Үндсэн цэс
Шилэн данс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Үйлдвэрлэлийн осолд тооцно
Хариулт:
-Өглөө ажилдаа ирж явахдаа автын осолд өртсөн. Энэ ослыг үйлдвэрлэлийн осолд оруулж тооцох уу? -Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол...
Санал асуулга

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР

 Та дараах нөхцөл, болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй:

1. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд (эрэгтэй 60, эмэгтэй 55) хүрсэн байх
2. 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлж ажилласан байх
3. Ажлаас чөлөөлөгдсөн (хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болсон) байх

Асуулт:
- Тэтгэвриин даатгалын шимттэлийг 20 хүрэхгүй жил төлсөн даатгуулагч эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 нас хүрсэн тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болох уу?
- БОЛНО. Хэрэв та тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-20 хүртлэх жил төлсөн бол нийт шимтгэл төлсөн хугацаандаа ногдох өндөр насны тэтгэврийг ХУВЬ ТЭНЦҮҮЛЭН тогтоолгож болно.
- Өндөр насны тэтгэврийг яаж тооцох вэ?
- Өндер насны тэтгэврийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 45 хувиар тогтооно. Тэтгэвриин даатгалын шимтгэлийг 20 жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон хөдөлмөрийн хөлсний 1.5 хувиар бодож нэмэгдэл олгоно.

Жишээ:
60 нас хүрсэн иргэн А. нийтдээ 30 жил тэтгэвриин даатгалын шимтгэл төлж байсан. Түүний 5 жилийн дундаж; цалин нь 180 000 төгрөг бол түүний өндөр насны тэтгэвэр:
1. 20 жил шимтгэл төлсөн хугацаанд нөгдөх тэтгэвэр 180 000 төгрөг * 45% =81 000 төгрөг
2. 20 жилээс илүү ажилласан 10 жилд /ЗОжил — 20жил / ногдох тэтгэвэр 180 000 төгрөг * (10 жил * 1.5 %) = 27 000 төгрөг
3. Иргэн А-д сард олгох өндөр насны тэтгэвэр 108 000 төгрөг /81 000+27 000

Бүрдүүлэх материал:
- Нийгмийн даатгалын дэвтэр
- Хөдөлмөрийн дэвтэр
- Хугацаат цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах
- 1995 оноос өмнөх 5 жилийн цалин хөлсийг сонгосон тохиолдолд байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажсан цалин хөлсний тодорхойлолт
- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
- Иргэний үнэмлэх
- 2 хувь цээж зураг /3*4 хэмжээтэй/

Бусад мэдээллүүд
2011 оны 09 сарын 30
Та дараах нөхцөлд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах боломжтой:Ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан даатгуулагч нийтдээ 20 ба түүнээс дээш жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн, эсвэл нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төл...
2011 оны 09 сарын 30
Тэтгэвэр гэдэг нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ төлж байсан иргэн хүн өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуу болох, эсвэл нас барж хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд нь тэжээгчээ алдахад тэтгэвриин даатгалын сангаас сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгө юм. ...
2011 оны 09 сарын 30
Та дараах нөхцөлд тахир дутуугиин тэтгэвэр авах боломжтой.Тэтгэвриин даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 ба түүнээс дээш жил төлсөн байх, эсвэл тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 5...
Сэтгэгдэл
Видео мэдээ
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: