Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР

2011 оны 09 сарын 30
 Та дараах нөхцөлд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах боломжтой: Ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан даатгуулагч нийтдээ 20 ба түүнээс дээш жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн, эсвэл нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол түүний асрамжинд...
Бусад мэдээ мэдээллүүд
2011 оны 09 сарын 30
Та дараах нөхцөлд тахир дутуугиин тэтгэвэр авах боломжтой.Тэтгэвриин даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 ба түүнээс дээш жил төлсөн байх, эсвэл тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 5...
2011 оны 09 сарын 30
Та дараах нөхцөл, болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй: 1. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд (эрэгтэй 60, эмэгтэй 55) хүрсэн байх 2. 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлж ажилласан байх 3. Ажлаас чөлөөлөгдсөн (хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болсон)...
2011 оны 09 сарын 30
Тэтгэвэр гэдэг нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ төлж байсан иргэн хүн өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуу болох, эсвэл нас барж хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд нь тэжээгчээ алдахад тэтгэвриин даатгалын сангаас сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгө юм. ...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Ажил олгогчоос даатгалын шимтгэлийг төлөх ёстой учир давхар даатгуулах шаардлагагүй
Хариулт:
-Манай байгууллага улирлын чанартай ажил үйлчилгээ явуулдаг болохоор жилдээ 8-9 сар л ажилладаг. Тиймээс ажилгүй байх хугацаандаа Нийгмийн даатгалд са...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: