Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ

Та ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн, түүний дотор сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй.

Ажилгуйдлийн тэтгэмжийг:
• Даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзан сүүлийн 3 сарын орлогын дунджаас дараах хувиар бодож олгоно

Шимтгэл төлж ажилласан хугацаа /жилээр/

Тэтгэмж бодох хувь

5 хуртэл жил

45

5-10хуртэл жил

50

10-15 хуртэл жил

60

15 ба туунээс дээш жил

70

Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг оршин суугаа газрынхаа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс /ХХУХ/ эсвэл нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдөр дуустал хугацаанд олгоно.
Жишээ: Даатгуулагч С. 2008 оны 10 дугаар сард орон тооны цомхотголоор ажлаасаа халагдсан. Түүний сүүлийн 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлого 220000 төгрөг. Даатгуулагч С. 1995 оноос хойш 7 жил ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн тул түүний тэтгэмжийг сарын дундаж цалин, хөлсний 50 хувиар тооцож 394340 төгрөг (220000*50%:21.2*7б өдөр) -ийн тэтгэмж олгоно.

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлын 76 өдрөөр бодож олгох боловч тэтгэмжээс ажлын 36 өдрийг хасаж олгох нөхцөл байгаа.
1. Өөрийн хүсэлтээр хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан
2. Хөдөлмөрийн сахилгыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсвний улмаас захиргааны санаачилгаар ажлаас халагдсан
Дээрх нөхцлөөр чөлөөлөгдсөн уед ажлын 40 өдрийн тэтгэмж олгоно гэсэн уг.


Жишээ: Даатгуулагч Г. 2008 оны 9 дугээр сард өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа халагдсан. Түүний сүүлийн 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлого 250000 төгрөг. Даатгуулагч Г. 1995 оноос хойш 13 жил ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн тул түүний тэтгэмжийг сарын дундаж цалин, хөлсний б0 хувиар тооцож 283020 төгрөг(250000*60%:21.2*40) - иин тэтгэмж олгоно.

Даатгуулагч ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор өөрийн оршин суугаа аймаг, сум, дуургийн ХХҮХ-т бүртгүүлэх үүрэгтэй.

Даатгуулагч ажлаас халагдсаны дараа хүндэтгэх шалтгаангүйгээр 14 хоногийн дотор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний албанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд олговол зохих тэтгэмжээс 14 хоногоос дээш хожимдсон хугацааны ажлын өдрүүдэд ногдох тэтгэмжийг хасч олгоно. Тухайлбал, даатгуулагч ажлаас халагдсан тушаал гарснаас хойш 24 хоногийн дараа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний албанд бүртгүүлбэл түүнд ажлын 76 хоногийн бус ажлын 66 хоногийн тэтгэмж олгоно гэсэн уг юм.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай /2009-07-16/

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжййн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "9" гэснийг "6" гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн "6" гэснийг "3" гэж, 4 дүгээр зүйлийн "76" гэснийг "126" гэж тус тус өөрчилсүгэй. 

Энэ хуулийг 2009 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2011 оны 01 дугээр сарын 01-ний өдөр хуртэл дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

Бусад мэдээллүүд
2011 оны 09 сарын 30
Даатгалын хэлбэр Заавал датгуулах Сайн дураар даатгуулах Даатгуулагч иргэн - Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч, - Tөрийн албан хаагчид , - Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй ...
Сэтгэгдэл
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулна
Хариулт:
-Ажилчин албан хаагчид олгож буй хоол, унааны зардал, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлтөнд нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах уу? -Нийгмийн даатгалын...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: