэг байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтын дүн, тайлан, тавьсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажилласан тайлан /Сүүлийн 1 жилийн байдлаар/;

- Өмчлөлийн ямар нэгэн маргаангүйг нотолсон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын лавлагаа;

- Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагатай үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний учир хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сэргээн засах чиглэлээр үйлчлэх хүрээ, Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих орны тоо, жилд сувилах даатгуулагчийн тоо, санхүүжилтийг сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд хэрхэн үр дүнтэй зарцуулах талаар хийсэн тооцоо, судалгаа, хүрэх үр дүнг урьдчилан тооцоолсон төсөл;             

Тендерийн баримт бичгийн үнэ: 50000 төгрөг

 Баримт бичиг хүлээн авах эцсийн хугацаа: Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын материалыг 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 30 минут хүртэл.

 Баримт бичгийг ирүүлэх хаяг, хүлээн авах албан тушаалтан: Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 6 давхар 603 тоот өрөөнд Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга хүлээн авна.

 Тендер нээх хугацаа: 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад ЭМНДЕГ-ын 701 тоотод нээнэ.

            “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллын сонгон шалгаруулалт”-ын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ndaatgal.mn цахим хуудаснаас авна уу.  

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс.

Холбоо барих утас:11-329397 

Бусад мэдээллүүд
2015 оны 07 сарын 21
ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ПРОТЕЗИЙН ҮНИЙН ТОДОРХОЙ ХЭСГИЙГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТӨЛӨХӨӨР БОЛЛОО. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 9.1.6, 9.1.8-д зааснаар эрүүл мэндийн даатг...
2017 оны 04 сарын 25
Нийгмийн даатгалын цахим машинаар олгож буй 4 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтыг иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч нарт ойртуулж, илүү хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор ЭМНДЕГ Үндэсний Дата Төвтэй хамтран Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүд, нэг цэгийн үйлчилгээний г...
2014 оны 03 сарын 27
2017 оны 03 сарын 23
Монгол улсад 2016 оны байдлаар элэгний С вирусийн халдварын тархалт нийт хүн амын 10 гаруй хувийг эзэлж, дэлхийд С вирусийн өндөр тархалттай улс болоод байна.Иймд Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт Элэгний хорт хавдар, х...
2016 оны 04 сарын 01
Монголын эдийн засгийн чуулганы хоёр дахь өдрийн салбар хуралдаанаар Монгол улсад үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо нэвтрүүлэхийн ач холбогдол, хэрэгцээ ба арга зам сэдвийг авч хэлэлцсэн. Салбар хуралдааныг Юнайтэд Фамели эмнэлгийн дэд ерөнхийлөгч Т.Б...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хөнгөвчлөх үйлчилгээнд хорт хавдраас бусад өвчин эмгэгтэй хүмүүс хамрагдах боломжтой
Хариулт:
-Хөнгөвчлөх эмчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт олгодог . Энэхүү санхүүжилтэд хавдраар өвдсөн хүмүүс хамаарах уу? ...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: